Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Jézus és Szűz Mária üzenetei

2009

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

A jelenések Lourdesben reggel,
Fatimában délben,
Medjugorjében este történnek.
Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. január 11.

"Szeretett Tanítvány-Testvéreim!

A boldog örök élethez csak egyetlen út vezet, amit az Isten Jézusban kínál föl minden ember számára, amelynek tartalma az a normális emberi magatartás, amely - Jézust befogadva, ráfigyelve és vele, - soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, és segít ott ahol lehetőséget kap.
Az ÚT, amelynek vállalásával az ember az emberi természetének megfelelően él, tehát az Isten igazsága szerint törekszik szeretni. Béke veletek!

Jézusban testvéri szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 35/3731 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. január 25.

"Drága Gyermekek! Ma újra imádkozni hívlak benneteket. Az imádság olyan lehet számotokra, mint az a mag, amelyet a szívembe helyeztek én pedig Jézusnak adom, hogy lelketek megmeneküljön. Kicsinyeim, szeretném, ha mindegyiktek beleszeretne az örök életbe, ami a jövőtök, és minden világi dolog segítene benneteket közelebb jönni Teremtő Istenetekhez. Azért vagyok veletek ilyen régóta, mert téves úton jártok. Kicsinyeim, csak segítségemmel nyítjátok meg szemeteket. Számosan vannak, akik üzeneteim szerint élve megértik hogy az életszentség útján vannak az örökkévalóság felé. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. február 11.

"Szeretett Tanítvány-Testvéreim!

Békesség nektek!
Az erkölcsi élet területén, ott ahol az ember boldogsága eldől, kívülről senkin nem lehet segíteni.
Lehet ugyan különböző irányelveket és szempontokat felkínálni a benső boldogságra törekvés útján másoknak, de ezek az irányelvek és szempontok magocskák maradnak mindaddig, amíg valaki el nem indul - belülről kifelé - a Jézus által kért benső boldogságra formáló gondolkodás-átalakítás útján. Ahol ezek a magocskák életté, éspedig boldog örökéletté válnak abban, aki vállalja az Isten által kért gondolkodás-átalakítás szellemi munkáját.

Jézusban testvéri szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 14/1248 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. február 25.

"Drága Gyermekek! Az önmegtagadás, az ima és a bőjt idejében arra hívlak benneteket, hogy menjetek és valljátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem kinyissa szíveteket és lehetővé tegye, hogy megváltozzatok. Térjetek meg kicsinyeim, nyíljatok meg Isten felé és nyíljatok ki tervére, ami mindegyikőtök számára elkészült. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. március 08.

"Szeretett Tanítvány-Testvéreim!

Legyetek bátrak, akik bátran vállalkoznak arra, hogy Jézustól tanuljanak, és Vele egyre jobban fedezzétek fel magatokban és a magatokon kívüli világban az Emberfia gondolatait. Akik így tesznek, azok szellemét a Jézustól tanulás jellemzi, a gondolkodás-átalakítás és a bátorság, a bátor tanúskodás.
Nagyon szeretlek benneteket! Maradjatok hűségesek Jézushoz, és akkor az Ő hűsége meghozza bennetek azokat a gyümölcsöket, amelyek örömmel töltenek majd el benneteket és általatok másokat is! Testvéreim! Jézus tanítása szerint szeressétek egymást!

Jézusban testvéri szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 7/555 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. március 25.

"Drága Gyermekek! Ebben a tavaszi időben, amikor a téli alvásból ébredezik minden, ti is ébresszétek föl lelketeket imádsággal, hogy készek legyetek befogadni a Föltámadott Jézus fényességét. Kicsinyeim, Jézus hadd vonjon benneteket közelebb a Szívéhez, hogy nyitottá váljatok az örök életre. Imádkozom értetek és őszinte megtéréstekért közbenjárok a Mindenhatónál. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. április 08.

"Szeretett Tanítvány-Testvéreim!

Jézus azért jött a Földre, hogy tanúságot tegyen az IGAZSÁGRÓL, hogy mindenki, aki az Igazságból valónak akarja tudni magát, megtalálhassa és járhassa azt az Utat, amelynek IGAZSÁGA az a normális emberi magatartás, hogy Jézusra hallgatva szereti Istent és embertársát mint önmagát! Éppen ezért mindenki, aki az Igazságból való, Rá hallgat!

Jézusban testvéri szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 6/437 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. április 25.

"Drága Gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket mind, hogy imádkozzatok a Békéért és tegyetek tanúságot róla családotokban, hogy a Béke legyen a legnagyobb kincs ezen a békétlen földön. A Béke Királynője vagyok számotokra és ti Édesanyátok. Szeretnélek a Béke útján vezetni benneteket, amely csak Istentől jöhet. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Jézus
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. május 10.

"Drága Gyermekeim, Drága Barátaim!

Amikor felszólítottalak benneteket arra, hogy tanuljatok Tőlem, mert Én szelíd vagyok és alázatos szívű, akkor azt is mondtam, hogy a Tőlem tanulás nem nélkülözheti a szelídséget, amely nem más, mint a Bennem Otthonra talált szív szabad türelmes szeretete. Ezért az Én türelmem hordozója nem bocsátkozik harcba senkivel igazának megvédésére! Nem, mert tudja, hogy birtokol Engem, a Való-Igazságot, Akit nem lehet legyőzni, éppen ezért megvédenie sem kell senkinek senkitől. E szelídség nem nélkülözheti az alázatos szívet, mert aki nyitott Rám, az képes Tőlem tanulni, képes meglátni és meghallani önmagában az Én szelíd, békét teremtő hangomat, aminek hatására nem botlik meg másokban akkor sem, ha mások megbotlanak őbenne.

Szeretteim, megáldalak benneteket a Tőlem tanulás szelíd és alázatos lelkével!
Szeretettel Jézus, Aki az Égi Béke Hangja a Földön!"

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje - Szűz Mária
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. május 25.

"Drága Gyermekek! Imádkozni hívom mindegyikőtöket ebben az időben azért, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, hogy a Szentlélek megújítson mindenkit, benneteket hitetek tanúságtételének útjára vezessen, és azokat is akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbéli előtt. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Jézus
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. június 14.

"Drága Barátom!

Tanításom az Isten életének bemutatása, példa adása mindazok számára, akik szeretnek Engem, ezért vállalják az Általam kért gondolkodás-átalakítást. Igen, mert aki vállalja azt, hogy Hozzám jöjjön, Nálam és Tőlem tanulja, hogy mit is jelent a valóságban az e szó, hogy SZERETET, az elindul a lelki fejlődés útján, ami minden nehézségével és örömével együtt vezeti őt haza a Boldogság Honába. Szeretetem hasonló a fényhez, amely több színből áll, de mégis egy.

Szeretetem azonos: létemmel, lényegemmel, lelkemmel, igazságommal, gondolkodásmódommal, látásommal, magatartásommal, bátorságommal, szabadságommal, szelídségemmel, irgalmammal, jóságommal, megbocsátásommal, szépségemmel, tisztaságommal.

Szeretetem azonos: boldogságommal, örömömmel, erőmmel, hatalmammal, hűségemmel, nagyvonalúságommal, kedvességemmel, egyszerűségemmel, tökéletességemmel, türelmemmel.

Szeretetem azonos: tanításommal, öntudatommal, értelmemmel és bölcsességemmel, odaadásommal, okosságommal, ragaszkodásommal, rugalmasságommal, útmutatásommal, földi sorsommal, rád figyelésemmel.

Látod? Én Vagyok számodra a csodálatos és igazi erkölcsi érték, a szántóföldbe rejtett kincs, az eszményi szép gyöngy, Akinek befogadása-hordozása által leszel boldoggá már itt a Földön is.

Megáldalak benneteket szeretetem lelkével!
Szeretettel Jézus, Aki az Égi Béke Hangja a Földön!"

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje - Szűz Mária
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. június 25.

"Drága Gyermekek! Örvendjetek velem, örömmel térjetek meg és adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy közöttetek vagyok. Kicsinyeim imádkozzatok, hogy Isten életetek középpontjává váljék és életetek tanúságtétele révén minden teremtmény megérezhesse Isten Szeretetét. Váljatok kinyújtott kezemmé, hogy minden teremtmény közelebb kerülhessen a Szeretet Istenéhez. Anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Jézus
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. július 12.

"Drága Barátom!

Örülj annak, hogy neved be van írva a Mennyek Országába. Ez nem egy elcsépelt sablon szöveg, hanem boldogító valóság, mert ha ezt, nap mint nap elhiszed és befogadod, akkor mindennapra szóló, Nekem, a te Jézusodnak történő odaadottságot kíván tőled. Benned élek, boldogító módon élek benned! Ennek meglátása, felfedezése önmagadban itt a Földön, mindennapra szóló feladat számodra.

Megáldalak az Engem felfedezés vágyával!
Szeretettel Jézus, Aki az Égi Béke Hangja a Földön!"

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje - Szűz Mária
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. július 25.

"Drága Gyermekek! Hadd legyen ez az idő az értetek mondott imádság ideje. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Jézus
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. augusztus 9.

"Drága Barátom!

Az nem baj, ha időnként kilengések vannak életedben. Isten gyermekei számára a földi élet hasonló, a cél felé kilőtt rakétához, amely úgy halad célja felé, hogy útja során ki van téve külső és belső hatásoknak, amelyek következtében kisebb - nagyobb kilengések lehetnek pályáján, ezért időként a számára iránymódosítás szükséges.
A földön élő ember életében a helyes iránymódosítás, a helyes irányban tartás eszköze az Általam kért gondolkodás-átalakítás. A Cél és az Út Én vagyok annak az Igazságnak a vonalán, amely mindig és minden körülményben szeretni akar úgy, ahogy Én szeretlek benneteket. Az nem baj, ha időnként kilendülsz a szeret vonaláról. Nem, mert ha észrevetted, hogy valami nincs rendben benned, akkor vissza is tudsz lendülni. Csak akarj mindig visszalendülni, mert akkor a Szeretet Ország lakói tudnak segíteni neked abban, hogy újra megtaláld Bennem önmagad! Aki szeret Engem, azt még kilengései is közelebb segítik Hozzám, mert még kitérőd közben is Felém halad a lelked, ha Célod Én, a te Jézusod vagyok.

MEGÁLDALAK A KITARTÁS LELKÉVEL!
Szeretettel Jézus, Aki az Égi Béke Hangja a Földön!"

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje - Szűz Mária
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. augusztus 25.

"Drága Gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Kicsinyeim, még nem vagytok eléggé szentek és nem sugározzátok az életszentséget mások felé, ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és dolgozzatok tovább személyes megtérésteken, hogy Isten szeretetének jele legyetek mások felé. Veletek vagyok és az Örökkévalóság felé vezetlek bennetek, ahová minden szívnek vágyódnia kell. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Jézus
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. szeptember 13.

"Drága Barátom!

Úgy van az ember az Isten Királyságá(val), mint mikor egy ember magot vet a földbe, és akár alszik és akár felkel, éjjel és nappal, a mag kikel és szárba szökik. Maga sem tudja, hogyan, de magától terem a föld, először szárat, azután kalászt, majd telt (gabona) szemet a kalászban.
Minden szeretetben fejlődni akaró lélek életében természetes a folyamatos változás, az a fejlődés, amelyet megtapasztalhattok önmagatokban és a testvéreitek életében. Fényeim vagytok e világban! Olyan útjelzők, amelyeket a jószándékú Istent keresők felhasználhatnak arra, hogy rátaláljanak az Általam bemutatott Útra, az Általam felkínált Igazságra, és e kettő gyümölcsére a Boldog Örök Életre.

MEGÁLDALAK A GYERMEKI RÁM HAGYATKOZÁS LELKÉVEL!
Szeretettel Jézus, Aki az Égi Béke Hangja a Földön!"

Petróczi István

Medjugorje - Szűz Mária
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. szeptembe 25.

"Drága Gyermekek! Örömmel, állhatatosan működjetek megtérésteken. Minden örömötök és szomorúságtok hozzátok Szeplőtelen Szívemhez, hogy szeretett Fiamhoz vezethesselek benneteket mind úgy, hogy Fiam Szívében örömöt találjatok. Veletek vagyok hogy tanítsalak és az Örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Jézus
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. október 11.

"Drága Barátom!

Amíg a földön élsz, formáld gondolkodás-módod és szíved szeretetét Hozzám! Egyre jobban Rám figyelve és Tőlem tanulva. Én mindig és mindenkor Erőforrásod és Otthonod vagyok. Érőforrás a napi feladatok szolgáló szeretetben történő vállalásához, megéléséhez. És Igazi Otthonod, ahol megpihenhetsz, ahol úgy takarlak be békét adó édes jelenlétem melegével, ahogy egy szerető anya takarja be gyermekét, hogy bennem megpihenve, felfrissülve tudj elindulni Velem és Értem a napi feladataid szolgáló szeretetben történő megélésére.

MEGÁLDALAK A RÁM FIGYELÉS LELKÉVEL!
Szeretettel Jézus, Aki az Égi Béke Hangja a Földön!"

Petróczi István

Medjugorje - Szűz Mária
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. október 25.

"Drága Gyermekek! Ma ismét áldásomat hozom nektek, megáldom mindőtöket és arra hívlak benneteket hogy növekedjetek azon az úton, amelyet megváltástok érdekében Isten elkezdett velem. Kicsinyeim imádkozzatok, bőjtöljetek és örömmel tegyetek tanúságot hitetekről, szívetek pedig imádsággal legyen mindig tele. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Jézus
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. november 8.

"Drága gyermekeim!

Rend a fejben, és rend a szívben! Nincs ennél fontosabb, felemelőbb és boldogítóbb feladata az embernek sem az égben, sem a Földön. Végtelen öröm tölti el a szívemet, amikor egy gyermekem végre meglátta és megértette, hogy az egyetlen valóságos erkölcsi rend, Én Magam Vagyok!
Igen, mert csak ennek megértése és elfogadása által vagyok képes lakást venni a szívbe, hogy szeretetként, feladatokra késztetve, Életté váljak bennetek. Az Igémet megismerni, Rólam gondolkodni, közösségben Engem tanulni, ezáltal Velem folyamatosan kapcsolatot tartani. Csak így tudjátok megvalósítani azt, amit kértem: alakítsátok át gondolkodásmódotokat, mert csak ezáltal tudtok egyre jobban örülni az örömhírben, Bennem! Nagyon nagyra értékelem mindenkinél az ebben az irányba való törekvését, mert a gondolkodás-átalakításban, tehát az Engem megismerésben végzett munkátokat megtenni, csak az Irántam való hűségben vagytok képesek.
Rend a fejben és hűség a szívben!
Ez az a két útitárs, amely benneteket az Atyám házába, a kezdettől fogva nektek készített lakóhelyetekre HAZA vezet!

Megáldalak benneteket a gondolkodás-átalakítással kézen fogva járó hűség lelkével!"

Petróczi István

Medjugorje - Szűz Mária
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2009. november 25.

"Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket mind, hogy újítsátok fel az imádságot családjaitokban, hogy Jézus jövetelére örömmel készülődjetek. Kicsinyeim, legyen a szívetek tiszta és szolgálatkész, hogy a szeretet és a melegség szabadon áradjon általatok mindenki szívébe, mégha távol van is az Ő Szeretetétől. Kicsinyeim, váljatok kinyújtott kezemmé, amely így a Szeretet Keze lesz mindazok számára, aki elveszett, akiknek nincs többé sem hite, sem reménye. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Budapest - Jézus
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2009. december 13.

Jézusom! Mit üzensz nekünk, a 2009. december 13-i szentmisénk alkalmával?

"Drága Gyermekeim!

Olyannyira szeretlek benneteket, hogy értetek jöttem le a Földre. Számotokra boldogító, ha szeretetem visszhangra talál bennetek, és az általam kért gondolkodás-átalakítás útjáról le nem tértek. Én vagyok az ÉGI BÉKE HANGJA a Földön! Akiben HANG-om visszhangra talál, abban megjelenik LELKEM fénye, melege, ereje, békéje, és az a remény, amelynek alapja az Én szívem mérhetetlen szeretete.

MEGÁLDALAK BENNETEKET LELKEMMEL!"

Petróczi István

Medjugorje - Szűz Mária

2009. december 25.

"Drága Gyermekek! Ezen az örömteli napon mindannyiótokat Fiam, a Béke Királya elé hozom hogy Békéjét és Áldását adja nektek. Kicsinyeim, ezt a Békét és Áldást szeretetben osszátok meg a másokkal. Köszönöm, hogy követitek hívásom."


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)