Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2024

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2024. 01. 1 - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Őrangyalomat kérdezem: Ki vagy te?
2. Mit tudsz rólam? Miért engem választottál?
3. Hogyan szerethetjük egymást? Mi a neved?
4. Hogyan beszéljek veled naponta?
5. Számomra te fontosabb vagy, mint Jézus?

A HANG válasza:

"Szellemtestvérem!

Természetesen csak azt és annyit tudhatok rólad, amennyit Isten megenged. Van egy benső szentélyed, ahová senki a világon be nem léphet rajtad kívül. Ez a pont az, ahol Isten létben tart téged.
Mindent tudok rólad, amire szükségem van, hogy segítselek a benső béke, tehát a boldogság, benső szabadság elérése felé. A te oldaladról viszont akkor adsz nekem ehhez zöld utat, ha kéred szolgálatomat, segítségemet, erőmet. Kérésed nélkül sokkal kevesebbet tudok tenni, mint akkor, ha kérsz engem. Ennek az az oka, hogy hallatlan nagyra értékeljük mi itt a ti szabadságotokat, és ezt még akkor is tiszteletben tartjuk, ha helytelenül használjátok. Ez szolgálja lelki fejlődéseteket. Igen, mert ha nem kérsz, akkor nem elég sem a hit, sem az alázat benned arra, hogy jól fejlődj a szeretetben.
Neked elég, ha azt tudod rólam, hogy Isten iránti szeretetem és irántad való szeretetem nem kettő, hanem EGY!
A mennyei Atyánk kívánságát teljesítettem akkor, amikor vállaltam, hogy őrangyalod leszek. Elég, ha angyalodnak nevezel. De ez volt a te kívánságod is, mielőtt megszülettél. Természetes, hogy ismertük egymást már előzőleg. Azt nem mondom, hogy földi életed végéig én leszek az őrangyalod, mert lehetséges, hogy lelki fejlődésed érdekében mások lépnek helyembe. Azért mondom, hogy lehetséges, mert vannak olyan szabad döntéseid, amelyek éppen azért szabadok, mert még nem születtek meg, tehát következményeivel sem lehet számolni.
Azt, hogy ki a fontosabb, Jézus vagy én, ezt így nem szabad föltenned. Abszolút értelemben Jézusnál nincs fontosabb sem neked, sem nekem. Amint nem lehet rákérdezni arra, hogy mi a fontosabb: az hogy üdvözülj, vagy az, hogy lélegzetet végy?! Ezek nem azonos szintek!
Isten úgy akarja, és egészen biztosan így a legjobb, hogy a Belőle kiinduló és Általa táplált élő szeretet úgy bontakozzon ki és azáltal boldogítson mindenkit, hogy a teremtményei egymást szolgálják. Így egyetlen igazi szeretet van, aki az Isten, de Ő szellemi teremtményeiben a szolgáló szeretet által boldogítja gyermekeit.
Általában úgy beszélj velem, mint legjobb barátoddal beszélhetsz, s ha megértetted a PÁRBESZÉD-IMÁT, akkor én beszélek általad neked olyat, ami téged épít, buzdít, vigasztal. Hidd el, hogy így van! Ezt nem lehet matematikai képletekkel igazolni, csupán az emberi szív, ha még nem tette tönkre benső szemeit, tehát a hitet, csak az tudja ezt megérteni.
Kérem mennyei Atyánkat, áldjon meg téged azzal a szívbékével, amelyen magam is dolgozom benned!

BÉKE VELED!"

Jézus - A Hang: 13/1188

Jézus - Hang

2. hét

(2024. 01. 08 - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MÁSOKRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT!

1. Szeretnék megtudni többet azokról, akiket megneveztem levelemben!
2. Szeretném tudni, hogy mit jelentenek a homlokomon látható jelek!

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Egyik kérdésedre sem adhatok szándékodnak megfelelő választ, s mindkét kérdéseddel kapcsolatban meg is magyarázom, hogy miért.
1. Miután a Földre jöttem, tudatosan nem foglalkoztam azzal a három területtel, amely annyira meghatároz benneteket. A tudomány, a művészet és a sport.
Ezekkel azért nem foglalkoztam, mert ezek természetüknél fogva alkalmasak arra, hogy azt közöljék veletek, amire éppen szükségetek van, s azért sem foglalkoztam, mert az ezekre fordított erőfeszítéseitek mértéke nagyon változó erkölcsi eredménnyel jár.
Én nem vagyok ellene ezeknek, de nem vagyok mellettük sem. Kinek-kinek belül kell megéreznie, hogy mennyi energiát érdemes ezekre fordítania annak érdekében, hogy a mindenkit érintő hivatást, a szeretni tanítást, minél tisztábban és minél eredményesebben tudja képviselni ott, ahol él.

2. Ha a fentiekkel egyetértesz, akkor megérted azt is, hogy Én csak a benső lepecsételések tartalmát tartom fontosnak ismertetni veletek. Ilyen benső lepecsételés a Lélekkeresztség és azok a beavatások, amelyek részben a halállal, részben az örökélettel kapcsolatban adnak nektek bővebb felvilágosítást.
Örülök törekvéseid irányának! Nagyon szeretlek, s e nagy szeretetemnek feltétlenül következménye az, amit olvashatsz János 7;38-ban.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1189

Jézus - Hang

3. hét

(2024. 01. 15 - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY IMACSOPORTRÓL

1. Egy imacsoport szétesett, mert valamiről kinyilvánítottam véleményemet. Mi a teendőm?
2. Sokan kihasználnak, mert nem vagyok személyválogató.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Az imacsoport önmagában nem elég. Csak akkor van értelme az imának, ha az tanulással van összekötve. Először a fejekben kell rendet teremteni, mert az imának az a célja, hogy a fejetekben lévő rend alapján rend legyen a szívetekben is.
Ha úgy láttad jónak, hogy véleményt mondj valamiről, s ennek következtében szétesett egy imacsoport, akkor adj hálát Istennek, mert az ilyen imacsoport nem Istent imádja, amikor imádkozik, hanem valami egészen mást!
A te teendőd az, hogy tanulj! Természetesen a tanulás mellett az imát se hanyagold el, de imádnak ne az legyen a tartalma, hogy Istent akard rávenni valamire, hanem az, hogy Ő vegyen rá téged arra, amit Ő jónak lát. Az egészen biztos, hogy az Atya jónak látja, ha Velem, Jézussal foglalkozol, tehát ha tanítványom akarsz lenni. Tanítvány pedig csak az lehet, aki vállalja, hogy állapotszerű tanuló lesz. Tehát rendszeresen tanul Rólam és tanul Tőlem.

2. Ha engeded, hogy szóljak hozzád a lelkiismereteden és józan eszeden keresztül, akkor megszabadulsz attól, hogy kihasználjanak téged. Aki az enyém, azt lehet felhasználni, de nem lehet kihasználni. A kettő között óriási a különbség. Én nagyon komolyan felszólítottalak benneteket arra, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1190

Jézus - Hang

4. hét

(2024. 01. 22 - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZABAD SZERETNÉK LENNI!

1. Hogyan szabadulhatok meg megkötözöttségeimtől?
2. Gyermekeimmel való kapcsolatomról kérdezek.

A HANG válasza:

"Drága Barátom!

1. Van jó ön- és emberismereted, s ismered elég jól a körülötted szétbomló világot is. Ezek mind arról tanúskodnak, hogy megoldások csak belül, a lélek műhelyében születnek, mert kívül a próbálkozások, törekvések, az újra és újra nekirugaszkodások azok, amelyek jellemzői földi életeteknek.
Ezen valójában változtatni nem is lehet abban a tér-idő dimenzióban, amelyet éppen azért választottatok, hogy a lélekben meghozott döntéseiteknek gyakorlótere és tükre legyen az, ami rajtatok kívül történik.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megkötözöttségeid állandó kihívások a jobbik éned számára, vagyis azzal a meggyőződéseddel szemben, hogy te a Győztes oldalán állasz.
Tudnod kell, hogy csak az kap sebeket, aki harcol, és Én tudok sebeket gyógyítani, bármily nagyok és bármily gyakoriak legyenek is azok. És abban is biztosnak kell lenned, hogy minden harcot díjazok, amely Értem történik. Ebben a küzdelemben tehát valóban nem az eredmény a fontos, hanem a részvétel.
Nemcsak másokról, de magatokról sem tudhatjátok, hogy mit örököltetek, milyen hatások értek eddig benneteket, és azt sem vagytok képesek rögzíteni magatokban, hogy eddig hogyan működtetek együtt azzal a kegyelemmel, amely az Én jelenlétemnek velejárója. Ezért hát bátran kell vállalnod ezt a harcot, és hinned kell abban, hogy megkötözöttségeid sebeit akkor és úgy gyógyítom, amikor és ahogyan lelked fejlődése érdekében a legjobbnak látom.

2. Gyermekeiddel szemben nagy bölcsességre van szükséged, hogy észre tudd venni, hol van az a határ, ahol gyermekeid szabadságköre kezdődik, és természetesen a tiéd véget ér. Természetes az is, hogy mindegyik gyermekednél más és más e határmezsgye. De ezt nemcsak neked, hanem nekik is tudniuk kell. Bűnrészes lennél, ha engednéd, hogy bármilyen kis részt is uraljanak a te szabadságkörödből, és akkor is, ha te átlépnéd az ő szabadságuk határát. Ennek pontosítását Velem is, velük is meg kell beszélned.
Azt mindenképpen látniuk kell, hogy felelősséget kell vállalniuk azon a szabadságkörön belül, amely az övék! Te nem veheted át tőlük sem az esetleges dicsőséget, sem cselekedeteik esetleges kellemetlen következményeit. Kivéve, ha komoly bűnbánattal nem fordulnak hozzád.
Egy bűnbánat akkor komoly, ha előbb Felém nyilvánul ez meg. Igen, mert ha egy ember megbocsát valakinek, akkor abban, akinek megbocsátottak, nem történik változás. Csak abban, aki megbocsátott. De ha Én bocsátok meg valakinek, akkor nem Bennem, hanem benne történik minőségi változás. Ezért fontos az, hogy aki visszaélt szabadságával, az először Velem rendezze dolgait. Csak így válik komollyá az a bocsánatkérése, amelyet embertársa felé is kinyilvánít.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1191

Jézus - Hang

5. hét

(2024. 01. 29 - 02. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIRE VAGYOK ALKALMAS?

Milyen munkára vagyok alkalmas hivatásom érdekében?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Azok a kérdések, amelyeket felvetettél utolsó leveledben, arra utalnak, hogy úgy szeretnéd kicövekelni életed útját, ahogy még senkinek sem sikerült.
Hidd el, Én sem tudtam megtenni, hogy olyan biztos támpontokat szerezzek Magamnak, amilyeneket te szeretnél szerezni magadnak. Nekem is rendre el kellett vonulnom, gyakran már hajnalok hajnalán kellett keresnem egy olyan magányos helyet, ahol Atyámmal meg tudtam beszélni az aznapi teendőimet.
Te sem kaphatsz tőlem egy olyan forgatókönyvet, melyet csak a hónod alá csapsz, és felütöd, amikor annak éppen szükségét érzed. Te sem élhetsz rizikómentes életet a Földön. Neked is minden nap találkoznod kell Velem az imádban, és elém kell terjesztened elgondolásaidat, hogy azokra vagy áldásom adjam, vagy megpróbáljalak lebeszélni arról, amit elgondoltál. Minden a Velem való élő kapcsolaton múlik. Neked nem tanácsokra van szükséged. Van neked elég eszed ahhoz, amihez kell. Neked arra van szükséged, hogy belevigyél Engem napi teendőidbe. Ezt azáltal éred el, hogy reggelenként odaajánlod magad Nekem, és kéred áldásomat az elinduló napodra.
Szükséged volna még egy életgyónásra is. Vagyis időt kellene kérned akár a HANG-médiumomtól, akár valaki mástól, akihez nagyon őszinte tudsz lenni, és fel kellene tárnod egyszer eddigi életedet. Az ilyen kinyílás egyszer-kétszer egy életben nagyon jó hatással van a lelki fejlődésre.
Szeretettel kérlek, a nagy tervek és elgondolások helyett próbálj meg a napi problémákban összedolgozni Velem, s meg fogod tapasztalni, hogy a jelen megszentelésénél fontosabb nincs a világon számodra sem.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1192

Jézus - Hang

6. hét

(2024. 02. 05 - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÉSZÜLETLENÜL HALT MEG FÉRJEM?

Meghalt férjem szentségek nélkül ment el.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Örömhírt mondok most, amikor az igazságot mondom neked! Férjed most minden földi képzeletet felülmúlóan boldog! Lelke mélyén mindig ápolta magában azt a jó szándékot, amely most szívbékét jelenthet számára.
Azok a szentségek, amelyekkel a haldoklókat útnak szoktátok indítani, külső jelei annak a tisztaságnak és békének, amelyeket a jó szándékú lélek elfogad Tőlem. De Én nem vagyok megkötözve ezekkel a külső jelekkel sem. Ha nem így lenne, akkor a szentségek nem értetek, hanem Értem lennének! Tehát azért, hogy Én tudjak tenni valami jót nektek. Nem így van! Ahol nincsenek meg a külső jelek, de megvan a benső vágy ezek után, ott Én pontosan úgy működöm, mintha a külső jelek is meglennének.
Hidd el és vedd át tőlem az Én békémet, mert ő is, te is az Én szeretetemnek hordozói vagytok! Neki már nagyon jó! Neked még nem. De csak idő kérdése, és te is tapasztalni fogod azt a csodálatos boldogságot, amelyet egyedül csak Én adhatok, és adok is azoknak, akik nyitottak Felém.
Azzal, hogy levelet írtál Hozzám, azt igazoltad, hogy létezem számodra! Ó, drága Gyermekem! Nagylelkűségben Engem nem lehet felülmúlni!
Azzal a mérhetetlen szeretettel, amellyel szeretlek téged, a földi életben betölteni nem tudlak, mert azt képtelen lennél kibírni. Férjed úgy él ebben a szeretetben, mint egy visszatért vándormadár otthonában, a tavaszi napsütésben. Téged is szeretettel várunk ide, csak igyekezz békém eszközévé, mások számára az Én áldásommá válni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1193

Jézus - Hang

7. hét

(2024. 02. 12 - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ELLENTMONDÁSOK VANNAK BENNEM

1. Jó-e, hogy a Rabbiképző Intézetbe jelentkeztem?
2. Mi a félelmemnek az oka?
3. Nem abba vagyok szerelmes, akivel járok. Mit tegyek?
4. Anyámnak miért kell annyit ártatlanul szenvednie?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Feltétlenül jó, ha olyan intézetben akarsz ismereteket szerezni, ahol első kézből szerezhetsz tudomást Isten hűségéről.

2. Karmikus oka van félelmednek. Ne vedd zokon, de voltál te már útonálló is, és nem is akármilyen! Sok ember rettegett tőled valamikor. Többek között ezért is vállaltad el mostani karmikus sorsodat, hogy rajtad is átmenjen annak a kellemetlenségnek legalább kis része, amit te okoztál valaha másoknak. Úgy tudsz könnyíteni ezen, ha gyakrabban átgondolod azt a valóságot, hogy te most a Győztes oldalán állsz, mert van bátorságod arra, hogy mindenféle vallási megkötözöttségeken túl, Velem, Jézussal, foglalkozz!

3. Sohasem jó kétfelé sántikálni! Akihez legbelül érzed magad közelebb, azzal kell megbeszélned, hogy mi legyen a másikkal. E problémádat rajtad kívül más nem oldhatja fel. Felelőtlenség volna bárkinek ebben helyetted dönteni, mivel a döntés következményét egyértelműen neked kell vállalnod!

4. Édesanyád valóban sokat és valóban ártatlanul szenved. De az ő élete sem születésével kezdődött. Nekem is sokat és ártatlanul kellett szenvednem. Az Én életem sem a születésemmel kezdődött. Neki is azért kell szenvednie, amiért Nekem kellett (Lukács 24;26). Engem is a CÉL bátorított és erősített. Erősítse őt is ez!
Az indítóok persze más volt Nálam és más nála. Nálam az volt, hogy megszentelni jöjjek. Nála az, hogy megszentelődnie kell. Ezt csak úgy érheti el, ha nem ragaszkodik az igazság rendjéhez, tehát nem akörül forog gondolata, hogy kinek mi jár, hanem törekszik az irgalom rendjének átélője és apostola lenni. Ez azt jelenti számára, hogy át kell programoznia gondolkodását úgy, hogy ne arra tegye a hangsúlyt, amit érdemel, hanem arra, hogy önmagát átlépve, másért tegyen minél többet. Ez a megszentelődés útja. Ez az ártatlanul szenvedők útja. Ebben sorsazonosak azok, kik megszentelni jöttek a Földre, azokkal, akik megszentelődni jöttek.
Édesanyád ezt csak halála után fogja teljesen átlátni, és biztos lehetsz abban, hogy helyeselni fogja azt, ami miatt most esetleg zúgolódik!

Megáldalak BÉKÉM és BÁTORSÁGOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1194

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)