Vissza az előző oldalra Főoldal

Gondolatok a jó párkapcsolatról

IV. rész

Az oldal nyomtatása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Web-Hang oldaláról letölthető Hang kötetek lektorálás előttiek, emiatt az Internetes levelek számozása időnként eltér a könyvben már megjelent levelek számozásától, tartalmukban azonban teljesen megegyeznek.

37.

"Nem lehet igazi szeretet a házasságban a testi odaadás nélkül, hacsak mindkét fél nem ezt szeretné. Pontosan a testi odaadást vállalta az, aki házasságra lépett! Ez annyira a lényegéhez tartozik a házasságnak, hogy maga a testi kapcsolat házasságon kívül nem is megengedett, másrészt a házasság enélkül nem is beteljesített!
Bizonyos hiúsági és egyéb kényelmetlenségi szempontok nem érinthetik a lényeget. A lényeg pedig a test vonalán az egyik fél részéről a jogos megkövetelés, a másik fél részéről a teljes és feltétlen odaadottság, hacsak valami egészen embertelen, brutális (részegség, különböző droghatás) helyzet nem áll fenn.
Az ne nyugtalanítson senkit, hogy a házastárs mit szeretne! Mindkettőnek azt kell adnia és azt kell kapnia, ami van!
Drága Gyermekem! A test is hozzátartozik az emberlét állapotához, és ezért jogos követeléseit teljesíteni kell, ha egészségesek akartok maradni és teljes emberként akarjátok szolgálni egymást."

Hang 23/2300 (Internet: 23/2312)

38.

"Mivel nem Velem beszélted meg első házasságod után a további életed kibontakozását, így döntésed következményeit addig kell cipelned, ameddig bírod!
Egy házasságnak csak akkor van értelme, ha az két megtért ember között kialakult kapcsolatot jelent. Enélkül Isten sem tudja boldogítóvá tenni senki házasságát!
- Azt tudnod kell, hogy a házasság nem egy olyan javítóintézet, amelyben az egyik fél majd idővel megneveli a másikat. Minden házasság arra való, hogy egymást segítsétek Felém, Jézus felé, aki boldogító módon akarok bennetek öröklakást venni! Ha csak az egyik fél vesz Engem komolyan, akkor a másik fél ezt nem fogja a végtelenségig elviselni, és el fogja hagyni azt, aki Hozzám hű maradt. Az nem megy, hogy valaki Velem nem érzi jól magát, de az enyéimmel igen! Ahol a látszat ennek ellene mond, ott csak látszat-enyéimről lehet szó!"

Hang 23/2302 (Internet: 23/2314)

39.

"Kétségtelen az is, hogy minden párkapcsolat-problémát fel tud nagyítani az emberi fantázia kiszolgáltatottsága. Nagy igazság, hogy e téren minden csak addig mutatkozik szépnek és kívánatosnak, amíg nincs. Árnyéka mindennek csak a valóságban van. De ott aztán van! Ezért az a bölcs magatartás, ha valaki az árnyéktalan világ helyett a szeretet, türelem és az úton járás bizonyosságának fényével igyekszik a valóság árnyait csökkenteni."

Hang 23/2330 (Internet: 23/2342)

40.

"Ami pedig a házasságot illeti, hát arról egy kicsit más a véleményem, mint a tiéd. Nem a házasság szent, hanem Én vagyok a szent! A házasság egy kemény és küzdelmes élet, amelyben nem is olyan könnyű hűségesnek maradni Hozzám!
Bármennyire szereti valaki társát, amikor házasságra lép, később arra jön rá, hogy mást jobban tudott volna szeretni. De ez kísértés. Mindenkien azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt él, mivel annak az árnyéka vetődik reá.
A házasság, akár nagyon, akár kicsit szereted társadat, elsősorban arra való, hogy helyes önismeretre jussatok, és ezáltal segítsétek egymást egyre közelebb jutni Hozzám! Isten nem egymásra teremtett benneteket, hanem Önmagára! Ezzel tette nektek a legnagyobb jót!"

Hang 24/2359

41.

"Minden párkapcsolatnak kettős célja és feladata van. Az egyik az, hogy tükrök legyetek egymásnak. Helyes önismeretre csak az tud jutni, akinek van lehetősége arra, hogy környezetének tükrében meglássa önmagát. E téren az első kísértés az, hogy minden olyan vonásotokat, amelyek nem kedveznek hiúságotoknak, a tükörnek tulajdonítjátok.
Ha legyőzöd e kísértést, akkor jön a második lépés, vagyis az, hogy a valós helyzetből kiindulva, hogyan tudsz közelebb kerülni Hozzám. Mert a párkapcsolat másik célja és feladata az, hogy Hozzám segítsen közelebb.
Ha azt éled meg, hogy párkapcsolatod megromlott, ez nem a legnagyobb tragédia. Van olyan eset, amikor éppen a megromlott párkapcsolat által nyílik meg valamelyiknek a szeme arra, hogy meg kellene térnie! Amit ti jó házasságnak neveztek, az legtöbbször nem boldogság, hanem bódultság. Ez tart mindaddig, amíg rá nem jöttök arra, hogy ember embert a szó legtisztább értelmében nem tehet boldoggá, mert Isten nem egymásra, hanem Önmagára teremtett benneteket. Ez nem önzés részéről, hanem a legnagyobb kegy!
Az a tény, hogy valaki jól érzi magát, az nem tartozik a boldogság lényegéhez. Ez a bódultság lényegéhez tartozik. Természetesen érezheti jól magát az is, aki boldog, de ez mellékes, mert boldog lehet az is, akit üldöznek, aki sír, tehát az is, akit bántanak. Igen, mert ettől még hordozhat bárki magában benső békét, ami a boldogság másik neve.
A férjeddel való kapcsolatodban tehát a döntő annak meglátása, hogy az önismeretre és a Velem szorosabbá váló kapcsolatra kell tenned a hangsúlyt. Ezzel megtetted az, amit megtehettél. A többi a már boldogságod lényegét nem érinti.
Ha te megtértél, akkor mindent megtettél. Ha társad nem tér meg, ez lehet nagy fájdalom forrása, de ilyen esetben az Én erőm a te erőd is! Ilyenkor társad feltétlen boldogtalan még akkor is, ha jól érzi magát, tehát ha bódult. Olyat soha nem ígértem senkinek, hogy boldog lesz, ha párja is boldog lesz. Amint jaj volna Istennek, ha mások boldogságától függne a saját boldogsága, úgy jaj annak az istenképű embernek, aki azt szuggerálja be magának, hogy az ő boldogsága másnak a boldogságától függ!"

Hang 24/2367

42.

"Egyáltalán nem fontos a házassághoz a szerelem. Sőt! Ritka az a házasság, amelyben helyes szeretet fejlődik ki akkor, ha szerelemre épült. A szerelemnél nagyobb forradalmi erő és labilisabb, ingoványosabb talaj nehezen képzelhető el!
A szerelem nem más legtöbbször, mint Istenre teremtettségetek irányt tévesztett formája a földön. Azért mondom, hogy legtöbbször, mert van a földön olyan is, hogy ez az Istenre teremtettség nem téveszt irányt, és Istenben helyére tud találni. De ez ritka, nagyon ritka. Aki jó házasságban akar élni, annak semmiképpen sem szabad a szerelemre építenie házasságát. Rám kell építenie!"

Hang 24/2384

43.

"Minden párkapcsolat csak annyiban előnyös, amennyiben a kapcsolat által Hozzám, Jézushoz irányítják egymást a párok. Az eleve rossz, ha bármelyik úgy gondolja, hogy neki abból előnye származik. Főleg, ha mindketten úgy gondolják! Ilyenkor két ember saját érdekeit szem előtt tartva, nem szeretni, hanem használni akarja a másikat."

Hang 24/2396

44.

"Férjeddel szemben kézzel, ököllel védekezhetsz, mert amikor erre kerül a sor, akkor nem ember ellen használsz erőszakot, hanem egy eszét vesztett, sátáni erők által elbódított lény az, aki feltétlenül hálás lesz később az ilyen ellenállásnak! Tehát ez valóban neki is az érdeke! Az ilyen magatartás nem erőalkalmazás, mert az erőszakmentesség csak ember és ember kapcsolatában értendő! Aki egyértelműen nem beszámítható, azt nem szabad gátlástalanságában az ártó erők hatalmának kitenni!"

Hang 24/2409

45.

"Ez a 'se vele, se nélküle' állapot az a holtpont, amelyen a legsúlyosabb karmikus görcsök oldódnak le arról, aki ilyenkor nem bódulatokat keres magának, hanem igyekszik kinyitni szíve szemét, tehát igyekszik úgy élni, mint aki HISZ!"

Hang 25/2490

46.

"...a házastárssal kapcsolatban az elválás csak látszatra ad gyökeres megoldás. Valójában tüneti kezelés maga a válás is, amely a mélyben nem képes a megtörtént dolgokat meg nem történtté tenni. Az a nagy kiterjedésű és nagy számú pszichológiai próbálkozás, amely segíteni próbál e téren, azt igazolja, hogy nem tudja megvalósítani azt a várva várt boldogságot, amelyet úgy a házasságkötéssel, mint a válással reméltek a felek.
Csak közvetett megoldás van tehát. Ha valaki igyekszik Rám, Jézusra, találni, akkor egyre jobban fényt és erőt kap arra, hogy megtalálja életének igazi értelmét. Vagyis egyre jobban fölébred bizonyos kábultságából, amelyre eddigi életkörülményeitől kényszerítve igent mondott. Kezdi fölismerni, hogy a körülményei olyan tükrök, amelyek nemcsak reális önismerethez juttatják, hanem megmutatják a kiutat is az eddig kiúttalanságnak ítélt körülményekből. Előfordulhat, hogy pontosan azt fogja felismerni, hogy társa már régen elhagyta őt lelkileg. Ráébred arra, hogy ő már régen szabad, s ilyenkor a hivatalos elválás már csupán formaság kérdése, tehát nem jelent problémát. Ma országotokban egyre több az úgynevezett vállalkozó! Sajnos még mindig kevesen vannak olyanok, akik a gazdasági terület elé helyeznék azt a befelé történő vállalkozást, amely reális önismeretre és reális istenismeretre irányulna. Pedig csak az ilyen vállalkozás ígér biztos sikert. Neked is ebbe a vállalkozásba kellene komolyan belefognod!"

Hang 25/2509

47.

"A párkapcsolat kezelése csak akkor egészséges, ha nem foglalja el az első helyet életedben. Azért fontos ezt tudod, mert a párkapcsolat csak a földi életre vonatkozik, a földi élet pedig nem cél, hanem eszköz arra, hogy az örök boldogság magját felfedezzétek és ápoljátok magatokban.
Aki tehát az örök boldogság kibontakozását tartja szeme előtt, annak lehet ugyan olyan eszköz után is vágyakozni, amely nem áll rendelkezésére, de tudnia kell, hogy gyakorlatilag csak a meglévő eszközök állnak rendelkezésére, és ezeket kell használnia. Ha ezekhez még hozzá fog járulni az is, ami után vágyakozik, pl. egy házastárs, akkor ez jó, de enélkül sem értelmetlen, enélkül sem szegényesebb az élete, mint ezzel.
Boldog házasság nem létezik! Léteznek boldog emberek, akik házasságban élnek, és léteznek boldog emberek, akik nem élnek házasságban. A legritkább az, amikor a házastársak közül mindkettő boldog. Azért olyan ritka ez, mert csak az a boldog ember, aki lelke mélyén lemondott arról, hogy bárki is elfoglalja az első helyet szívében. Tehát furcsa módon csak azok a házastársak mondhatják valóban boldognak önmagukat, akik le tudtak mondani arról, hogy egymást birtokolják. Azt, hogy hányan vannak ilyenek, könnyen meg tudnád számolni!
Hidd el, ha boldogságod megszilárdításához szükséged lesz arra, hogy rátalálj párodra, akkor Én őt hozzád fogom vezetni!"

Hang 25/2512

48.

"Áldásom mindenképpen csak olyan kapcsolaton lehet, amely elbírja a nyilvánosságot, a Hozzám-tartozók életének erkölcsi szempontból átvilágíthatónak kell lennie. Az természetes, hogy sokkal szebbnek, ígéretesebbnek tűnő egy olyan kapcsolat, amelyben csak ünnepnapok vannak, amelyben nem kell szembenézni a hétköznapok szürkeségével, amelyben nem kell belenéznetek naponta a másik által tartott tükörbe. A ritkább találkozások alatt könnyebb hosszabb ideig megőrizni az illúziókat, míg a mindennapi együttélésben kénytelenek vagytok pillanatok alatt a realitások talajára helyezkedni. Könnyű azt szeretni, akivel csak ünnepnapokat éltek meg, a szeretet igazi próbája viszont az, hogy tudjátok-e azokat kitartóan, hűségesen, az Általam megkívánt módon szeretni, akikkel naponta együtt vagytok, együtt éltek, akik naponta ütközési felületet jelentenek a számotokra. Aki Hozzám tartozik, az nem hagyhat el senkit, legfeljebb őt hagyhatják el. Ha elhagyták, akkor ő is szabadnak tudhatja magát. Az is igaz, hogy a fizikai elhagyást gyakran megelőzi már jóval a lelki elhagyás, de ha ez valóban megtörtént, akkor az elhagyott félnek törekednie kell arra, amennyiben ez lehetséges, hogy ezt fizikai síkon is tudomásul vegye, vagyis teremtsen egyértelmű körülményeket. Újabb kapcsolaton akkor lehet áldásom, ha az hasonlóképpen szabad partnerrel jön létre."

Hang 25/2525

Budapest, 2004-02-29

Válogatta: Nagy Péter

Főoldal Vissza az előző oldalra

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Fax-westel: 06-30-8077 451
Mobiltelefon: 06-30-202 5553