Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalP Á R B E S Z É D I M A

Válogatások a Hang-kötetekből


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

1. rész

Dombi Ferenc a párbeszédimáról: "Alig van hívő ember, aki meg lenne elégedve ima-életével. Amikor Jézust tanítványai arra kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni, bizonyára az is indította őket erre, hogy látták Mesterükön, milyen változást idéz elő benne az imádsága.
A PÁRBESZÉD-IMA éppen arra nyújt segítséget, hogy közvetlenül az imádság alatt már tudjuk megtapasztalni az ima erejét. Ennek az imádságformának egyetlen eszköze a hittől átjárt józanész. Ez mindenkinél megvan, aki elfogadta Jézust annak, aminek jött, Megszabadítónak.
A PÁRBESZÉD-IMÁNAK /ezután PI / azért van létjogosultsága, mert számos szentírási hely igazolja azt, hogy mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az kizárólag Isten szent Lelkéből forrásozik.
Minden ember lépten-nyomon találkozik olyan szellemi hatásokkal, melyek rombolnak, elkeserítenek, kétségbe ejtenek. Isten nem hagyja magára övéit. A PI által bármikor kinyitható az a forrás, mely semlegesíteni képes ezeket az ártó szellemi erőket. E könyv olyan Jézustól sugallt tanításokat tartalmaz, melyeket a Neki feltett kérdésekre válaszként adott. Meggyőződésem, hogy bárki, aki a PI imaformát gyakorolja, azonnal tapasztalni fogja Jézus jelenlétének hatékony erejét arra, hogy gond-felhői eltűnjenek. Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután elment, s elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet. Sőt! - Jézus szerint így jobb nekünk! /János 16; 7./
A PI természetes alapja az, hogy Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolkodásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. MINDEN EZEN FORDUL! Ezt előbb-utóbb mindenki kénytelen belátni. Így vagyunk teremtve.
E belátás mindenkit arra kényszerít, hogy döntsön, melyik utat választja e három közül: Az egyik, hogy belefáradva a meddő küzdelembe, melyet mostoha körülményei ellen vív, elfásulva lemond arról, hogy valaha is boldog legyen.
A másik, hogy narkotikumok után nyúl, amelyek gondolkodás-átalakítást idézve elő, rövid időre feledtetik a gondokat, s így valóban a boldogság érzetét keltik. Ezek a narkotikumok Istent utánzó bálványok. Ezek által előidézett gondolkodás-megváltozást bódulatnak nevezzük, s e bódulatért nagy árat kell fizetnünk a kijózanodás után.
A harmadik, amely valójában az egyetlen helyes és semmivel sem helyettesíthető, az az, mikor lehetőséget adunk a bennünk lévő Léleknek arra, hogy alakítsa át gondolkodásunkat, illetve vállaljuk a partnerséget Vele e téren. Ezt Jézus két mondatban így fejezte ki: "Alakítsátok át gondolkodásotokat" - és "Nálam nélkül semmit sem tehettek". - A PI alatt pontosan ez történik. Amikor az imádkozó megfogalmazza gondját, baját, kérését, kívánságát Isten előtt, akkor nem kell mást tennie, mint el kell kezdenie beszélni önmagának egyes szám második személyben olyasmit, ami itt és most őt építi, buzdítja, vigasztalja. ENNYIRE EGYSZERŰ!
Sokan kértek meg arra, hogy problémáikat PI-ban beszéljem meg Jézussal, s írjam meg nekik Jézus válaszát. Igyekeztem minden kérésnek eleget tenni. E könyv ezeknek az imáknak egy részét tartalmazza. Mivel azonban időm és lehetőségeim végesek, örömmel teszek eleget a bennem megszólaló HANGNAK, mely azt kéri tőlem, hogy tegyem közkinccsé ezt az imaformát, s így bárki bármikor Jézushoz fordulva közvetlenül megtapasztalhatja azokat az építő, buzdító, vigasztaló szavakat, melyek itt és most az ő jelenlegi problémái megoldására adnak bölcs tanácsot.
A PI közben meglepődve tapasztaltam, hogy bármilyen problémát vittem Jézus elé, Ő mindig úgy válaszolt, hogy válasza nem csak a kérdezőt, hanem kivétel nélkül minden jó szándékú embert képes építeni, buzdítani és vigasztalni. Ez is erősítette bennem az elhatározást e könyv megírására.
Nagyon természetes, hogy azoknak a személyeknek a neve, akiknek kéréseit, s kéréseikre Jézus válaszát itt közlöm, teljesen titokban marad. Sőt, ha a bennem megszólaló HANG úgy kívánja, akkor mondanivalójának formáján is bármikor változtathat. A tartalmát tudom, hogy soha sem változtatja meg, mert éppen ez az, ami épít, buzdít és vigasztal.
Az első hosszabb lélegzetvételű PI-t 1993. febr. 15-én, egy hétfői napon éltem át. Azért is örülök ennek, mert minden hétfőt a Szentlélek napjának szoktunk tartani. Saját problémámat tömören fogalmaztam meg, s engedtem, hogy Jézus minél kimerítőbben válaszoljon. ÍME:"

Dombi Frenc - A Hang: 5

"...gyakran úgy kell belopnom lelketekbe a Velem való kapcsolat érzését, mivel ti ezért szinte alig tesztek valamit. Mikor hiszitek már el, hogy ha Velem foglalkoztok, ha engeditek, hogy veletek foglalkozzam, akkor több és jobb szívbékét élhettek át, mintha tévé, rádió, álmodozó gondolatok előtt nyittok utat magatoknak? "

Jézus - A Hang: 6

"Ha hinnétek a párbeszédima valóságában, akkor ma is tudnátok beszélgetni Istennel! Részben szellemi restség, részben pedig kishitűség következménye az, hogy inkább kötött imákkal fordultok Istenhez, tehát mások által kigondolt párbeszédimával, mint saját szavaitokkal. Az szintén sajnálatra méltó, hogy a mások által kigondolt párbeszédimáknak csak azt a részét szokták közölni az imakönyvek, amelyeket az imádkozó mondott valamikor Istennek, és azt a részét nem, amit Isten mondott az imádkozónak. Ennek oka az egyházakban történt hangsúly-eltolódás a szolgálatról az uralkodás irányába. Nem szeretik az egyházak hatalmasai, ha őket kikerülve, közvetlenül szól Isten valakihez. Engem is azért végeztek ki, mert hangot adtam annak, hogy Általam az Isten mindenkihez szólni akar közvetlenül (János 14;23)!"

Jézus - A Hang: 1461/7

"PÁRBESZÉDIMA mindig lehetséges. Az viszont, hogy másoknak megfelelő tanácsot tudjak adni általad, csak akkor lehetséges, ha a magad részéről mindent megtettél, hogy Engem jól megismerj. Csak annak tudom karizmává finomítani a benne megszólaló hangomat, aki e téren képességei határához ért. Vagyis mindent megtett, amit megtehetett.
Tehát, aki olyan alázatos tanítványommá vált, hogy mindent képes vállalni Értem, s ugyanakkor nyitott arra, hogy állandóan tanuljon ne csak Tőlem, hanem RÓLAM is másoktól, az remélheti, hogy a Velem való állapotszerű kapcsolat prófétává avatja őt, vagyis bármikor szólhatok rajta keresztül.
Meg kell azonban mondanom, hogy prófétáim magukra vonatkozóan nem szoktak soha kérdezni Engem. Nem, mert számukra nem érdekes, hogy mi lesz velük. Nem, mert tudják, hogy csak az történhet velük, ami prófétai szerepük beteljesítéséhez szükséges.
Prófétáim akkor beszélnek Velem, amikor akarnak, és Én is akkor szólok hozzájuk, amikor akarok. Prófétáim nem rajonganak, nem törik magukat azért, hogy szóljak hozzájuk! Nem, mert tudják, hogy annak mindig az lesz a következménye, hogy rajtuk csattan az ostor. De ha szólok, akkor hallgatnak Rám. Tudják, hogy Én is mindig hallgatok rájuk, ha szólnak Hozzám!
A PÁRBESZÉDIMÁT mindenkinek ajánlom! Velem mindig tudsz úgy beszélni, ha akarsz, hogy az téged épít, buzdít és vigasztal!
"

Jézus - A Hang: 1536/2

"Higgy a párbeszédima valóságában! Ha egyes szám második személyben olyan mondatokat mondasz magadnak, amelyek építenek, buzdítanak, vigasztalnak, akkor e mondatokat nem magad találod ki, hanem Én sugallom benned neked! Hidd el, hogy benned élek(János 14;27)! Ha ezt valóban elhiszed, akkor ebből egyértelműen következik, hogy cselekvő módon élek benned. E cselekvő módnak legegyszerűbb megnyilatkozása az, hogy szólok hozzád!
Az ősellenség mindent elkövet, hogy elbizonytalanítson benneteket. Ne ülj föl neki!
Azzal fejezem be, amivel elkezdtem: Mindennap szólni szeretnék hozzád! Mindennap szeretnélek építeni, buzdítani, vigasztalni! Tedd ez lehetővé Számomra!"

Jézus - A Hang: 1556

"Földi életed legfontosabb feladata a gondolkodásátalakítás. Ez az evangéliumaimnak, tehát tanításomnak tanulmányozása által és a párbeszédima elsajátításával történik. Ez utóbbinak módját megtalálhatod a HANG 1. kötetében."

Jézus - A Hang: 2330/3

"Meg kell tanulnod, el kell hinned, magadévá kell tenned a párbeszédimát! A HANG 1. kötetében bőven találsz ehhez segítséget. A PÁRBESZÉDIMA a mai kor emberének egyik legalkalmasabb imaformája ahhoz, hogy ne csak Hozzám emelje lelkét, de párbeszédet kezdjen Velem, Jézussal. De tud bárki így beszélni az Atyával, a Lelkünkkel, Édesanyámmal, Máriával, az őrangyallal és bárkivel, akiről erkölcsi bizonyossággal tudjátok, hogy bennetek élnek, ha bennetek van a mennyek országa. Ennek az imaformának az alapja az a kijelentésem, amit János 14;23-ban olvasol. Igen, mert Én nem csupán vagyok, hanem boldogító módon vagyok bennetek, tehát árad Belőlem mindaz, ami épít, buzdít és vigasztal benneteket! Ezt csak úgy tudom megvalósítani, ha engeditek, ha elhiszitek, hogy saját szavaitokkal szólhatok hozzátok!"

Jézus - A Hang: 2332/2

"... az imádság, főleg a PÁRBESZÉDIMA, és az olyan nevemben történt találkozás, amelyre ígéretet tettem, hogy ott vagyok, ha ketten, vagy hárman így összejöttök, az ilyen témák megtárgyalására és helyre tevésére lehetőséget kínálnak fel!"

Jézus - A Hang: 2337/3

"A párbeszédima nagyszerű eszköz arra, hogy egyre tisztábban lásd sorsodat, feladataid megoldását és azt, hogy az Én hűségem irányodban töretlen!"

Jézus - A Hang: 2342

Ha a reggeli és az esti imádat főleg párbeszédima formájában végzed, akkor naprakész információkat tudok adni lelki fejlődésed érdekében.

Jézus - A Hang: 2368

"A párbeszédima rutin kérdése is. Hozzá kell szoktatnod magadat ahhoz, hogy Én valóban benned élek, valóban szólok hozzád saját szavaiddal, és valóban mindig építeni, buzdítani és vigasztalni akarlak. E téren is igaz: gyakorlat teszi a mestert."

Jézus - A Hang: 2394/2

"Ima és tanulás! Főleg a párbeszédima és az evangéliumaim olvasása! Ha ehhez még hozzájárul az, hogy megkeresed azt az egy-két embert, akikkel Rólam el tudsz beszélgetni, akkor biztos lehetsz abban, hogy újjászületésed nem marad el!"

Jézus - A Hang: 2395

"A párbeszédima az az imaforma ma, melyet azért nyitottam ki előttetek, hogy beszélgetni tudjunk egymással! Ha magadnak egyes szám második személyben olyan gondolatokat fogalmazol meg, amelyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak, akkor, ha csak egy kis hited is van, már tudni fogod, hogy az ilyen gondolatoknak forrása Én vagyok, tehát Én szólok hozzád a te gondolataid, szavaid által! A HANG 1. kötetében bőven olvashatsz erről.
Leghatékonyabban azt tudom irányítani, akinek van rendszeres reggeli imája. Mégpedig párbeszédimája! Tehát az, aki reggelenként megbeszéli Velem az elinduló napját, tehát azt, hogy mit kell tennie, és hogyan kell tennie azt, amit tennie kell, az áldásommal indul. Jó ilyenkor kérni az angyalok segítségét, oltalmát. Ha tudnád, hogy őrangyalod mennyire várja ezt tőled!"

Jézus - A Hang: 2400/2-3

"Ha vállalod, hogy reggelenként találkozz Velem olyan imában, amely nem már megtanult szövegből áll, hanem éppen akkor fogalmazott saját szavaid alapján szólsz Hozzám, akkor ugyancsak a saját szavaid által tudok olyan mondatokat mondani neked, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. Ez a párbeszédima!
Amíg önmagadon kívül keresel Engem, addig nem tudlak bensőleg formálni. Ha elhiszed, hogy Én benned élek (János 14;23), akkor azt is el tudod hinni, hogy minden építő, buzdító és vigasztaló gondolatot Én sugalmazok neked. Neked csak szavakba kell öntened ezeket az Általam sugalmazott gondolatokat, és máris kész a párbeszédima! Csodálkozva fogod megtapasztalni, hogy nem tudod becsapni magadat! A Sátán egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás! Nem kell vele törődnöd!"

Jézus - A Hang: 2417/1

"A párbeszédimában őrangyaloddal is beszélhetsz. Sajnos, fogalmatok sincs, hogy milyen kincs birtokában vagytok a párbeszédima által! Az egész mennyország nyitva van számotokra, ha Engem, Jézust, beengedtetek magatokba! Minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal benneteket, tehát minden olyan gondolat, amelynek Atyám a forrása, azon az égi lényen át jut hozzátok, akit megszólíttok. Magatokat szegényítitek lelkileg, ha ezt nem hiszitek el. És ez a lelki szegényítés egyáltalán nem az a lelki szegénység, amit boldogítónak mondottam! Mert a boldogító lelki szegénység az, amikor valaki lelkiismerete szerint szegényíti magát. Az a lelki szegénység viszont, amelyet a párbeszédimának el nem fogadása okoz bennetek, pontosan az ellenkezőjét, tehát boldogtalanságotokat eredményezi. "Az igaz a hitből él!" Így is fogalmazhatom: A boldog a hitből él! Nem is lehet boldog senki hit nélkül, ha a boldogság alatt nem a bódultságot érti, hanem a szívbékét!"

Jézus - A Hang: 2422
2. rész

"Tudnod kellene már azt is, hogy a párbeszédimában bármelyik égi lénnyel közvetlenül is kapcsolatba kerülhetsz, ha a kegyelem állapotában vagy, vagyis akkor, ha őszintén hátat fordítottál a bűnnek, tehát a szeretetlenségnek, és megbánva minden rosszat, őszintén Lelkem irányítására bíztad magadat. Aki ezt még nem tette meg, az csalhatatlanul bizonyos lehet abban, hogy ezt, tehát lelkének kegyelmi állapotát, tehát a megtérés kegyelmét, ha komolyan kéri, feltétlenül megkapja!
A párbeszédima, amely érzékelteti veletek azt, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel boldogító módon élek bennetek, mindig lehetséges számotokra! Csak azt kell elhinnetek, hogy Én, Jézus, nem hazudtam nektek, amikor azt mondottam, hogy bennetek fogok lakni (János 14;23).Ha ezt elhiszed, akkor már nem nehéz elhinned azt, hogy minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal, amely a szeretet, öröm és béke országát jeleníti meg bennetek, a párbeszédimával érzékelhetővé válik számotokra.
Értsd meg! Ne magadon kívül keresd a Velem való élő kapcsolatot, hanem magadban! De ne úgy, hogy magadat kikapcsolod, hanem úgy, hogy magadat bekapcsolod! Tehát az a tartalom, amely a te gondolataid, szavaid alapján épít, buzdít és vigasztal téged, tehát szeretetet, örömöt és békét áraszt reád, az Tőlem van! Ilyen egyszerű!"

Jézus - A Hang: 2424

"Imádkozni ... a párbeszédima szerint tudsz a legtermékenyítőbben."

Jézus - A Hang: 2471

Az életedet pedig naponta Hozzám kell alakítanod, ennek eszköze a reggeli komoly, összeszedett párbeszédima, ami alatt megbeszéljük az aznapi teendőidet. Az esti ima alatt pedig értékeljük azt, hogy mit és hogyan sikerült megvalósítanod belőle, s akkor mindig naprakészen tudod, hogy jó úton jártál-e. A HANG-kötetekben bőségesen találsz eligazítást e kérdéseddel kapcsolatban, itt most csak röviden válaszoltam.

Jézus - A Hang: 2536

"A párbeszédima a leghatékonyabb módja a közvetlen kapcsolattartásra Velem, hiszen benne élek abban, aki befogadott Engem, és akkor tudnom kell közvetlenül szólni hozzá. Éppen a párbeszédimában tudok mindenki számára nagyon egyénre szabott, személyes, konkrét gyakorlati tanácsot, üzenetet adni. Én nagyon szeretnék közvetlenül is mindenkihez szólni, de ez csak akkor lehetséges, ha alkalmat adtok rá, ha elhiszitek, hogy minden építő, buzdító, vigasztaló gondolat csak Tőlem jöhet. Minden jónak a forrása Én vagyok! Ne hagyjátok magatokat elbizonytalanítani, az a Megtévesztő módszere. De ne is áltassátok magatokat, gyökeres, szándékom szerinti gondolkodásátalakítás nélkül nem ismerhetitek fel a Hangomat magatokban. Amit párbeszédimában mondok nektek személyesen, az sem kerülhet soha ellentétbe az evangéliumaimban tanítottakkal, ill. azok szellemiségével."

Jézus - A Hang: 2539

"Én örömmel szólok hozzád bármikor, s ez sokkal egyszerűbben, közvetlenül is megoldható, és mindenekelőtt sokkal gyakrabban. Nem szükséges, hogy médiumomon keresztül juttasd el Hozzám a mondanivalódat, a párbeszédima mindig rendelkezésedre áll, ha beszélgetni akarsz Velem (lásd részletesen a HANG 1. kötetében). És az akkor működik, amikor te akarod, és Én annyiszor szólok hozzád, ahányszor csak te akarod, s mindig bensőségesen, személyre szólóan, aktuálisan, mindig igazi szívbékét, igazi boldogságot felkínálva. Testvérkém, kérlek, élj ezzel a lehetőséggel, adj nagyon sok alkalmat Nekem arra, hogy szólhassak hozzád, és mondj el te is Nekem mindent: örömödet, bánatodat, gondodat, és Én mindig megvigasztallak, megenyhítelek, ill. örömödben veled örülök. Így is legyünk egyek! Minimum kétszer mindennap várlak: a reggeli imádban szeretném veled megbeszélni aznapi teendőidet, s azok hogyanját, mikéntjét, az estiben pedig szeretném veled együtt elkészíteni a számvetést az elmúlt napról. Ez legyen mindig a legkevesebb, maximum nincs, minél több, annál jobb, ha nem megy át pótcselekvésbe, vagyis nem a gyakorlati szeretet helyett beszélgetsz Velem. De ha Velem beszélgetsz, erre nemigen kerülhet sor, mert időben figyelmeztetlek. Várlak hát, beszélgessünk sokszor, sokat! Természetesen hasonló módon felveheted a kapcsolatot őrangyaloddal, más angyalokkal, szentekkel, Anyámmal, s mindenkivel, aki az Én Országomban él. Édesanyádhoz is eljut mondandód közvetlenül is, ha imában elmondod a neki szánt üzenetet, akkor is, ha ő nem szólhat hozzád. Őrangyalod gondoskodik róla, hiszen a szeretet mondatja veled, s ő mindenben lelkesen segít, ami által nő benned a szeretet. Kérd gyakran őrangyalod segítségét, adj neki sokkal több lehetőséget arra, hogy szolgáljon téged!"

Jézus - A Hang: 2581

"Valóban szólok közvetlenül hozzád, és nagyon fontos, hogy ez a közvetlen kapcsolat tisztuljon, erősödjön. A tisztulás alatt olyan tanulást értek, amely képes rendet teremteni a fejedben. Ehhez a legalkalmasabb eszköz a négy evangélium, és a "Merre menjek" című könyv. Fontos lenne még az is, hogy keress olyan embereket, akikkel ezekről rendszeresen tudtok beszélgetni. Mint tudod, ahol ketten-hárman az Én nevemben jöttök össze, ott Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok. Ennyit a szellemi tisztulásról. Ahhoz, hogy szívedben erősödni tudj Általam, két dolog szükséges. Az egyik az, hogy komolyan el kell hinned, hogy Én, Jézus, benned élek (János 14;23)! A másik a párbeszédima vállalása. Vagyis úgy beszélj magaddal, hogy építő, buzdító és vigasztaló gondolatokat fogalmazol meg. E gondolatok mindig Tőlem, Jézusodtól, jönnek. Erről bőven olvashatsz a HANG 1. könyvben."

Jézus - A Hang: 2610

"A rózsafüzér-imádság feltétlenül jó, ha a benne foglalt hittitkok az imádság alatt elmélyülnek bennetek. Mivel ma még aránylag nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek rend van a fejükben, ezrét a HANG-könyvekben az Általam ajánlott párbeszédima, - amely alatt gondolatban elkalandozni nem lehet -, csak azoknál ajánlatos, akik legalább ezzel párhuzamosan, a fejükben is igyekeznek rendet teremteni az evangéliumok alapján. A HANG-könyvek azért nem tesznek hangsúlyt a rózsafüzér imádkozására, mert ezek a könyvek csak egy bizonyos lelki, szellemi fejlődés után alkalmasak arra, hogy eligazítást adjanak. Addig, amíg valaki lelkiismeretén kívüli tekintélyre épít, tehát amíg csak másokra hárított felelősséggel tud élni, a HANG-könyvek annak nem jelentenek kincsesbányát. Pontosan úgy vagytok ezekkel a könyvekkel, mint a Bibliával. Akik a Bibliában nem rangsorolnak, mert nincs erre sem antennájuk, sem késztetésük, azok arra szorulnak, hogy mások magyarázzák meg nekik, hogy hogyan kell értelmezniük a Bibliát. Ezek az emberek szinte észre sem veszik, hogy akiknek ilyen értelemben mások magyarázzák a Bibliát, s nem fogadják el, hogy az Én szavaim, tehát az evangéliumaiban foglaltak az irányadók, azok pontosan a Bibliára hivatkozva egymást marják, s forgácsolódnak szét különböző felekezetekre. Én, Jézus, csak belülről, tehát egy természetes fejlődési szint elérése után tudom tovább vezetni azokat, akik Engem, mint ÚT-at vállalnak. Akik ezt a szintet nem érték el, ha jó szándékúak, akkor a tudatlanságuk menti őket."

Jézus - A Hang: 2673

"A párbeszédima feltételez bizonyos rendet a fejedben. E rend alatt azt értem, hogy ismerned kell legalább egy átlag fokon tanításomat az evangéliumaim alapján. Tehát nem az egyházak tanítása alapján, hanem az evangéliumaim alapján. Ha ez megvan a fejedben, akkor egy átlag-alázattal kell rendelkezned a szívedben. Akkor vagy, akkor jársz az alázat útján, ha legalább szándékban, törekvésben vállalsz bármilyen megaláztatásokat az általad meglátott jóért, és nyitott vagy a jobb irányában. Tehát akkor vagy alázatos, ha határozott vagy, de nem vagy konok, vagyis nem hirdeted magadat csalhatatlannak, hanem vállalsz olyan párbeszédet, amelyben nem minősítések, hanem érvek hangzanak el. Ha ez megvan benned, akkor minden olyan gondolat, ami épít, buzdít, vigasztal, Tőlem van. Így van ez akkor is, ha az őrangyalok, vagy bármelyik szent közvetítésén keresztül jut el az ilyen gondolat hozzád. Amint igaz az, hogy senki nem jut el az Atyához, csak Általam, úgy igaz az is, hogy csak Általam indul és jut el hozzátok minden építő, buzdító és vigasztaló gondolat. Annyit még hozzá kell tennem ehhez, hogy a Tőlem elinduló gondolatok teremtő erőt hordoznak. Tehát Tőlem mindig megvalósítható gondolatok, tervek származnak. Igen, mert mint Ige, mindenkiben meg akarok testesülni a szívében élő SZERETET, tehát a SZENTLÉLEK által. Ha tehát egyes szám második személyben az előbb említet gondolatokat engeded megfogalmazódni magadban, akkor ilyenkor Én, Jézus, szólok hozzád. Az ősellenség egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás. Azt sugallja, hogy az ilyen gondolatokat csak te találod ki, és nem Tőlem jönnek. Ez így nem igaz! Ha van benned némi alázat, akkor ki tudod védeni az ilyen támadásokat úgy, hogyha legalább magad előtt tanúságot teszel arról, hogy minden jó, ami akár kívülről, akár belülről jön számodra, Tőlem van!"

Jézus - A Hang: 2742

"Nem csodálom, hogy az ima, a szentmise nem ad végső megoldást. Nem is arra valók ezek. Ezek arra valók, hogy felismerd azt, amit reggeltől estig tenned kell az Én, a te Jézusod kedvéért! Imáid által nem Nekem kell megváltoznom, hanem neked! Ha saját szavaiddal elmondod Nekem problémáidat, akkor a párbeszédima által, tehát együtt, közösen, mindent meg tudunk oldani. Érted és veled mindent, de helyetted semmit!"

Jézus - A Hang: 2899

"1. Az első HANG-könyvben részletesen leírattam a párbeszédima gyakorlatát. Aki párbeszédimát folytat Velem, az nem tud elkalandozni. Nem, mert amikor te magadnak egyes szám második személyben olyat mondasz, ami téged épít, buzdít, vigasztal, azt Én, Jézus, mondom benned neked. Mivel a te szavaiddal beszélek hozzád, ezért pszichikai képtelenség elkalandoznod ilyenkor.
2. Nagyon fontos a kontroll! Mindig légy kész arra, hogy benső világodban tapasztalt sugallatokat kontrolláltasd. Ez nem bizalmatlanság, nem hitetlenség Velem szemben, hanem nagy bölcsesség. Igen, mert az ősellenség, a nagy megtévesztő, nagyon ravasz, és a világosság angyalának álcázva magát, mindig próbálkozik! Még Engem, Jézust is rá akart venni olyasmire, ami Atyám akarat ellen volt. Még Pétert, az Általam nagyra értékelt apostolomat is felhasználta erre (Máté 16;23)!"

Jézus - A Hang: 2906

"A párbeszédimához kell egy kicsi hit és kell egy kicsi alázat. De valóban csak egészen csekély! El kell hinned, hogy minden olyan gondolat, szó, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem, Jézustól, jön. Kell legyen benned annyi alázat, hogy az ilyen gondolatokat, szavakat, ne magadnak tulajdonítsd akkor sem, ha te mondod azokat magadnak. Ennyi az egész!"

Jézus - A Hang: 2937

"Oly kevés, amit kérek tőletek, amit kérek tőled! Az egész csupán annyi, hogy hidd el: benned élek, és érted élek benned! Isten azért teremtett boldogságra téged is, mert vállalta, vállaltuk, hogy megmásíthatatlanul, tehát véglegesen, boldogító módon élünk benned! De ezt meglátod neked kell! Ezt akkor hiszed el, ha törekszel meglátni és megfogalmazni magadban mindig azt, ami téged épít, buzdít és vigasztal! Ez a párbeszédima, ez a pozitív gondolkodás, ez a gondolkodásátalakításnak a felvállalása. Boldogságodnak, benső békéd megtalálásának és biztosításának ez az ára!"

Jézus - A Hang: 3004

"Te, mint írod, belülről alakultál, fejlődtél olyannak, amilyen vagy. Munkahelyed nem elégíti ki lelki igényeidet. Nagyon természetes tehát, hogy kapcsolatot szeretnél kialakítani azokkal az égi lényekkel, akik boldog, élő kapcsolatban vannak Velem, a te Jézusoddal.
Semmi akadálya annak, hogy ez a kapcsolat kialakuljon. A HANG 1. kötetében található párbeszédima nagyon alkalmas arra, hogy égi lényekkel kapcsolatba kerülj. Ha őrangyalodat szólítod meg, akkor ő fog szólni hozzád, természetesen a te gondolataidon keresztül. Ha Édesanyámat, Máriát szólítod meg, akkor ő fog párbeszédet kezdeni veled. Ha Engem, Jézust szólítasz meg, akkor Én, Jézus, fogok szólni hozzád.
Ha az ilyen párbeszédimával párhuzamosan foglalkozol akár az evangéliumokkal, akár a "Merre menjek?" hittankönyvvel, akár a HANG könyvekkel, akkor biztos lehetsz abban, hogy e párbeszédima: HITELES! Sokkal jobban szeretlek, semmint engedném, hogy ártó, szemtelen szellemek, eltérítsenek téged Tőlem! A te tiszta szándékod szinte kötelez Engem, Jézust arra, hogy vigyázzak rád!"

Jézus - A Hang: 3066

"Én, Jézus, téged bensőleg átjárva élek benned szellemileg, lelkileg, s amikor Hozzám beszélsz, akkor minden olyan benned felmerülő gondolat, amely téged épít, buzdít, vigasztal, Tőlem van! A párbeszédima tehát nem rendkívüli, hanem nagyon is normális állapota annak a léleknek, aki csak egy kicsit is hisz Bennem.
Én, Jézus, a lehető legegyszerűbbé akarom tenni kapcsolatomat veletek, de ti gyakran éppen a túlkomplikálással megnehezítitek Nekem ezt. Bizony, sokan vannak, akik azért nem tudják elfogadni a párbeszédimát, mert annyira egyszerű!
Nézz csak utána a szíriai Naamán esetének, aki szinte megbotránkozott, amikor prófétám egy egyszerű mosakodási követelménnyel állt elő e leprás ember meggyógyítása érdekében. Így vagytok gyakran a párbeszédimával is. Éppen egyszerűsége miatt, szinte el sem hiszitek, hogy milyen mérhetetlen kegyelmi erőt tud egy ilyen ima felszabadítani.
Az elbizonytalanítás ördöge éppen ennek az imának egyszerűségét használja fel arra, hogy elterelje a figyelmeteket róla.

Jézus - A Hang: 3114

"Pontosan arra való a reggeli ima, hogy elinduló napodat Velem megbeszélve, rá tudjak mutatni arra, miképpen kell folytatnod azt, amit közösen akarok tenni veled. A párbeszédima főleg erre való!"

Jézus - A Hang: 3132

"A párbeszédima olyan lehetőség, olyan eszköz számotokra ma, amelyhez foghatót nem találtok semmiféle szentségben, semmiféle szentelményben! Hidd el, hogy nemcsak benned élek, de érted élek benned boldogító módon. Nem is tudok másképpen!
Hidd el, hogy minden olyan gondolat, amely téged épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem, a benned boldogító módon élő Lelkemtől sugallt gondolat számodra. Csak annyit kérek, oly csekély alázatot, hogy elhidd: minden jónak Isten a forrása! Isten pedig, ha nem hiszed, hogy benned van, akkor számodra nincs is!
Amíg 'kívülről' keresitek életek problémáira a megoldást, addig arról tesztek tanúságot, hogy rajtatok kívül van az Isten. Ha komolyan, tehát életalakító erővel elhiszed, hogy Isten benned él, akkor feltétlenül meg fogod tapasztalni azt, hogy rajtad kívül is érted van az Isten, tehát van GONDVISELŐD, így nem lehet gondod. De a sorrendet nem szabad összekeverni! Csak annak tudok kívülről GONDVISELŐJE lenni, aki belül, önmagában vigyázza az Én jelenlétemet! Ha önmagadon kívül akarsz eljutni hozzám, a te Jézusodhoz, akkor Istentől is, önmagadtól is távol kerülsz, vagyis elembertelenedsz! A boros víz és a vizes bor csak az arányok tekintetében különböznek egymástól. Abban feltétlenül megegyeznek, hogy nem egymás mellett, hanem egymásban vannak. Így vagyok Én, Jézus is veletek. Ezért mondtam, hogy aki szeret Engem, ahhoz elmegyünk Atyámmal, és benne fogunk lakni (János 14;23). Minden problémátok megoldásának ez kell legyen az alapja!
Ti, akik levéllel fordultatok Hozzám, vállaljátok a párbeszédimát! A HANG első könyvében bőségesen tárgyalom, magyarázom ennek a hogyanját. Ennek az imának Részemről az alapja az, hogy kegyelmi módon bennetek élek. Részetekről pedig az, hogy szívetek szeme nyitva van. A szív szeme a HIT.
Titokzatos jelenlétem pedig - ahol ketten-hárman az Én nevemben összejöttök (Máté 18;20), ott vagyok közöttetek -, legyen mindenkor lehetőség arra, hogy megfelelő kontroll alatt maradjon a bennetek megszólaló, a mindig építeni, buzdítani és vigasztalni akaró HANG-om."

Jézus - A Hang: 3181

"A párbeszédimához kell egy kicsi hit és kell egy kicsi alázat. De valóban csak egészen csekély! El kell hinned, hogy minden olyan gondolat, szó, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem, Jézustól, jön. Kell legyen benned annyi alázat, hogy az ilyen gondolatokat, szavakat, ne magadnak tulajdonítsd akkor sem, ha te mondod azokat magadnak. Ennyi az egész!"

Jézus - A Hang: 3182

"Két támpontot tudok adni e második kérdésedre válaszul. Az egyik egy könyv. Az általam már gyakran ajánlott, ismertetett hittankönyv, a 'MERRE MENJEK?' A másik pedig a reggeli párbeszédima, amelyet a HANG 1-ben ismertettem. Aki e két támpontot megszívleli, az biztosította a maga számára a megfelelő lelki előrehaladást!"

Jézus - A Hang: 3192

"Az eddig megjelent HANG könyvek bő felvilágosítást adnak arról, hogy hivatásotok, küldetésetek a földön az a szeretni tanítás, amely nekem, Jézusnak is feladatom volt. A SZÁNDÉK és a CÉL! E kettő komolybavétele a döntő! Ez azt jelenti, hogy reggel az imádban el kell határoznod, s el is kell mondanod Nekem, hogy Velem indulsz el életed utján, és Értem akarod tenni mindazt, amit tenni szándékozol. Tehát a SZÁNDÉK=VELEM, a CÉL=ÉRTEM! Téged sem bábunak, hanem partneremnek akarlak! Együtt akarok élni általad, veled és benned csakúgy, ahogy te is együtt akarsz élni Általam, Velem és Bennem! A párbeszédima az egyik legalkalmasabb eszköz ennek megvalósítására és biztosítására."

Jézus - A Hang: 3243

"A HANG 1. könyv bőven tárgyalja a párbeszédimát. Most itt csak tömören mondom el ennek a lényegét. Minden olyan gondolat, amely téged épít, buzdít, vigasztal, az a benned boldogító módon élő Szentlélektől van. Tehát, ha problémáidat magadnak akár csak gondolatban is, megfogalmazod, s azokra olyan gondolatokat, válaszokat fogalmazol meg, amelyek pozitív módon hatnak rád, akkor már meg is történt a beszélgetés Velem! Mert teljesen mindegy, hogy Velem, a te Jézusoddal, vagy a Szentlélekkel beszélsz. Belőlem mindig a Szentlélek szól!"

Jézus - A Hang: 3247

"Médiumom csak azokat a kérdéseket hozza Elém, amelyeket maga is megért, és jónak látja, hogy Elém hozza. Kétségtelen, hogy Én, Jézus, nélküle is mindenkit meg tudok érteni, de ha hozzá fordultok, akkor ő kénytelen mérlegelni.
Ahhoz, hogy valaki 'Párbeszédimát' tudjon folytatni Velem, Jézussal, tehát a benne boldogító módon élő Istennel, az szükséges, hogy az illetőben legyen legalább egy kis hit, és egy kis alázat.
Egy kis hit azért szükséges, mert csak hittel lehet bizonyos mindenki abban, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, nemcsak létben-tartó módon, hanem boldogító módon is benne élek minden szellemi teremtményemben, tehát minden emberben is. Aki nem boldog, az nem azért boldogtalan, mert a Szentlélek nincs benne boldogító módon, hanem azért, mert ő ezt nem hajlandó komolyan tudomásul venni. Olyan ez, mint amikor valakinek tele van a zsebe pénzzel, de erről nem tud. Akkor számára ez olyan, mintha nem is lenne pénze.
Egy kis alázat pedig azért kell, mert csak akiben van némi alázat, az képes elfogadni azt, hogy minden olyan gondolatnak, amely őt építi, buzdítja, vigasztalja, a benne lévő Isten a forrása.
Tehát, ha te olyan gondolatokat mondasz magadnak, amelyek téged építenek, buzdítanak, vigasztalnak, akkor maga az Isten szól hozzád, természetesen, általad. Mondok egy példát. Ha te például ezt mondod magadban:
- 'Istenem! Tudom, hogy bennem vagy, de ha így van, akkor miért jönnek olyan gondolatok a fejembe, amelyekről tudom, hogy rosszak?'
- 'Drága Gyermekem! Te is, és mindenki ki van téve a földön olyan erőknek, amelyek valamikor nagyon uralkodtak rajta, s ezek most is próbálkoznak. De ne félj, mert Én, a te jóságos Istened, aki benned vagyok, mérhetetlenül nagyobb, mint akik téged támadnak. Az ő próbálkozásuk eleve kudarcra van ítélve. De mivel valamikor te tudatosan is ezek mellé álltál, hát most nem akarják tudomásul venni, hogy te már végleg és igazán az Enyém, a te Istenedé vagy! Tehát te most bizonyos értelemben, előző életeid helytelen lépései miatt, kénytelen vagy 'adósságot' törleszteni azzal, hogy szenveded ezeket a zaklatásokat. De ne félj! Te a győztes oldalán állsz! Ezt azzal tudod legjobban tudomásukra hozni a téged zavaró szellemeknek, ha egyre többször ilyen gondolatokat fogalmazol: + Dicsőség neked Istenem! Szeretlek téged Istenem. Imádlak azok helyett a szellemek helyett is, akik zaklatnak engem! + Ilyen, és ehhez hasonló gondolatokat egészen biztos, hogy képes vagy gondolni!'
- 'Köszönöm Istenem, hogy bennem vagy, és köszönöm a buzdító, vigasztaló gondolataidat. Kérlek, juttasd gyakran eszembe, hogy így dicsérjelek és áldjalak Téged. A jövőben, ha erősebben akarnak zaklatni engem az ilyen zavaró erők, akkor pont ők lesznek azok, akik a Te jóságodat, a Te bennem lévő, boldogító szeretetedet eszembe fogják juttatni, s így ők még segíteni is fognak, hogy Téged dicsőítselek! Hál Neked ezért!' - Hát így hangzik egy Párbeszédima! ..."

Jézus - A Hang: 3481

3. rész

"A kötött szöveggel mondott imádság helyett beszélgess Istennel párbeszédima-módon. Ha így imádkozol, akkor nem fognak elkalandozni gondolataid."

Jézus - A Hang: 3688

"Fontos azonban tudnod, hogy a PÁRBESZÉDIMA lényege éppen az, hogy magadnak is törekedj ilyen gondolatokat megfogalmazni, mert Én, Jézus, az Atyával és a közös Lelkünkkel úgy vagyunk benned, hogy eszedbe juttatunk ilyen gondolatokat, ha te erre törekszel! De itt is áll: érted és veled mindent, de helyetted semmit!"

Jézus - A Hang: 3688

"Az valóban nagy kereszt, amikor valakinek nincs kivel megbeszélnie napi teendőit. Szinte rá vagy kényszerítve arra, hogy HITBŐL élj! El kell hinned, hogy Nekem, a te Jézusodnak elmondhatsz mindent, és ÉN válaszolok is neked. A PÁRBESZÉDIMA pontosan annyit jelent, hogy olyankor, amikor Hozzám beszélsz, és elkezdesz beszélni magadhoz az Én nevemben, akkor valóban Én szólok hozzád! Neked csak arra kell ügyelned, hogy amit az Én nevemben mondasz magadnak, az olyan legyen, ami téged épít, buzdít, vígasztal. Ilyenkor az ilyen gondolatok mindig Tőlem, a te Jézusodtól jönnek!"

Jézus - A Hang: 4232/1

"Mindenkinek boldogsága azon múlik, hogy mennyire képes harmóniába hozni viselkedését a tudatállapotával. A szellemi sérültek csak 'kívülről' tűnhetnek boldogtalanabbaknak, mint az épelméjűek. Isten e téren sem személyválogató. Te föltettél még egy negyedik kérdést is. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy a párbeszédima mindig segíti azokat, akikben él a hit!"

Jézus - A Hang: 4255

"Mint tudod, amikor valaki imádkozik, akkor Istenhez emeli a lelkét. Csak arra lehet azt mondani, hogy imádkozik, aki ezt teszi. Amikor kötött imát mondasz, akkor is gazdagítalak lelkileg, szellemileg egyaránt. Tehát mind a szereteted, mind a gondolataid nemesbülnek a kötött ima által is. De ahhoz, hogy naprakész irányítást tudjak adni neked, a saját szavaiddal kell Hozzám fordulnod. Ha reggel szánsz időt arra, hogy Velem megbeszéld az elinduló napod feladatait, és este szintén saját szavaid segítségével, visszaemlékezve reggeli megbeszélésünkre, felméred magadat, akkor meg is tettél mindent, ami lényeges.
A párbeszédima, amelynek lényege az, hogy minden olyan gondolat, ami téged épít, buzdít, vígasztal, Tőlem van, szinte minden felmerülő problémádban megfelelő eligazítást tud adni.
Kétségtelen, hogy a párbeszédima élő hitet feltételez. Valóban el kell hinned, hogy nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! El kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz, ha Engem, Jézust választottad életed Urává és Megszabadítójává! El kell hinned, hogy annak, aki istenszerető, minden a javára válik, mert az Isten a szeretet körén belül valóban Mindenható! El kell hinned, hogy Isten plusz egy fő, mindig abszolút többség!"

Jézus - A Hang: 4323

"Istent szolgálni csak mások szolgálatán keresztül lehetséges. Ahhoz, hogy másokat hitben és alázatban szolgálj, szükség van arra, hogy önmagadat a lehetőséged szerint tartsd karban, vagyis szellemben, lélekben, testben töltekezz, meríts erőt. E töltekezésnek, benső megerősödésnek, a benső béke és harmónia elérésének rengeteg formája van. Ilyen például a reggeli és az esti párbeszédima, a kötött imák, a meditáció, a böjt, különböző elmélkedések, légző gyakorlatok, jóga gyakorlatok, amelyek valamilyen szellemiséghez, lelkiséghez kapcsolódnak, és azoknak a képi, érzelmi, tudati hatását önmagukban megjelenítik. Ezek a benső föltöltődésre, harmóniára való törekvések akkor érik el a céljukat, vagyis kapcsolnak össze az Istennel, ha a forma, amit választasz, megfelelő tartalommal van megtöltve. Ez igaz az imára és a Tájcsi-ra egyaránt. Megfelelő tartalom nélkül mindez csak próbálkozás marad, és nem éri el azt a célt, amire kitalálták. Tehát számtalan eszköz van arra, hogy testedet, szellemedet, lelkedet pallérozd, de egyik sem válhat pótcselekvéssé, vagyis egyik sem pótolhatja azt a szolgálatot, amit cselekvő módon meg kell élned a másik ember, a kiszolgáltatott, rászoruló ember irányába. Az imát és mindenfajta gyakorlatot, technikát akkor töltöd meg helyes tartalommal, ha nem különböző benső harcokra irányul, hanem Velem, a te Jézusoddal való olyan találkozásra, amelyben mindig a Lélek gyümölcseiből meríthetsz erőt a holnap folytatására. A Lélek gyümölcsei pedig a következők: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hithűség, szelídség, önuralom (Galáta 5;22) az Én Lelkem által. Úgy ahogy Én tanítottam és mutattam be nektek kétezer évvel ezelőtt. Mert aki ebből él, azok ellen nincs törvény!"

Jézus - A Hang: 4650

"Tervezd meg napjaidat Velem, és Én mindig megmondom neked a lelkiismereteden keresztül, hogy amit gondolsz vagy teszel, az a javadra válik vagy nem! A párbeszédima pont erre való. A Hang első kötetében ennek tartalmát bőven kifejtem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak az első kötetet olvasd. Minél több kötetet olvasol, annál inkább át fogsz itatódni azokkal a tartalmakkal, amelyekkel azonosítottam magam! Engem megismerni csak tanulva lehet!"

Jézus - A Hang: 4727/3

"Akkor leszel boldog, ha nem személyekben, hanem feladatokban fogsz gondolkodni. Olyan feladatokban, amelyekkel saját és mások életét elviselhetőbbé tudod tenni. Nem nagy dolgokra gondolok, de azokra a dolgokra feltétlenül, amelyeket nap mint nap kikerülhetetlenül meg kell tenned! Nem mindegy, hogy mit teszel, és nem mindegy, hogy hogyan teszed! A reggeli párbeszédima pont arra való, hogy feladataidat elém hozd, Általam felfűtsd azzal a benső erővel, amely értelmessé, békét adóvá teszi cselekedeteidet. Amely feladatot nem tudsz Velem, Jézussal felizzítani a szívedben, azt ne tedd meg! A boldogság elsősorban látás kérdése, és ha engeded, hogy megtanítsalak az Én szememmel látni, akkor egyre több dologban fogod felismerni jelenlétemet, és egyre több olyan dolog lesz, amiben felismered azt, hogy ott nem vagyok, nem lehetek jelen, ezért el fogod kerülni azt a világot, ahol ki akarnak használni. A bűnrészesség vállalása mindig lélekromboló hatású annak is, aki kihasználja a másikat, és annak is, aki félelemből hagyja, hogy kihasználják. A világban való érvényesülés pont e beteg lelkületre épül, mert minden érdekkapcsolat arra való, hogy kihasználja a másikat."

Jézus - A Hang: 4750/2


Szerkesztő: Nagy Péter
06/30/202-5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu