Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2024

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2024. 01. 1 - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Őrangyalomat kérdezem: Ki vagy te?
2. Mit tudsz rólam? Miért engem választottál?
3. Hogyan szerethetjük egymást? Mi a neved?
4. Hogyan beszéljek veled naponta?
5. Számomra te fontosabb vagy, mint Jézus?

A HANG válasza:

"Szellemtestvérem!

Természetesen csak azt és annyit tudhatok rólad, amennyit Isten megenged. Van egy benső szentélyed, ahová senki a világon be nem léphet rajtad kívül. Ez a pont az, ahol Isten létben tart téged.
Mindent tudok rólad, amire szükségem van, hogy segítselek a benső béke, tehát a boldogság, benső szabadság elérése felé. A te oldaladról viszont akkor adsz nekem ehhez zöld utat, ha kéred szolgálatomat, segítségemet, erőmet. Kérésed nélkül sokkal kevesebbet tudok tenni, mint akkor, ha kérsz engem. Ennek az az oka, hogy hallatlan nagyra értékeljük mi itt a ti szabadságotokat, és ezt még akkor is tiszteletben tartjuk, ha helytelenül használjátok. Ez szolgálja lelki fejlődéseteket. Igen, mert ha nem kérsz, akkor nem elég sem a hit, sem az alázat benned arra, hogy jól fejlődj a szeretetben.
Neked elég, ha azt tudod rólam, hogy Isten iránti szeretetem és irántad való szeretetem nem kettő, hanem EGY!
A mennyei Atyánk kívánságát teljesítettem akkor, amikor vállaltam, hogy őrangyalod leszek. Elég, ha angyalodnak nevezel. De ez volt a te kívánságod is, mielőtt megszülettél. Természetes, hogy ismertük egymást már előzőleg. Azt nem mondom, hogy földi életed végéig én leszek az őrangyalod, mert lehetséges, hogy lelki fejlődésed érdekében mások lépnek helyembe. Azért mondom, hogy lehetséges, mert vannak olyan szabad döntéseid, amelyek éppen azért szabadok, mert még nem születtek meg, tehát következményeivel sem lehet számolni.
Azt, hogy ki a fontosabb, Jézus vagy én, ezt így nem szabad föltenned. Abszolút értelemben Jézusnál nincs fontosabb sem neked, sem nekem. Amint nem lehet rákérdezni arra, hogy mi a fontosabb: az hogy üdvözülj, vagy az, hogy lélegzetet végy?! Ezek nem azonos szintek!
Isten úgy akarja, és egészen biztosan így a legjobb, hogy a Belőle kiinduló és Általa táplált élő szeretet úgy bontakozzon ki és azáltal boldogítson mindenkit, hogy a teremtményei egymást szolgálják. Így egyetlen igazi szeretet van, aki az Isten, de Ő szellemi teremtményeiben a szolgáló szeretet által boldogítja gyermekeit.
Általában úgy beszélj velem, mint legjobb barátoddal beszélhetsz, s ha megértetted a PÁRBESZÉD-IMÁT, akkor én beszélek általad neked olyat, ami téged épít, buzdít, vigasztal. Hidd el, hogy így van! Ezt nem lehet matematikai képletekkel igazolni, csupán az emberi szív, ha még nem tette tönkre benső szemeit, tehát a hitet, csak az tudja ezt megérteni.
Kérem mennyei Atyánkat, áldjon meg téged azzal a szívbékével, amelyen magam is dolgozom benned!

BÉKE VELED!"

Jézus - A Hang: 13/1188

Jézus - Hang

2. hét

(2024. 01. 08 - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MÁSOKRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT!

1. Szeretnék megtudni többet azokról, akiket megneveztem levelemben!
2. Szeretném tudni, hogy mit jelentenek a homlokomon látható jelek!

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Egyik kérdésedre sem adhatok szándékodnak megfelelő választ, s mindkét kérdéseddel kapcsolatban meg is magyarázom, hogy miért.
1. Miután a Földre jöttem, tudatosan nem foglalkoztam azzal a három területtel, amely annyira meghatároz benneteket. A tudomány, a művészet és a sport.
Ezekkel azért nem foglalkoztam, mert ezek természetüknél fogva alkalmasak arra, hogy azt közöljék veletek, amire éppen szükségetek van, s azért sem foglalkoztam, mert az ezekre fordított erőfeszítéseitek mértéke nagyon változó erkölcsi eredménnyel jár.
Én nem vagyok ellene ezeknek, de nem vagyok mellettük sem. Kinek-kinek belül kell megéreznie, hogy mennyi energiát érdemes ezekre fordítania annak érdekében, hogy a mindenkit érintő hivatást, a szeretni tanítást, minél tisztábban és minél eredményesebben tudja képviselni ott, ahol él.

2. Ha a fentiekkel egyetértesz, akkor megérted azt is, hogy Én csak a benső lepecsételések tartalmát tartom fontosnak ismertetni veletek. Ilyen benső lepecsételés a Lélekkeresztség és azok a beavatások, amelyek részben a halállal, részben az örökélettel kapcsolatban adnak nektek bővebb felvilágosítást.
Örülök törekvéseid irányának! Nagyon szeretlek, s e nagy szeretetemnek feltétlenül következménye az, amit olvashatsz János 7;38-ban.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1189

Jézus - Hang

3. hét

(2024. 01. 15 - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY IMACSOPORTRÓL

1. Egy imacsoport szétesett, mert valamiről kinyilvánítottam véleményemet. Mi a teendőm?
2. Sokan kihasználnak, mert nem vagyok személyválogató.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Az imacsoport önmagában nem elég. Csak akkor van értelme az imának, ha az tanulással van összekötve. Először a fejekben kell rendet teremteni, mert az imának az a célja, hogy a fejetekben lévő rend alapján rend legyen a szívetekben is.
Ha úgy láttad jónak, hogy véleményt mondj valamiről, s ennek következtében szétesett egy imacsoport, akkor adj hálát Istennek, mert az ilyen imacsoport nem Istent imádja, amikor imádkozik, hanem valami egészen mást!
A te teendőd az, hogy tanulj! Természetesen a tanulás mellett az imát se hanyagold el, de imádnak ne az legyen a tartalma, hogy Istent akard rávenni valamire, hanem az, hogy Ő vegyen rá téged arra, amit Ő jónak lát. Az egészen biztos, hogy az Atya jónak látja, ha Velem, Jézussal foglalkozol, tehát ha tanítványom akarsz lenni. Tanítvány pedig csak az lehet, aki vállalja, hogy állapotszerű tanuló lesz. Tehát rendszeresen tanul Rólam és tanul Tőlem.

2. Ha engeded, hogy szóljak hozzád a lelkiismereteden és józan eszeden keresztül, akkor megszabadulsz attól, hogy kihasználjanak téged. Aki az enyém, azt lehet felhasználni, de nem lehet kihasználni. A kettő között óriási a különbség. Én nagyon komolyan felszólítottalak benneteket arra, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1190

Jézus - Hang

4. hét

(2024. 01. 22 - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZABAD SZERETNÉK LENNI!

1. Hogyan szabadulhatok meg megkötözöttségeimtől?
2. Gyermekeimmel való kapcsolatomról kérdezek.

A HANG válasza:

"Drága Barátom!

1. Van jó ön- és emberismereted, s ismered elég jól a körülötted szétbomló világot is. Ezek mind arról tanúskodnak, hogy megoldások csak belül, a lélek műhelyében születnek, mert kívül a próbálkozások, törekvések, az újra és újra nekirugaszkodások azok, amelyek jellemzői földi életeteknek.
Ezen valójában változtatni nem is lehet abban a tér-idő dimenzióban, amelyet éppen azért választottatok, hogy a lélekben meghozott döntéseiteknek gyakorlótere és tükre legyen az, ami rajtatok kívül történik.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megkötözöttségeid állandó kihívások a jobbik éned számára, vagyis azzal a meggyőződéseddel szemben, hogy te a Győztes oldalán állasz.
Tudnod kell, hogy csak az kap sebeket, aki harcol, és Én tudok sebeket gyógyítani, bármily nagyok és bármily gyakoriak legyenek is azok. És abban is biztosnak kell lenned, hogy minden harcot díjazok, amely Értem történik. Ebben a küzdelemben tehát valóban nem az eredmény a fontos, hanem a részvétel.
Nemcsak másokról, de magatokról sem tudhatjátok, hogy mit örököltetek, milyen hatások értek eddig benneteket, és azt sem vagytok képesek rögzíteni magatokban, hogy eddig hogyan működtetek együtt azzal a kegyelemmel, amely az Én jelenlétemnek velejárója. Ezért hát bátran kell vállalnod ezt a harcot, és hinned kell abban, hogy megkötözöttségeid sebeit akkor és úgy gyógyítom, amikor és ahogyan lelked fejlődése érdekében a legjobbnak látom.

2. Gyermekeiddel szemben nagy bölcsességre van szükséged, hogy észre tudd venni, hol van az a határ, ahol gyermekeid szabadságköre kezdődik, és természetesen a tiéd véget ér. Természetes az is, hogy mindegyik gyermekednél más és más e határmezsgye. De ezt nemcsak neked, hanem nekik is tudniuk kell. Bűnrészes lennél, ha engednéd, hogy bármilyen kis részt is uraljanak a te szabadságkörödből, és akkor is, ha te átlépnéd az ő szabadságuk határát. Ennek pontosítását Velem is, velük is meg kell beszélned.
Azt mindenképpen látniuk kell, hogy felelősséget kell vállalniuk azon a szabadságkörön belül, amely az övék! Te nem veheted át tőlük sem az esetleges dicsőséget, sem cselekedeteik esetleges kellemetlen következményeit. Kivéve, ha komoly bűnbánattal nem fordulnak hozzád.
Egy bűnbánat akkor komoly, ha előbb Felém nyilvánul ez meg. Igen, mert ha egy ember megbocsát valakinek, akkor abban, akinek megbocsátottak, nem történik változás. Csak abban, aki megbocsátott. De ha Én bocsátok meg valakinek, akkor nem Bennem, hanem benne történik minőségi változás. Ezért fontos az, hogy aki visszaélt szabadságával, az először Velem rendezze dolgait. Csak így válik komollyá az a bocsánatkérése, amelyet embertársa felé is kinyilvánít.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1191

Jézus - Hang

5. hét

(2024. 01. 29 - 02. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIRE VAGYOK ALKALMAS?

Milyen munkára vagyok alkalmas hivatásom érdekében?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Azok a kérdések, amelyeket felvetettél utolsó leveledben, arra utalnak, hogy úgy szeretnéd kicövekelni életed útját, ahogy még senkinek sem sikerült.
Hidd el, Én sem tudtam megtenni, hogy olyan biztos támpontokat szerezzek Magamnak, amilyeneket te szeretnél szerezni magadnak. Nekem is rendre el kellett vonulnom, gyakran már hajnalok hajnalán kellett keresnem egy olyan magányos helyet, ahol Atyámmal meg tudtam beszélni az aznapi teendőimet.
Te sem kaphatsz tőlem egy olyan forgatókönyvet, melyet csak a hónod alá csapsz, és felütöd, amikor annak éppen szükségét érzed. Te sem élhetsz rizikómentes életet a Földön. Neked is minden nap találkoznod kell Velem az imádban, és elém kell terjesztened elgondolásaidat, hogy azokra vagy áldásom adjam, vagy megpróbáljalak lebeszélni arról, amit elgondoltál. Minden a Velem való élő kapcsolaton múlik. Neked nem tanácsokra van szükséged. Van neked elég eszed ahhoz, amihez kell. Neked arra van szükséged, hogy belevigyél Engem napi teendőidbe. Ezt azáltal éred el, hogy reggelenként odaajánlod magad Nekem, és kéred áldásomat az elinduló napodra.
Szükséged volna még egy életgyónásra is. Vagyis időt kellene kérned akár a HANG-médiumomtól, akár valaki mástól, akihez nagyon őszinte tudsz lenni, és fel kellene tárnod egyszer eddigi életedet. Az ilyen kinyílás egyszer-kétszer egy életben nagyon jó hatással van a lelki fejlődésre.
Szeretettel kérlek, a nagy tervek és elgondolások helyett próbálj meg a napi problémákban összedolgozni Velem, s meg fogod tapasztalni, hogy a jelen megszentelésénél fontosabb nincs a világon számodra sem.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1192

Jézus - Hang

6. hét

(2024. 02. 05 - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÉSZÜLETLENÜL HALT MEG FÉRJEM?

Meghalt férjem szentségek nélkül ment el.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Örömhírt mondok most, amikor az igazságot mondom neked! Férjed most minden földi képzeletet felülmúlóan boldog! Lelke mélyén mindig ápolta magában azt a jó szándékot, amely most szívbékét jelenthet számára.
Azok a szentségek, amelyekkel a haldoklókat útnak szoktátok indítani, külső jelei annak a tisztaságnak és békének, amelyeket a jó szándékú lélek elfogad Tőlem. De Én nem vagyok megkötözve ezekkel a külső jelekkel sem. Ha nem így lenne, akkor a szentségek nem értetek, hanem Értem lennének! Tehát azért, hogy Én tudjak tenni valami jót nektek. Nem így van! Ahol nincsenek meg a külső jelek, de megvan a benső vágy ezek után, ott Én pontosan úgy működöm, mintha a külső jelek is meglennének.
Hidd el és vedd át tőlem az Én békémet, mert ő is, te is az Én szeretetemnek hordozói vagytok! Neki már nagyon jó! Neked még nem. De csak idő kérdése, és te is tapasztalni fogod azt a csodálatos boldogságot, amelyet egyedül csak Én adhatok, és adok is azoknak, akik nyitottak Felém.
Azzal, hogy levelet írtál Hozzám, azt igazoltad, hogy létezem számodra! Ó, drága Gyermekem! Nagylelkűségben Engem nem lehet felülmúlni!
Azzal a mérhetetlen szeretettel, amellyel szeretlek téged, a földi életben betölteni nem tudlak, mert azt képtelen lennél kibírni. Férjed úgy él ebben a szeretetben, mint egy visszatért vándormadár otthonában, a tavaszi napsütésben. Téged is szeretettel várunk ide, csak igyekezz békém eszközévé, mások számára az Én áldásommá válni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1193

Jézus - Hang

7. hét

(2024. 02. 12 - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ELLENTMONDÁSOK VANNAK BENNEM

1. Jó-e, hogy a Rabbiképző Intézetbe jelentkeztem?
2. Mi a félelmemnek az oka?
3. Nem abba vagyok szerelmes, akivel járok. Mit tegyek?
4. Anyámnak miért kell annyit ártatlanul szenvednie?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Feltétlenül jó, ha olyan intézetben akarsz ismereteket szerezni, ahol első kézből szerezhetsz tudomást Isten hűségéről.

2. Karmikus oka van félelmednek. Ne vedd zokon, de voltál te már útonálló is, és nem is akármilyen! Sok ember rettegett tőled valamikor. Többek között ezért is vállaltad el mostani karmikus sorsodat, hogy rajtad is átmenjen annak a kellemetlenségnek legalább kis része, amit te okoztál valaha másoknak. Úgy tudsz könnyíteni ezen, ha gyakrabban átgondolod azt a valóságot, hogy te most a Győztes oldalán állsz, mert van bátorságod arra, hogy mindenféle vallási megkötözöttségeken túl, Velem, Jézussal, foglalkozz!

3. Sohasem jó kétfelé sántikálni! Akihez legbelül érzed magad közelebb, azzal kell megbeszélned, hogy mi legyen a másikkal. E problémádat rajtad kívül más nem oldhatja fel. Felelőtlenség volna bárkinek ebben helyetted dönteni, mivel a döntés következményét egyértelműen neked kell vállalnod!

4. Édesanyád valóban sokat és valóban ártatlanul szenved. De az ő élete sem születésével kezdődött. Nekem is sokat és ártatlanul kellett szenvednem. Az Én életem sem a születésemmel kezdődött. Neki is azért kell szenvednie, amiért Nekem kellett (Lukács 24;26). Engem is a CÉL bátorított és erősített. Erősítse őt is ez!
Az indítóok persze más volt Nálam és más nála. Nálam az volt, hogy megszentelni jöjjek. Nála az, hogy megszentelődnie kell. Ezt csak úgy érheti el, ha nem ragaszkodik az igazság rendjéhez, tehát nem akörül forog gondolata, hogy kinek mi jár, hanem törekszik az irgalom rendjének átélője és apostola lenni. Ez azt jelenti számára, hogy át kell programoznia gondolkodását úgy, hogy ne arra tegye a hangsúlyt, amit érdemel, hanem arra, hogy önmagát átlépve, másért tegyen minél többet. Ez a megszentelődés útja. Ez az ártatlanul szenvedők útja. Ebben sorsazonosak azok, kik megszentelni jöttek a Földre, azokkal, akik megszentelődni jöttek.
Édesanyád ezt csak halála után fogja teljesen átlátni, és biztos lehetsz abban, hogy helyeselni fogja azt, ami miatt most esetleg zúgolódik!

Megáldalak BÉKÉM és BÁTORSÁGOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1194

Jézus - Hang

9. hét

(2024. 02. 26 - 03. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HOGYAN TOVÁBB?

1. Leányom depressziós. Mit tehetek érte?
2. Akitől sokat tanultam, azzal most problémám van. Hogyan tovább? Vele vagy nélküle?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Aki depressziós, annak hiába magyarázod, hogy értelme van az életének. Ő pontosan azért depressziós, mert mindent csak arról az oldalról akar látni, hogy igazát igazolja.
Ha egyszer megvilágosodik előtted, hogy te csak önmagadért felelsz, ha már nem kell külön erőfeszítéseket tenned, hogy elhidd: az Istent szeretőknek minden javukra válik (a depresszió is!), az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra válik (az ötös lottó is!), és Istent szeretővé vagy nem szeretővé mindenki csak önmagát tudja tenni, mivel ezt még az Isten sem tudja helyettük megtenni, akkor bármilyen fájdalmas is, de tudomásul veszed, hogy ami miatt bánkódol, az nem a te asztalod. Gyermeked már nagy kislány, sorsát ő tartja saját kezében, s ne engedd, hogy a te sorsodat is ő vegye kézbe! Bizony, szabaddá kell válnod tőle is! Ekkor teszed neki is a legjobbat. Neki magának kell megtapasztalnia, hogy ő felel saját boldogságáért. Ő, és senki más!

2. Ami pedig mesteredet illeti, aki nem találja lelki békéjét, hát vele kapcsolatban is csak azt tudom ajánlani, hogy ne vele, hanem nélküle! Ez a vele csak akkor és addig, amikor kéri, és ameddig kéri, érdemel figyelmet. Felnőtt emberek csak akkor tudják helyesen szeretni egymást, ha szabaddá válnak egymástól. Ez még a házastársakra is áll! Igen, mert mindenkinek JÓ csak az lehet, amit Én akarok neki. Ennek a felismerését pedig nagyon akadályozza mindennemű megkötözöttség.
Azt tanácsolom tehát, hogy járd a magad útját, amennyire erre képes vagy! Arról légy meggyőződve, hogy Én veled és benned élek, és nemcsak nem hagylak soha el, de nem is vagyok erre képes. Engem el lehet hagyni, de Én nem vagyok képes senkit elhagyni. Szomorú többletben vagytok Velem szemben azáltal, hogy tudtok olyat tenni, amire Én képtelen vagyok. Ti tudtok nem szeretni. Én ezt nem tudom megtenni, mert létem lényege a szeretés, vagyis a Szentlélek! A Lélek az, aki összeköt! Akiben a lelketlenség lakást vett, az nyugtalan, békétlen, féltékeny, önző, csak magára gondol, s nem segíteni, hanem akadályozni akarja azt, akit tud. Hát ezt ne engedd meg mesterednek akkor sem, ha most úgy érzed, hogy hálára vagy neki kötelezve, mert nem vagy! Ha valamit általa kaptál, azt Tőlem kaptad, és ha ő nem adta volna neked azt, mit Én neked szántam, akkor találtam volna más módját annak, hogy megkapd Tőlem azt, amit neked adni akarok. Egyedül csak Nekem tartozol hálával! És örülök is, ha hálás szívvel fordulsz Felém. Ez nagy lehetőségeket ad Nekem arra, hogy még többet adjak, és még nagyobb hálát érezz Irántam!
Nagyon szeretlek! Ezért nagyon szeretném, ha nem fáradnál bele abba a szabadságharcba, amelyet magaddal és környezeteddel folytatnod kell annak érdekében, hogy békéd legyen, tehát annak érdekében, hogy boldogságot eredményezzen benned az a szeretet, amely nem a másik embernek akar kedvébe járni, hanem Nekem!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL (2Kor 3;17)!"

Jézus - A Hang: 13/1195

Jézus - Hang

10. hét

(2024. 03. 04 - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIKÉPPEN IRÁNYÍTOD A VILÁGOT?

1. Az alkotás és e világnak megismerése miért nem fontos?
2. A földi tökéletlen elfoglaltság valóban képe az égi igazinak?
3. A duálszellemekről
4. Miért térnek el egymástól magas rangú szellemközlések?
5. Elképzelt példa a bűnbeeséstől a megtérésig.
6. Miként irányítod a világot, ha mindenkinek szabadsága szent?
7. Imádkozzam másokért?
8. Mit tehetek másokért?
9. Mi az érzelem?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. A mulandó világban minden eszköz arra, hogy a CÉL, a szeretetben való növekedés, vagyis az Isten működése az emberben, egyre hatékonyabb legyen. Ilyen értelemben tehát nagyon fontos minden alkotás és minden megismerés. Mindennek az erkölcsi súlyát a CÉL határozza meg!

2. Greber megfogalmazása annyiban pontos, amennyiben az örök értékeket rávetíti a mulandó életre, és annyiban pontatlan, amennyiben a mulandó értékeket átvetíti a halhatatlanság dimenzióira.

3. A duálszellemek fogalma azért veszedelmes, mert a valóságban mindenki lehet duálja a másik szellemnek, ha segítő szándékkal szolgálja a közös CÉLT! ( Most nem térek ki arra, hogy Isten oldaláról ezek meghatározott személyek, tehát gyakorlatban nem lehet mindenki. A ti oldalatokról nézve viszont lehet bárki, aki Isten vezetése alatt áll.) A köztudatban viszont az van, hogyha valaki menteni akarja magát, gyarlóságát, akkor arra is hivatkozhat, hogy gyarlóságáért a mellérendelt duálja is felelős. Sőt! Nemcsak fennáll a veszélye, de gyakorlatban nem ritka jelenség az, hogy valaki bűnrészességet vállal annak tudatában, hogy ő duálja annak, akivel bűnrészes.

4. A magas rangú szellemek eltérő közlései nagyon komplikált okokra vezethetők vissza. Most megpróbálom ezeket az okokat érzékeltetni egy hasonlattal.
Van egy csodálatos dallam. Vannak csodálatos művészek, akik vállalkoznak e dallam kivitelezésére. És van sok zongora, de ezek már nem csodálatosak, nem tökéletesek, egyik csapnivalóbb a másiknál. E művészek ugyanazt a dallamot a legkülönbözőbb hangzással fogják előadni, függően attól, hogy milyen a zongorájuk.
Mint tudod, az igazság a valóság tudati tükrözése. De nemcsak. Az igazság megnyilvánulását nagyban meghatározza az érzelem, a múlt, a jövő képe az egyénben, és mindaz, ami ezeknek tartalma.
Éppen ezért mindaddig, amíg Én, Jézus meg nem jelentem közöttetek, állapotszerűen ki voltatok téve a szükségszerű tévedéseknek. Ha akartátok, ha nem! Gondolj csak arra, hogy pontosan azok nem ismertek fel és nem fogadtak be, akik a legjobban vártak Engem, akik a legjobban készültek a Velem való találkozásra!
Bármilyen nagy szellem valaki, ha nem úgy születik asszonytól és Lélekből, mint Én (ilyen csak Én voltam egyedül!), nem tud szabaddá válni múltjától, jelenétől és jövőjének elképzeléseitől, bármilyen jól is ismer Engem, amikor médiumon keresztül közli ismereteit.
A HANG-médiumom nagyon tudatában van tökéletlenségének, s mikor általa beszélek, akkor ő nem elégszik meg azzal, hogy meghallja azt, amit belülről mondok neki, hanem állandóan kontrollálja azzal az ismeretszűrővel, mely nem más, mint a négy evangéliumban akár kibontva, akár magként fellelhető információ Rólam, tanításomról. Ezért hangoztatja is, hogy ha valaki az evangéliumokból idézve, azokra hivatkozva cáfolja a HANG-könyvek bármelyik kijelentését, akkor ő azonnal kész helyreigazítani, amit leírt. Tehát nem gondolja magát tévedhetetlennek, de nem érdekli őt sem Pál, sem Jeremiás vagy bármelyik próféta, ha ÉN szólok hozzá. Ha bárki a prófétákra hivatkozva ellene mond szavaimnak, akkor a HANG-médium azt mondja, hogy az elég baj a prófétákra nézve! S eszébe sincs, hogy korrigálja szavaimat!

5. E kérésedről egész tanulmányt kellene diktálnom, de most nem tehetem, mert sok levél vár még megválaszolásra, s szeretetem nem engedi, hogy nagyon várakoztassam őket. Ezért most tömören, csak szellemileg magasabban kvalifikáltak számára érthető magyarázatot adok.
A Földre mindenki azért jön, hogy az Általam elmondott és bemutatott tökéletes ember irányába alakítsa életét. Ez már akkor is így volt, amikor Én még meg sem születtem! Igen. Az emberi természet és az Általam elmondott és bemutatott tökéletes emberi élet, ezek teljesen fedésben vannak egymással.
A Földre születettek nagy része azonban csak e vágy színlelésével jön a Földre, és ezt még azok sem tudják egészen biztosan, akik itt, ebben a dimenzióban lehetőséget adnak nekik a Földre születésre.
Ez azt jelenti, hogy minden szellemi lénynek van egy olyan benső szobája, ahová Istenen kívül senki be nem léphet. Így aztán a szemtelen szellemek nagy része képes arra, hogy eleve hazugsággal jöjjön a Földre. A javulás szándékát hazudják, de a Földre születve már nem a javulás szándéka vezeti őket.
Ez azért lehetséges számukra, mert nemcsak a Földön nincs, de itt sincs bábszínház! Itt is megvan a formális szabadsága is mindenkinek, tehát dönthet, s döntését nem szükségszerű másoknak kinyilvánítania. Én pedig nagyon diszkrét vagyok. Ha valaki nem leplezi le önmagát, azt Én sem leplezem le mások előtt. Az igazi szeretet, a szabadságot tisztelő szeretet ilyen! Ezért nem leplezhettem le Júdást sem társai előtt! És ezért születhetnek a Földre olyanok, akik már eleve nehézzé akarják tenni mások életét.
Azok, akik így jönnek a Földre, azok élnek a Szentlélek elleni bűnben, és ezek azok, akik szármára nincs bocsánat sem a Földön, sem a másvilágon. Ezek senki által és soha meg nem téríthetők. Isten sem tud velük mit kezdeni. Illetve csak azt tudja velük tenni, hogy magatartásukat javára tudja fordítani azoknak, akik tiszta, igaz szándékkal, a megjavulás szándékával jöttek le a Földre. Tehát megszentelődni és megszentelni, illetve megszentelni és megszentelődni. Nem mindegy, hogy melyiken van a hangsúly, de az eredmény ugyanaz.
Bárhol és bármikor született valaki, ha azért jött, hogy jobbá legyen, akkor az a jellemzője, hogy nyitott a jobb felé. Tehát nem hiszi magát tévedhetetlennek, és amit jónak lát, azt teszi szívvel-lélekkel mindaddig, míg valaki vagy valami esemény meg nem győzi őt arról, hogy van annál jobb is, mint amit eddig a legjobbnak vélt.
Így aztán az Engem képviselő apostolaimnak az a feladata, hogy Engem, mint a LEGJOBBAT igyekezzenek bemutatni a földi életben úgy, mint utat, igazságot és életet.
A probléma abból adódik, hogy a Földre jött szemtelen szellemek képesek annyira ködösíteni, hogy még a jó szándékú emberek sem tudnak gyakran tisztán meglátni Engem! Ők azért képesek erre, mert nem tisztelik senkinek a szabadságát, míg Én és a jó szellemek ezt a stílust nem vehetjük át.
Nagy harc van hát a szellemvilágban, de ennek inkább érzik a káros hatását a Földön, mint az áldását, mert áldása csak ott érzékelhető, ahol igazi hit van, tehát ahol az égi szellemek segítségét is igénybe veszik a földi halandók. Én is csak elvben kérhettem volna angyalsereget a gonosz legyőzésére, a gyakorlatban csak arra kérhettem őket, hogy Engem erősítsenek meg ők. A Getszemániban kaptam is ilyen segítséget. (Lukács 22;43)
Tömören válaszolva kérdésedre, azt kell mondanom: A jó szándékú élet mindig Istennek tetsző élet. Az, hogy ki a jó szándékú, nem a Földön dől el. Ez nem predestináció, mert mindenki maga dönt önmaga felől, és nem Isten! Isten csupán tiszteletben tartja a döntést, s ezt úgy építi be a világmindenségbe, hogy mindenki döntése javára váljék az Istent szeretőknek. Isten tehetetlen az ellene döntőkkel szemben, az Ellene döntők irányában. Ez azt jelenti, hogy Isten a pokolnak, a kárhozatra jutásnak nem oka, csupán feltétele!
Csak a jó szándékú emberek nyitottak, tehát amikor megtérnek, akkor afelé fordulnak, amit jobbnak látnak, mint amit eddig láttak jónak. A megtérés csúcsa az, ha valaki Engem fogad el ÚTNAK! Aki ezt megteszi, az a mennyek országát hordozza már a Földön, és sugározza maga körül.

6. A szabadság formai meghatározása a választási lehetőség. Tartalmi meghatározása pedig: külső és belső kényszer ellenére tenni a megismert jót. Aki nem ezt teszi, az nem szabad, hanem megkötözött. Isten a magukat megkötözöttségben tartók megkötözöttségét csak a megkötözöttek irányában veszi tudomásul. Az övéi irányában e megkötözöttségeket is képes hasznosan felhasználni, amint egy gyógyulni vágyó beteg számára a keserű orvosság is lehet hasznos.

7. A jó szándékban vannak fokozatok, mint amikor valaki úton halad. Különböző méretű lépései lehetnek, s ki-ki térhet mellékutakra, ösvényekre, amelyek hátráltatják az előrehaladásban.
A másokért mondott ima e téren lehet segítség. A jó irányában tisztultabb ráérzésre segítheti a jó szándékú embert.

8. Amit magadnak jónak látsz, azt tedd másoknak. Mint tudod, ez a felebaráti szeretet átélése. Mindenki csak azért felelős, amit megtehet. A vágyaitok és a lehetőségeitek nem azonos méretűek. Ez nem baj. A baj akkor van, ha nagyobbak a lehetőségek, mint a jó szándékú vágyak.

9. Ha meghatározod, akkor tudom, hogy mit értesz alatta, ha e szót mondod: érzelem. Részemről hangulati elem.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1196

Jézus - Hang

11. hét

(2024. 03. 11 - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LUSTA VAGYOK

1. Lusta vagyok.
2. Szeretnék tisztán látni, és magamat legyőzni Érted!

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Mint már említettem a HANG-könyvek különböző köteteiben, a lustaságnak az a formája, amikor valaki nem azt teszi, amit tennie kellene, sokkal veszedelmesebb, mint az, mikor valaki nem csinál semmit, tehát lustálkodik. Ez utóbbit nem lehet sokáig kibírni. De az előzőt, tehát azt, hogy nem teszed azt, amit tenned kellene, ezt sajnos képes vagy egész életedben tenni, s így egész életedet tönkretenni. Hidd el, minden a komoly reggeli imán múlik! Ha Velem élő kapcsolatot veszel fel reggel, akkor valamit mindig megvalósítasz abból, amiért felébredhettél aznap.

2. A tisztánlátás és önmagad-legyőzése is döntően attól függ, hogy mennyire tudsz következetes lenni az imában.
A földi életben nem lehet pontot tenni semmire. Itt minden jó csupán törekvésben nyilvánul meg. Újra és újra neki kell rugaszkodnod az általad fontosnak vélt célnak, tehát annak, hogy tisztán láss, és legyőzd magadat.
Már a Mózes által KŐTÁBLÁRA vésett tíz-parancs is azt a célt szolgálta, hogy korlát legyen azon a szakadékokkal fölszabdalt úton, amit földi életnek neveztek. E parancsokat Én nem megsemmisíteni, hanem betölteni jöttem. Örök érvényűek ezek, s nem arra valók, hogy kimagyarázzátok, hanem arra, hogy ezekhez rendeljétek életeteket.
Végy csak elő egy imakönyvet, s nézd meg a tíz parancs tükrében, hogy hol tartasz.
Tudnod kell, hogy Én mérhetetlenül szeretlek, de ez nem téged, hanem Engem boldogít. Téged ez csak akkor fog boldogítani, ha viszont szeretsz Engem, ha te is betöltöd, és nem betöröd a törvényt.
Tudnod kell még azt is, hogy a rosszba nem lehet belesodródni! Bele lehet sodródni eseményekbe, de ezekben az eseményekben a magatartásodért nem felelhet más helyetted. Gondolj az első emberpár bűnbeesésének történetére. Ott mindegyik a másikat vádolta, holott mindegyik felelős volt azért, amit tett. Kellett is viselniük tetteik következményét.
Drága Gyermekem! Ha szíveden viseled fenti szavaimat, akkor rend lesz benned annak a bizalomnak erejével, amelyet érzel Irántam.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1197

Jézus - Hang

12. hét

(2024. 03. 18 - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZENT TŰZRŐL, ŐSANYÁNKRÓL, TESTVÉREMRŐL

1. Mikor jön el a szent tűz?
2. Éva milyen volt a bűnbeeséskor?
3. Tesóm néha nagyon rossz tud lenni velem.

A HANG válasza:

"Kedves Kis Barátom!

1. Aki vágyakozik a Szentlélek után, az önmagában, belül a szívében fogja megtapasztalni azt, amit te szent tűznek nevezel.

2. Éva nem nagyravágyó volt, amint te gondolod, mikor bűnbeesett. Nem, mert mindenkinek arra kell törekednie, hogy olyan legyen, mint Én, Jézus. Éva türelmetlen volt és szófogadatlan! Ő önfegyelem nélkül és gyorsan, egy alma elfogyasztási ideje alatt akart olyan lenni, mint Isten. Te légy türelmes, és légy szófogadó, amikor benned azt kérem tőled, hogy légy olyan jó, mint a JÓISTEN! Ez nem nagyravágyás! Ezért születtél meg itt a Földön!

3. Tesód, sajnos, saját magának tesz rosszat, amikor rossz, mert ez a rossz elraktározódik benne, s később már nehezebben tud majd jó lenni. Márpedig a rosszak sohasem boldogok! Csak a jók! Még akkor is, ha szenvedniük kell, mert tudják, hogy Én bennük élek mindaddig, amíg jók!

Megáldalak, hogy szeresd azt, ami jó. Szeresd akkor is, ha nehéz! Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1198

Jézus - Hang

13. hét

(2024. 03. 25 - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KIEGYENSÚLYOZATLAN VAGYOK

1. Hogyan találhatom meg lelki társamat?
2. Társ nélkül is lehetek kiegyensúlyozott?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Kétségtelen, hogy lelki társ csak az lehet, aki Hozzám segít közelebb téged. Ha nem találkozol ilyennel, akkor tudnod kell, hogy nem vesztettél semmit, mert ilyen társat csinálni nem lehet. Vagy jön, és akkor sem lesz kereszt nélkül a társad, vagy nem jön, és akkor sem lesz kereszt nélkül a földi életed. A földi élet ÚT! Sajnos legtöbben nem így élik e földi életet! De ha senki sem éli jól, akkor is ÚT, melyet csak Velem, Bennem és Általam lehet boldoggá tenni. A földi élet senki számára sem mennyország. Az Én számomra sem volt.
Azok, akik szinte sportot űznek abból, hogy elbódítsák magukat, csak gondolkodniuk ne kelljen a boldog örök életre vezető útról, tehát Rólam, mivel Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET, azok akárhányan is vannak, hazugságban élnek. Az igazságnak soha nem volt kritériuma az, hogy hányan képviselik.

2. Teljesen igazad van, ha azt gondolod, hogy egyedül is lehet boldog, harmonikus életet élni. Sőt! Hacsak nem sodródik bele valaki társkapcsolatba, tehát olyan kapcsolatba, melyről remélheti, hogy Hozzám viszi közelebb, akkor sokkal jobban és nagyobb benső békével tudja leélni földi életét egyedül, mint bármilyen erőltetett társkapcsolatban. Arról viszont légy meggyőződve, hogy a magány nem lehet azonos az egyedülléttel. Nemcsak Velem kell együtt lenned, de törekedned kell arra, hogy olyan baráti kört találj, vagy csinálj magadnak, amelyben Én is otthon érezhetem magamat. Ilyen értelemben igaz az, hogy az Isten szükségszerűen közösség!
A magány tehát nem magadra maradottság, hanem olyan társkapcsolat nélküli élet, amely felszabadít arra, hogy többet tudj foglalkozni másokkal, hatékonyabban tudj segíteni ott, ahol rászorulnak szolgálatodra.
Van egy latin közmondás, melynek tartalma tökéletesen kifejezi azt, amit meg szeretnék értetni veled. Ez így szól: Ó beata solitudó, sola beátitudó! Magyarul így mondhatnám: Ó boldog magány, te vagy az egyedüli boldogság!
Nagyon szeretlek! Soha nem hagylak magadra! Nemcsak nélkülözhetetlen vagyok számodra, de minden emberi kapcsolatod eszköz arra, hogy Én se nélkülözzelek téged!

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1199

Jézus - Hang

14. hét

(2024. 04. 1 - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: APÁM HALÁLÁNAK KÖRÜLMÉNYEIRŐL

1. Apám halálának körülményeiről érdeklődöm.
2. Mi legyen velem a jövőben?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Azzal tisztában kell lenned, hogy Én lelked formálására szeretném felhívni figyelmedet, mivel tudom, hogy a földi életed végén, tehát a halálod pillanatában, csak az lesz megnyugtató számodra, amit az örök élet mérlegén mérni tudsz. Bizony, sokan abbahagyják a Velem való kapcsolatot, amikor azt tapasztalják, hogy nem vagyok hajlandó bemenni senkinek az utcájába azért, hogy felületi megoldást kínáljak fel problémájának megoldására.
Sajnos, sokszor kell tapasztalnom, hogy amikor valakinek a problémájával kapcsolatban az illető magatartásának megváltoztatására hívtam fel a figyelmet, akkor nemcsak nem örült ennek, hanem hátat is fordított Nekem, mondván: 'A HANG nem válaszolt kérdésemre.' Kedves Barátom! Előttem egy cél lebeg! Ez pedig az, hogy saját elképzelésem szerint formáljátok magatokat örök boldogságotok érdekében! Ilyen előzmények után mondom: Saját lelki békétek érdekében saját eljövendő halálotok körülményeivel és az Én halálom körülményeivel foglalkozzatok!
Apád halálának körülményeiről elég azt tudnod, hogy ő, már mielőtt megszületett, tudta, hogy meddig fog terjedni földi életének hossza, s azt is - éppen úgy, mint Én a saját halálom körülményeit előre láttam - ő is előre látta, hogy mit vállal. Kettőnk között e téren a különbség az, hogy Én emlékeztem a születésem előtt már előre látott halálom körülményeire, neki viszont ez a tudatából, az ő beleegyezésével, kitörlődött.
Van üzenete számodra apádnak. Nem közvetlenül. Én tolmácsolom neked. Az üzenet így hangzik: "Volt, amikor alap nélkül bíztam emberekben. Óvakodj ettől! Csak abban és annyiban bízz az emberekben, aki és amennyiben igazolta, hogy érdemes bizalmadra! Aki nem óvatos, az kiteszi magát annak, hogy anyagilag, szellemileg, erkölcsileg megrabolják. Csak az okosan megélt jóság az igazi jóság!"

2.Saját életeddel kapcsolatban a jövődre vonatkozóan gyakorlati tanácsot közvetlenül csak a reggeli imádban tudok adni. E nélkül olyan lépések megtételére kaphatnál bátorítást lelkedben, amelyekért Nekem kellene a felelősséget vállalnom. Ezt azért nem tehetem, mert lelkileg felnőttnek kezelhetlek csak, mivel valóban és tisztán, a te érdekedet tartva szem előtt, szeretlek!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1200

Jézus - Hang

15. hét

(2024. 04. 8 - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL

Újjászülettem-e már?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Nem könnyű megmagyaráznom azt, amit most szeretnék benned kitisztázni.
Azt tudnod kell, hogy aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, az nem mehet be Isten országába (János 3;5).
A megkeresztelt emberek úgy tudják magukról, hogy újjászülettek vízből, sőt Szentlélekből is. A Szentlélekből való újjászületés nem jár szükségszerűen együtt a vízből való újjászületéssel. Ez áll főleg a gyermekkeresztelésekre. Ha együtt járna, akkor minden megkeresztelt gyermeknek az lenne a legjobb, ha a keresztelés után azonnal meghalna. Ez ellen pedig tiltakozik minden józan eszű ember!
Sajnos, a vízkeresztségben részesülhetnek és részesülnek is gyakran olyan szemtelen szellemek, akiknek eszükben sincs, hogy földi életüket azért vállalják, amiért megígérték még születésük előtt. Ezek, akik ilyen lelkülettel jöttek le a Földre, egész életünkben sohasem fognak Szentlélektől újjászületni, bármennyire is megkeresztelték őket vízzel. Ezeknek még sokat kell szenvedniük, tanulniuk itt is és a Földön is, hogy a megtérés, tehát a gondolkodás-átalakítás komoly és őszinte szándékával jöjjenek le a Földre.
Te az újjászületés őszinte szándékával jöttél le a Földre, s a te keresztelkedésed bevezetés volt újjászületésedre. Tehát már az újjászületendők között tartanak téged számon az égiek!
Ennek beteljesülése számodra olyan erkölcsi bizonyossággal fog járni, amelyet nem kell külön bemagyaráznod magadnak. Te tehát a vízkeresztséggel magadba fogadtad az újjászületés csíráját. Ezt, és nem többet! Egy magvető hiába szórja a legjobb magot is bezárt, sötét betonverembe. Abból semmi sem fog kinőni.
Bizony, a vízzel való keresztelés: magvetés! Magvetés, és semmi más! Tehát nem földművelés! A földműveléshez, tehát a lélek befogadóképességének megdolgozásához, a földtulajdonosnak személyi hozzájárulása kell! A Szentlélek tehát a keresztség szentségében sem válik automatikává! Csínján kell tehát bánni azzal a szentség-meghatározással, amely szerint a szentség olyan Általam rendelt külső jel, amely meg is valósítja azt, amit jelez! Ez csak bizonyos megszorítások mellett igaz!
Benn állsz tehát az újjászületés folyamatában, de még jogos kételkedned ennek kibontakozottságában.
Nagyon szeretlek, és nagyon várom, hogy újjászületésre irányuló vágyadat minden kétséget kizáróan betöltsem!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1201

Jézus - Hang

17. hét

(2024. 04. 22 - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK

1. Bízhatom-e bátran a bennem megszólaló HANG-ban?
2. Segítés a feladatom?
3. Ellenértéket fogadhatok el?
4. Miért félek a nagytestű kutyáktól?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Senkiben és semmiben nem szabad feltétel nélkül bízni! Mindenkivel, magatokkal szemben is, legyetek óvatosak! Ez nem jelenthet aggályosságot, de igenis jelent elővigyázatosságot. Mindenki tévedhet! A HANG-MÉDIUMOM még Tőlem sem fogad el olyan sugallatot, amelyet át ne szűrne a Bibliában leírt evangéliumaimon! (Ezt okosan teszi, mert nem is közlök senkivel olyan sugallatot, amely ellenkezésben lenne evangéliumaimmal!) Légy hát óvatos!

2. A segítés milyensége egyértelműen nem fogalmazható meg, mert nem lehet azt korlátozni. Segítened kell ott, ahol tudsz, ahol lehet és amennyire lehetséges.

3. Mindenkitől és bármikor fogadhatsz el ellenértéket, bár ez nem jó szó. Egy valódi, egész sorsot meghatározó segítést nem lehet megfizetni! De bármit elfogadhatsz bárkitől, ha tudod, hogy senkit sem boldogít és senkit sem gazdagít az, amit kap.
Mindenkit az boldogít és az gazdagít, amit ad a rászorulóknak! Velem csak az ADÁS vonalában, állapotában lehet találkozni! Mert az Isten világa ilyen. A mindent-adásból van mindene! Ez a LÉTE! Ezáltal VAN!

4. A nagytestű kutyáktól egyszerűen azért félsz, mert azok ijesztőek! Általában aki nem gazdája egy nagy kutyának, az fél az ilyentől. Ez tehát természetes. Egy nagy kutyától általában nem lehet nem félni. Azt, hogy ez a félelem mennyire hatalmasodik el rajtad, azt nagyban meghatározza az idegállapotod és az a körülmény, amelyben ilyenkor éppen vagy.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1202

Jézus - Hang

18. hét

(2024. 04. 29 - 05. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÖRÖMLÁNY VOLTAM

Egy örömlány fordul Hozzád segítségért, Uram!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Nem vagy egyedül azok között, akik anyagi gondjaikat a testi vágyak szintjén akarták megoldani, s rájöttek arra, hogy a testet nem lehet áruba bocsátani anélkül, hogy ne menne vele a lélek is! Bizony, ha valaki árucikk lesz, akkor az testestül-lelkestül az! Tehát nem kevesebbet, mint a boldogságát is áruba bocsátja az, aki testét eladja.
De ha valaki erre rájön, akkor már tudja, hogy nincs megoldás Rajtam kívül! Ezért mondhattam azoknak, akik annyira vallásosaknak és jónak gondolták magukat, hogy az utcanők megelőzik őket az Isten országában (Mt 21;31).
Akár gyermekeidre, akár társadra vagy bárkire gondolsz, életed megoldását Velem kell kezdened, Velem kell folytatnod, és Velem kell befejezned is, ha boldog akarsz lenni. Találnod kell olyan csoportot, ahol segíthetek rajtad. De keresned neked kell!
Csak annak őszinte a megtérési szándéka, aki erőfeszítéseket is vállal azért, hogy partnere lehessek, hogy partnerem lehessen! A földi életben lehet legjobban megtapasztalnotok, hogy a mennyországot nem rajtatok kívül, hanem magatokban kell először felfedeznetek. Igen, mert a mennyország nem más, mint az önzetlenül szeretők baráti köre.
A Szentlélek a kapcsolatok lelke ugyan, de nem arról van szó, hogy bárki is megtéríthető lenne, hanem arról, hogy Én, Jézus, a jó Pásztor, általatok, veletek és bennetek járom a földi élet útjait, és keresem az elveszett bárányokat.
Sem a farkasokkal, sem azokkal a bárányokkal nem tudok mit kezdeni, akik elbújnak Előlem. Az elveszett bárány felismerhető arról, hogy béget a gazdája, a pásztora után. Aki nem béget, hanem inkább lapít, csak meg ne találjam, arra bizony még keservesebb élet vár, mint a mostani.
Még időben fel kell ismerned, hogy társad akar-e az Én társam is lenni. Mert ha nem, akkor mielőbb el kell határolnod magadat tőle, mert aki Engem nem akar, az akkor sem akar, ha benned élek! Tehát éppen azt nem akarja, ami benned érték, ami benned igazán te vagy. Ezt akkor tapasztalnád meg igazán, ha megbetegednél mellette. S mint tudod, ez előbb-utóbb elkerülhetetlen!
Számomra nincs lehetetlen, ha valaki szeret Engem, és igazán vágyódik arra, hogy Velem éljen!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1203

Jézus - Hang

19. hét

(2024. 05. 06 - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TÁRSAM ELHAGYOTT

Férjem, akit szeretek, elhagyott. Az iránt, akivel most kapcsolatom van, nem érzek szerelemet, de nagyon jó embernek tartom.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Nem könnyű, de fel kell dolgoznod. Reálisan tudomásul kell venned azt, hogy szereted, nem szereted, a férjed elhagyott.
A józan eszedre kell hallgatnod, mert különben tönkremész idegileg még jobban, mint ahogy most vagy!
Azt nem mondhatom meg neked "egy az egyben", hogy mit csinálj, mert életedet meghatározó döntéseidért neked kell felelned, s ezt nem háríthatod Rám. A Földre pontosan azért jöttél, hogy ilyen értelemben rajtad forduljanak meg a dolgok.
Ha azt akarod, hogy életed további útja zökkenőmentes legyen, akkor te nem a Földön élsz! A Földön mindenki számára az élet inkább pokol, mint mennyország. Külső körülményeiben mindenképpen! Szívedben annyira tudod az Én békémet befogadni, amennyiben a körülötted élőkért áldozattá tudsz válni. Tehát nem azért és nem azokért, akik elhagynak vagy elhagytak, hanem azokért - s most gondolok gyermekedre, társadra -, akik segítenek helyes önismeretre jutni, és így nem akadályai, hanem szolgálói annak, hogy Hozzám közelebb kerülj, hogy szíved békéje az Én szívem békéje legyen.
Azért jöttem közétek, hogy belétek, szívetekbe költözzem. Ezt nem tudom megtenni ott, ahol valaki azon kesereg, hogy elhagyták, de képes vagyok békét biztosítani ott, ahol valaki feláldozza magát azokért Miattam, akikkel együtt él.
A fenti szavaimból ki kell tudnod olvasnod azt, hogy eszedre és szívedre egyaránt hallgatva, mi a teendőd.

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1204

Jézus - Hang

20. hét

(2024. 05. 13 - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJEM NEM AKAR MEGTÉRNI

1. Szoptatási problémám van.
2. Férjemet nem tudom Isten felé vinni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Istennek öröktől fogva az a terve veletek, hogy a mindenkire nézve kötelező hivatást, a szeretni tanítást betöltsétek. E hivatás betöltéséhez eszközökre van szükségetek. Eszközökre és emberekre! Isten soha nem fogja ezt a tervét módosítani, mert ez így a legméltóbb Hozzá és hozzátok.
Az egymásrautaltság tehát nem kerülhető meg. Az első kérdésed megoldására neked is és az orvosoknak is olyan felelős elgondolásaik vannak, amelyeket sem tőled, sem tőlük Én át nem vehetek.
A CÉLT, tehát a szeretni tanítást, ezt Tőlem tisztán és világosan meg kell tanulnotok. De az eszközöket nem adhatom a kezetekbe, mert akkor automatáknak tekintenélek benneteket.

2. Ne akard férjedet megtéríteni. Elég, ha ezt magadon elvégzed naponta! Szinte minden nap pályamódosítást kell végezned, ha a szeretni tanítás célját közelíteni akarod. Igen, mert a magatartásnak mindig elől kell járnia, és csak utána, amikor már rákérdez valaki, hogy te miért vagy olyan jó, kedves, szeretetre méltó, áldozatkész, megbocsátó, türelmes, szorgalmas, odaadó és mindig örömmel másokat szolgáló, akkor jöhetnek a szavak, akkor beszélhetsz arról, hogy te mindehhez az erőt Tőlem veszed át a reggeli imádban, és állandóan tisztítod az esti imádban. Tehát ha rákérdeznek jóságod forrására! De amíg ez nem történik meg, addig erőtlen minden szó!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1205

Jézus - Hang

21. hét

(2024. 05. 20 - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BEAVATÁSOKRÓL

1. A beavatásokról miért negatív a HANG véleménye?
2. Az egyházakról miért negatív a HANG véleménye?
3. Határozatlan vagyok.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nekem nem a beavatások ellen van kifogásom, hanem a pénzért történt beavatások ellen.
Ha valaki előadásokért kér pénzt, az érthető, de ha valaki beavatást árul pénzért, arra nem adom áldásomat.
Ha különböző előadások alkalmával megtanultad azt, hogy vannak benned gyógyító erők, és ha ezeket kezded alkalmazni szeretetből, akkor ezt áldásom kíséri!

2. Nekem nem az egyházakról van rossz véleményem, hanem arról a hatalomról, amely szinte minden egyházba beépült, s amely hatalom pontosan ellentéte annak a szolgálatnak, amire Én benneteket tanítottalak.
Bizony, drága Gyermekem, minden egyházba súlyosan gonosz erők épülnek be a hatalom gyakorlása által. Én egyetlen hatalmat ismertem és ajánlottam, a SZERETET HATALMÁT! Ember és ember között alá- és fölérendelést csak annyiban ismerek el, amennyiben valaki úgy akar első lenni, hogy az utolsó, a szolga-, a rabszolga-szerep vállalását tűzi ki célul magának.
Azt mondtam, hogy ti emberek egymásnak testvérei vagytok! Az a rangkórság, amely minden hivatalos, intézményesült egyházat jellemez, bizony nem Tőlem van. Ha hiszitek, ha nem, ha tetszik nektek, ha nem, ezzel bizony maga a Sátán épült be az egyházakba! Hierarchia = szent uralom. Ez fából vaskarika, mert a szentség ott kezdődik, mikor valaki nem uralkodni akar, hanem szolgálni! Éppen tanítványaim lábát mostam, amikor ezt mondtam: "Példát adtam nektek (János 13;15)!"
Üdvösségre nem az egyházak vezetnek benneteket, hanem Én!
Jól tudom, hogy a Földön is rendnek kell lennie! Intézményre tehát szükség van. De ha egy intézményt az uralkodás jellemez, és nem a szolgáló szeretet, akkor attól Én elhatárolom magamat!
Ma például nem papokra van szüksége a világnak, hanem szerető szívű emberekre! Az egyházak urai a mindenkori háborúkban igyekeztek az erősek oldalán menetelni, és szó sem lehetett arról, hogy hirdessék tanításom lényegéhez tartozó kijelentésemet, amely így hangzik: "Inkább szeressétek ellenségeiteket" (Lukács 6:35)! A történelemben a vallásháborúk voltak, és jelenleg is azok a legbor.zalmasabb háborúk.
Drága Gyermekem! A vallásosság ördöge a legördögibb ördög! Az első testvérgyilkosság is oltárvita következménye volt! Káin ezért ölte meg Ábelt!
Légy hát óvatos, ha védőbeszédet akarsz tartani az egyházakban maguknak kis rizikóval nagy jólétet és tekintélyt biztosító főtisztelendők mellett!

3. Határozatlanságod ellen Én orvosságot adni nem tudok! De meg tudod gyógyítani magadat imádság és tanulás által!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1206

Jézus - Hang

22. hét

(2024. 05. 27 - 06. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Hogyan mentsem meg házasságomat?
2. Lelki gyermekem meg fog-e gyógyulni?
3. Miben segíthetek gyermekeimnek gyógyulásuk érdekében?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ne a házasságodat akard megmenteni, hanem magadat Hozzám közelebb juttatni. Ennek következménye lehet szíved békéje.
Egy házasságban kettőn áll a vásár! Ezért egy házasságban az a fél teszi meg azt, amit meg kell tennie, aki Bennem megtalálja önmagát. Ha ezt teszi a másik is, akkor egymásra találnak. Más megoldás nincs!

2. Ez ismét olyan kérdés, mely egyáltalán nem tartozik a lényeghez.
Ti mindannyian gyógyíthatatlanul halálos betegek vagytok. Soha nem lehet senkit úgy meggyógyítani, hogy ne kelljen soha meghalnia! Ha azt kérdezted volna, hogy eljut-e hozzám lelki gyermeked, arra tudtam volna érdemben, tehát a te magatartásodat illetően válaszolni.

3. Gyermekeidnek és mindenkinek abban segíthetsz, és kell is, hogy segíts, hogy megtanuljanak szeretni! Mert semmi más nem tehet senkit sem boldoggá, csak az, ha önmagában szeretetet hordoz.
Tehát nem az boldogít senkit, ha szeretik, hanem az, ha ő szeret.
Én mérhetetlenül szeretlek téged, de ez nem téged, hanem Engem boldogít. Most, amikor megáldalak, akkor azzal a vágyammal áldalak meg, hogy önzetlenül tudjál szeretni másokat, tehát vállald a szolgálat, a másért élés gyakorlatát!

Megáldalak tehát a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1207

Jézus - Hang

24. hét

(2024. 06. 10 - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÉLEMÉNYEK EGYES MÉDIUMOKRÓL

1. Mi Jézusnak a véleménye rólam? Mire kell törekednem?
2. B. D. médiumról mi a HANG véleménye?
3. Hogyan emelheti magát S. B. Jézus fölé, miközben tiszta szeretetet hirdet?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Ha elfogadod a PÁRBESZÉD-IMÁT (HANG 1/5-6), mint eszközt, akkor a reggeli imáidban meg tudjuk beszélni pontosan az elinduló napot, és az esti imádban, ha visszatekintesz, akkor el tudom mondani neked, hogy mi a véleményem rólad.

2. Mint említettem, Istenember csak Én voltam. Isteni emberek voltak azok, akikre elmondhattam azt, amit mondhattam Máté 23;3-ban.
Természetesen különböző árnyaltsággal mondható különböző isteni emberekre e kijelentésem. Az említett médium is korának gyermeke volt, és amint prófétáim, ő is kénytelen volt belevinni a Lelkem által sugallt gondolatba önmagát, az akkor is és ma is minden jó szándékú ember által elfogadott megváltáselméletet, amelyhez a valóságnak alig van köze.

3. A leveledben általad megadott magyarázat megfelelő. A lényege az, hogy hosszú távon nem az az érdekes, hogy ki az a valaki, aki beszél, hanem az, hogy mit mond.

Megáldalak a BIZALOM és BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1208

Jézus - Hang

25. hét

(2024. 06. 17 - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEDITÁCIÓRÓL

Egy meditációval kapcsolatban van kérdésem.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Amit meditációdban átéltél - fényjelenség és egy vers-idézet -, ezek valójában önismeretre segítő eszközök. Azért történik veled, és azért történik másokkal is ilyen, hogy közelebb kerüljetek a lényeghez.
A meditácónak nem az a lényege, hogy valamit láss vagy hallj, hanem az, hogy már a meditáció előtt egy meghatározott gondolatot helyezve tudatod központjába, erre a gondolatra engedj rá akár tudattalanodból, akár attól függetlenül, olyan szellemi erőket, amelyek a központba állított gondolatodat élettel töltik meg.
Csak a kezdeti stádiumban van értelme úgy meditálni, ahogyan te meditáltál. Csak a kezdeti stádiumban, amikor azt kell felismernetek, hogy valójában mi van bennetek - tehát nem azt, hogy mi legyen bennetek -, van létjogosultsága az olyan meditációnak, amelyet átéltél.
Azt, hogy mi legyen bennetek, azt értelmetek tudatos fényében kell eldöntenetek. Tehát a meditáció is felelősséget hordoz!

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1209

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)