Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - Medjugorje



ÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések Jézussal



A B S Z O L Ú T   E L S Ő

Válogatások a Hang-kötetekből


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

"Én csak annak életében vagyok abszolút első, akinek életében nincs második. Akinek életében így élek, annak Én midig megmondom, hogy mit tegyen boldogsága érdekében..." (Hang - 2/100)

"Kereszténnyé senki nem válik szertartások által, csak olyan magatartás melletti döntés által, melyben Én nem egy leszek életében a sok között, hanem abszolút ELSŐ. Vagyis Én mondom meg, hogy ki, vagy mi a második." (Hang - 2/156)

"...az Általam teremtett természet magában hord(ja), ha egyszer házasságra léptetek egymással. De tudnotok kell, ez a természetes igény nem szabad, hogy döntő legyen bárki számára is, mivel elsődlegesen nem házasságra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. Valóban akkor teszitek önmagatokkal is a legjobbat, ha egymást abban segítitek, hogy Értem jobban, szabadabban éljen másokért. Ahol gyermek van, ott jelen társadalmi berendezkedésetek miatt egy időre föl kell függeszteni azt a nagyon fontos rendet, hogy Én abszolút első helyen maradjak. Ez csak olyan életközösségekben valósulhat meg, melyek nálatok még szinte nincsenek is. Mindaddig, míg valaki nemcsak gondolkodni, de élni sem tud életközösségen kívül, mindaddig csak olyan emberi kapcsolatokban lehetek abszolút első (vagyis, ahol nincs második, mert Én mondom meg, akár naponta megváltoztatva is, hogy mi a teendő), ahol a szülőt nem határozza meg a gyermeknevelésre kötelezően kiszabott, kikényszerített idő. És természetesen abszolút első lehetek a magányosoknál. Igen, ez még akkor is így van, ha egy magányos úgy gondolja, hogy előbb el kell tudnia temetnie apját, anyját vagy testvérét. Az ilyennel könnyebben meg tudom értetni, hogy abszolút első vagyok, mint azzal a kismamával, aki még gyermekét dajkálja, gyermekét, aki nem is az övé, hanem az Enyém.
Ne legyetek családcentrikusak, mert akkor legjobb esetben is kétfókuszú lesz életetek! Amit ti természeti törvénynek mondotok, az csak részben lehet életetek meghatározója.
Mint abszolút Első, tehát mikor nincs második, mondhatom bárkinek, hogy legyen nagycsaládos, csak úgy, mint mondhatom bárkinek azt is, hogy legyen remete. Ezzel nem kerülök ellentétbe azzal a kívánságommal, miszerint nem kivenni akarlak benneteket a világból, hanem azt akarom, hogy megmeneküljetek a gonosztól. Éppen így, életközösségben élés nélkül is kérhetem azt, akit akarok, arra, hogy vállaljon nagy családot irántam való szeretetből. Itt azért nincs szó ellentétről, mert ilyen egyedi esetekben igazán csak Én látom át tisztán a nagy egészet. Ezért a "tegyetek tanítványommá minden népet", mint általános elvet, nem üti a nagy család vállalása, ha az konkrét esetben benső indításra történik. De ilyen esetben nem szabad lelkiismeretfurdalást éreznie annak, aki számára nem a közösségalakítás a legfontosabb, hanem saját családja.
Számotokra jelenleg az látszik az Én szándékommal megegyezőnek, ha nem a nagy, vagy bármilyen család vállalását, hanem a tanítványgyűjtés feladatát érzitek magatokra nézve legfontosabbnak." (Hang - 3/244)

"...tudomásul kell vennetek, hogy Én vagy első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott. Ez természetemből adódó követelmény felétek. Az Isten ilyen. Csak azok számára vagyok a körülményeknek is Istene, akik életében abszolút első lehetek, tehát akik életében mindig és minden más csak utánam következhet. Ez megint természetes, ha meggondolod, hogy Magamra és nem egymásra teremtettelek benneteket. Aki ezt nem fogadja el, az csak tönkremehet. Ez magától értetődő. Ha valaki mérgezetten él, az rövid távon érezheti jól magát, de csak rövid távon. A méreg hatása idővel magától nem válik hatástalanná, hanem fölerősödve szétroncsolja a szervezetet. Így van ez lelki síkon is. Akiben nincs jelen állapotszerűen az Irántam való hódolat, azt előbb-utóbb olyan bódulat keríti hatalmába, mely bensőleg szétroncsolja az illetőt. Bizony igaz: vagy leborulni, vagy kiborulni. Harmadik út nincs." (Hang - 4/283)

"Mitől is kell meg-, és fölszabadulnia annak, aki nem akar csalódni, aki boldog akar lenni házastársa mellett? Föl-, és meg kell szabadulnia attól a téveszmétől, hogy ember embert boldogíthat. Két út áll mindenki előtt, aki házasságában nem mond le a boldogságkeresésről. Az egyik a születendő gyermekekért való önfeláldozástól remélt boldogság. Meg kell mondjam, ez csak elodázza a csalódás, az önbecsapás valóságára ébredés idejét. A másik út Én vagyok.
Aki Engem abszolút elsőnek vállal, az, bár a szenvedések kelyhét ki kell innia, de rátalál a földön elérhető boldogság valóságára. De aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nemcsak azt éli meg, hogy csalódik házastársában, gyermekeiben, hanem azt is, hogy csalódni fog Bennem is. Igen, mert Engem nem lehet másokkal egysorba állítani akkor sem, ha első helyre tesz is Engem az illető életében.
Ez tehát azt jelenti, hogy a párkapcsolat sem lehet célprogram, csak eszköz jellegű lehetőség, talentum arra, hogy valaki Hozzám közelebb kerüljön. Ha valaki nem erre használja fel párkapcsolatát, az nem értett meg semmit abból, amire az Isten őt teremtette. Vagyis abból az igazságból, melyet Ágoston barátom így fogalmazott meg: 'Önmagadra teremtettél minket Urunk, és nyugtalan a mi szívünk, míg Benned meg nem nyugszik.' Drága Gyermekem! Ameddig olyan ELSŐNEK állítasz be életedbe, hogy Én mondom meg mindig, ki, mi a második, harmadik, tehát a ABSZOLÚT ELSŐ lehetek, addig nemcsak vezetni tudlak, de erővel is el tudlak látni, hogy az Általam megkívánt önfegyelem ne elfojtása legyen vágyaidnak, hanem az Értem vállalt áldozatos szereteted számára isteni ERŐFORRÁSSÁ tudjon válni." (Hang - 6/436)

"az Én Lelkem bölcsessége abban a türelmes, várni tudó szíven talál otthont magának, amely Engem nem csupán elsőnek, hanem ABSZOLÚT ELSŐNEK hordoz magában. Csak azt tudja Lelkem irányítani, aki ALÁZATOS!" (Hang - 6/458)

"...Én mindenkit képes vagyok boldogítani, akár házasságban él, akár nem, csak Engem tartson életében abszolút ELSŐNEK. Tehát bízza rám, hogy életében ki a második, illetve, ki az, aki a teremtmények közül itt és most neki a legfontosabb kell, hogy legyen. Egyáltalán nem biztos, hogy a házastársa lesz az! Aki ezt nem érti meg, az boldogtalan lesz, bármilyen is a házastársa. Aki ezt megérti, az átveheti Tőlem az Én békémet, bármennyire is pokollá teszi házasságát az Engem megérteni nem akaró társa." (Hang - 6/485)

"Minden reinkarnációnak CÉLJA az, hogy ÉN abszolút ELSŐ helyre kerüljek az újraszületett életében. Annak életében vagyok ABSZOLÚT ELSŐ, akinek életében nincs második! Tehát annak, aki megszabadult megkötözöttségeitől (2.Kor. 3;17), és így Lelkemnek lelkében szabad bejárata van, tehát Velem együtt hozza meg döntéseit. Ennek legfőbb előfeltétele az újjászületés. Ilyen értelemben mondtam az előző fejezetben, hogy minden reinkarnációnak ez a célja." (Hang - 7/584)

". Kimondhatatlanul fáj szívemnek az, mikor azt kell tapasztalnom, hogy nem kerülhetek az abszolút ELSŐ HELYRE életetekben. Tehát arra a helyre, amelyen ha lehetnék, akkor az a törvényszerűség, amelyet soha senki meg nem változtathat, azt igazolná, hogy nincs is második hely. A második hely csak fantáziálás! Igen, mert ahol Én irányíthatok, ott megteremtem az alázatnak azt a légkörét, amelyben a felszínen lehet ugyan vihar, de a mélyben mindig várja Enyéimet az Én békém.
A legerősebb tölgyet is ketté törheti egy nagy vihar. De a legnagyobb vihar sem tud mit kezdeni a kicsiny ibolyával. Az ibolya ismeri a törvényszerűség hatalmát, bele simul anélkül, hogy lázadna ellene. Így a vihar elmúltával nem megtépázottan, hanem még frissebben, még üdébb illatozással mosolyog a Nap felé." " (Hang - 8/599)

"Azok a párok egymáshoz valók, akik mindketten Engem tartanak életükben abszolút Elsőnek, tehát akik mindketten miattam vannak egymással elfoglalva. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám(Lukács 14;26)! Aki pedig nem méltó Hozzám, az nem méltó másik emberhez sem." (Hang - 9/762)


Szerkesztő: Nagy Péter
06/30/202-5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu