Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
- gondolatok Isten és ember kapcsalatáról -


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Isten Lelke, ember lelke

Édes Jézusom!

Azt tanítod HANG-od által, hogy van, aki birtokolja, van, aki vágyja, és van, aki ellenzi Lelked erejét. Mi tudjuk, hogy a boldog élet az az élet, amit Lelked táplál életre.

Édes Jézusom!

Ezt a boldog életet bizony mi már átéltük, megéltük, és vissza is éltünk vele. Ismertük, a miénk volt. Gazdagnak és boldognak tudtuk magunkat. Benne éltünk Istenben. Élő volt az életünk, mert Istentől kaptuk. Ott éltünk a Forrásnál, a Forrásból merítettünk.

Igen, a Szent Lélek élővé tesz mindent, és mozgásban tart. Ő az Isten Ereje, tevékeny hatóerő, Aki végtelen szeretetben, békében, boldogságban, örömben és irgalomban nyilvánul meg. Ő az Élet Lelke. A Szentháromságon belül egymásra hatnak, oda-vissza, és ez mindig Egy, maga az Isten. Ezt az isteni világot, ezt a boldog életet veszítettük el, és ezt kell újból megtalálnunk.

Az Atya hazavár minket, hiszen a Mennyei Atya azt akarja, hogy minden gyermeke végre ott legyen Mellette a szellemi létformában. Nem távolról, a Földről, és testben lehet és kell imádni Őt, hanem lélekben, Mellette élve tisztán, gyógyultan. Olyan állapotba hozva magunkat, hogy már nem kell leszületnünk a Földre, mert az újjászületésünkkel olyan bizonyítványt kaptunk a Szent Lélek jóvoltából /Akire olyan nagyon vágyunk/, amibe olyan pecsét van ütve, hogy "felsőbb osztályba léphet".

Drága Gyermekem!

A boldogság, az öröm, a béke, a harmónia, stb., ezek mind belülről kifelé áradó örök isteni lényegek. Csak akkor tudnak hatni, ha Én, Jézus, boldogító módon élhetek valakiben itt a Földön.
Kívülről befelé, az emberektől, a körülményektől várva azt, hogy az ember boldog legyen, és a szíve nyugalmat találjon, nem lehetséges. Nem, mert örök értékeket csak Isten adhat. Az emberek nem azért békétlenek, boldogtalanok, mert ezt nem akarták volna biztosítani maguknak, ha tudták volna a hogyanját. Mindent megpróbáltak külső eszközökkel kívülről megszerezni. De ezek csak belülről vehetők át Istentől. Minden, ami szíveteknek, lelketeknek jó, az Istentől származik. Attól az Istentől, Aki bennetek él. Az emberek egészen az öntudat-vesztésig tudják keresni a boldogságot, de csak a bódulatig jutnak el. Bódulni kell, mert csak így lehet elviselni Nélkülem a földi világot. A világ békétlen és boldogtalan. Csak a kereső ember jön rá, hogy csak Istenben találhat megnyugvást.

Aki kívülről akarja megtalálni a boldogságot, az fog igazán nagyot csalódni, mert minden, ami jó és boldogít, belül a szívben található.

A szív tisztasága nagyon fontos. Aki a szívét el tudta fordítani a világtól, és a rárakódott szennytől megtisztította, aki lát és hall a szívével, az nagyon át tudja élni és érzékelni az Én jelenlétemet, az nagyon könnyen tud Velem párbeszédet folytatni. Szinte állandó kapcsolatban van Velem.

Mindent megbeszélhettek Velem, amiről úgy gondoljátok, hogy nagy horderejű, és egyedül kevésnek bizonyultok.

Mindenki Rám szorul a Földön. Nem tudtok Isten nélkül emberséges életet élni. Nem lehet Nélkülem értelmet adni a napnak. Nem lehet azt tartalommal megtölteni, amit nem Velem éltek meg. Az ember Isten nélkül elveszettnek éli meg magát. Aki erre már rájött, az Velem jár, és Velem készül hazafelé is. Bizony, a visszaútra is készülni kell egy egész életen át, ugyanúgy, mint amikor fentről elindultatok le a Földre. Gondosan megtervezve. Minden egyes újraszületéssel megkezdődhet a lélek egyre jobbá válásának a megvalósítása. Hogy ez milyen eredménnyel zárul, megint csak azon múlik, hogy milyen a lélek kapcsolata Velem. Mennyire felejtette el a lélek, hogy azért jött, hogy gyógyuljon, tanuljon, tapasztaljon, szeressen, adósságot törlesszen, megismerje és megszeresse az Istent, tehát gazdagodjon, fejlődjön Istenben. Ha itt a Földön ezt elfelejti azáltal, hogy a világ kedvezőbbnek mutatja a könnyelműségre vezető utat, csillogóbbnak a felelőtlenségre vezető alkalmakat, akkor bizony a kapcsolat lazul a lélek hibájából. Sohasem Isten fordít hátat nektek. Én nem változom. A változás a világ jellemzője. Az emberek a világban nem fejlődnek, csak változnak. Fejlődni csak Istenben lehet, így ezáltal gazdagodni is. A teremtett szellemi lény képes elfelejteni, hogy honnan jött, ha nem keresi Istenét a Földön. Bizony, mindent elfelejt, amiért lejött, és még hozzáadódnak a jelen élet elmulasztott, elszalasztott lehetőségei is. Így a jobbá válás reménye szétfoszlik.

A Földön minden ember élete hatások közepette zajlik. Sok jó és nem jó éri az embert. Nem biztos, hogy amit nem jónak éltek meg, az rossz hosszú távon, és amit jónak éltek meg, az jó nektek. Azt kell nézni, hogy mi válik a lélek javára.

Csak Istenben láthatjátok meg, hogy mi használ nektek igazán. Csak Istenben láthatod meg tisztán önmagadat.

A lényeg a lélek gyógyulása, a lélek táplálása. Soha nem késő észbe kapni, hogy nem a Föld az igazi otthonotok. Nem szabad arra berendezkedni, hogy itt érezzétek jól magatokat testben, mindent megszerezni a testnek, mert ennek csak a lélek látja kárát. Ha jót akartok magatoknak, bizony bele kell simulni Isten akaratába. A Teljességet csak Istennel lehet átélni. Az Istent megismeréssel újból gazdagodhattok Istenben, ráláthattok újból igazi önmagatokra. A Szent Lélek segítségével ráláttok arra, hogy mennyi mindent kaptatok Istentől Istenből, megkaptátok a Teljességet, pontosan annyit, amennyit egy teremtett szellemi lény el tud hordozni. Ugyanazt az Isteni Lényeget kaptátok, Aki az Atya és Én vagyok.

De Én, mint Isten kinyilvánított Önmaga, mint kimondott Szó, mint Ige, mint a második Isteni Személy, Istenségemnek megfelelően ugyanolyan Teljességben, hatalommal felruházva, ugyanolyan dicsőségben teljes valóságban, mint az Atya, tudom ezt megélni. Egylényegű vagyok az Atyával. Életem van Önmagamban, ugyanazokat teszem, mint az Atya. Ugyanaz az Élet vagyok, aminek a forrása az Atya.

De a teremtett szellemi lénynek nincs élete önmagában. A lélek Belőlem, Általam él. Nélkülem halálra van ítélve az a lélek, akinek Isten mellett van a helye az Isten Országában. A léleknek, aki Általam él, szellemi táplálékra van szüksége ahhoz, hogy magára találjon Bennem. Rám, az Igére, a Földre szállt mennyei kenyérre van szüksége. Így nem válik istentelenné, örök értékek táplálják a lelket, így fejlődhet csak Istenben.

A külső világi dolgok elsorvasztják a lelket, beteggé teszik. A lelket Isten teremtette, minden más, ami nem isteni, árt a léleknek. Isteni táplálékkal gyógyul, válik egészségessé, csak ami minden Jóval teljes, az használ a léleknek. Minden, ami rossz, roncsolja azt, amit a JÓ hozott létre.

Ezért kell elfordulni a rossztól, és szíveteket, lelketeket a JÓ-val betölteni. Istenre vagytok teremtve, a boldogságra, a szeretetre, az önzetlenségre.

Bizony, az Atya vár benneteket, azt akarja, hogy minden gyermeke, akit Ő teremtett, Vele legyen, Mellette legyen. Olyan imádókat keres az Atya, akik mindenkor Vele maradnak a HÁZ-ban!

Édes Jézusom!

Hányszor kérdeztük már magunktól azt, amióta tanulunk Téged, hogy: - Hogy lehettünk akkora bolondok, hogy nemet mondtunk a Szeretetre? Mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Nem kellett várni az örökségre, hogy nagykorúak legyünk. Mindent nekünk adtál, rögtön a teremtésünkkor. Benne éltünk a Szeretetben, a Fényben. Aztán itt a Földön kiderült, hogy ez a ragyogás és gazdagság, ez az örökség csak OTT élő Isten által, és nem általunk, itt lent. Ha kikérjük, ha eljövünk vele messze távolra Istentől, már nem is olyan élő, mert nem mi vagyunk a Forrása. A Földön ez az örökség elkopik, elhalványul Isten nélkül. Elfogyott az ereje, jó mélyre került bennünk. Bemocskolódott. Csak a Szent Lélek által tisztulhat meg ez az erejét, fényét vesztett örökség. A Szent Lélek ad neki újból erőt, teszi élővé bennünk azt az örökséget, ami nem más, mint az örök életet adó SZERETET, amit mint Isten gyermekei megkaptunk teremtésünkkor.

Uram!

Ahogy tanításodat magunkévá tesszük, úgy válik egyre élőbbé bennünk az örökség. Kereszthaláloddal bizonyítottad be, hogy tanításod szent és Igaz. Meghaltál értünk, csakhogy higgyünk már végre Benned. Az ember mégis veszi a bátorságot, és állandóan kételkedik.

Drága Gyermekem!

Az ember állandóan kételkedik, mígnem találkozik a való-Igazsággal, VELEM. Csak a VALÓ-IGAZSÁG Lelke által juthattok haza, az igazi hazátokba, ahol már nincs kételkedés, csak öröm, boldogság és szeretet az Igaz VALÓSÁG-ban.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2010. március 09.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu