Vissza az előző oldalra Főoldal

HANG - ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KÖZÖSSÉGE

MÁRIA, A NAPBA ÖLTÖZÖTT

Az oldal nyomtatása

"Korotok Mária-jelenései és egyéb kinyilatkoztatások, mind-mind, csak annyiban hitelesek, amennyiben evangéliumaimmal alátámaszthatók! Ez áll, természetesen, a HANG-könyvekre is!" 33 /3458.

"Nézz Máriára! Öröktől fogva hordoztam, majd ő hordozott Engem, s hordoz örökké. Ez a te szereped is! Nem kisebb. Nagyobb meg nem lehet.
Nézd a világ fiait! Mennyire ragyog az arcuk, mennyire tele vannak tervekkel, mikor duzzad a zsebük a pénztől. Az enyéimnek is ragyogniuk kellene. Kellene, hogy tele legyetek tervekkel, hisz a mennyországot hordozzátok magatokban.
Nézz Máriára! Halld, mit mond: 'Íme, boldognak hirdet engem minden nemzedék!' Óh, ha látnád! De látni fogod, csak döntsél a szűk kapu és a keskeny út mellett. LÉPJ RÁ

Óh Lélek, Isten Lelke! Te vezess, mint Máriát. Vezess szolgálni, élni másokért, vezess és taníts ragyogni. Add terveidet, melyekre felhasználhatsz. Nemcsak halálomig. Örökké szolgálni akarok. Nem megpihenni, hanem gyümölcsöket teremni. A szeretet tiszta csatornája akarok lenni.
Add bölcsességedet. Nagyon nélkülözöm. Építs, buzdíts, vigasztalj rajtam keresztül másokat. Igazán szeretném elveszíteni mulandó életemet, hogy az örökkévalóság bizonyossága, vagyis a szeretet áradjon belőlem.
Mária! Istennek drága Asszonya! Anyám vagy Isten rendelése folytán. Te tökéletes anya vagy. Nekem olyan gyermekeddé kell válnom, akinek örülni tud a Lélek. Neked sem ment magadtól, hát hogy menne nekem!? Tudom, hallom szent Fiad szavait: "Nálam nélkül semmit sem tehettek!" Csak Őáltala, Ővele és Őbenne! Ez kell legyen a programom.
Istenem! Szeretni akarlak teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből. Tehát értelmemmel feltétlenül a valóság talaján kell maradnom. " 1/7

Mária a Napba öltözött, Istenbe öltözött, a mindenkor csak szeretni tudó Istent hordozó.

"Mária nem azáltal lett nagy, hogy engedelmes volt, hanem azáltal, hogy alázatos volt. Az engedelmesség: butaság! Az engedelmesség a kaszárnyák világa! Engedelmeskedni annyit jelent, hogy nem gondolkodni! Felelősséget nem vállalni. Embertelenné válni azért, hogy más ember istentelenné váljék, vagyis, hogy uralkodni tudjon. Anyám nem ilyen volt!
Én soha nem kívántam enyéimtől engedelmességet! Az kívántam, hogy hallgassatok Rám! Ez egészen más, mint az engedelmeskedtetés. Aki hallgat rám, az csak azáltal tudja ezt tenni, hogy használja az eszét. Aki engedelmeskedik, az csak azáltal tudja ezt tenni, hogy nem használja az eszét! Anyám nagyon is használta az eszét. Ha elolvasod az evangéliumokat, akkor Anyámmal kapcsolatban ezt olvasod: " Mária szívébe véste e szavakat és el-elgondolkodott rajta!"
Engedelmeskedés csak az uralkodás világában van! A szeretet, a szolgálat világában a másokra, másikra hallgatás van!
Alázatos az, aki vállal minden gyalázatot a felismert jó, igaz érdekében, s ugyanakkor nyitott mindig a jobb felé. De jobb csak az lehet számára, ami egyben értelmes is. Anyám ilyen!" 15 /1438.

Istenem! Mi volt a Szűzanyával Jézus szenvedésének idején?
HANG: " Ami egy teljesen Nekem odaadott anyával lehetséges. Nem ábrándozott. Tökéletes visszhangja volt Fiam, Fiúnk IGEN-jének. Máriát nem ismeri a világ. Majd látni fogod, és akkor eszedbe jutnak ezek a szavaim. Mária az Én örömöm különleges virága. Igen: titkos értelmű Rózsa.
Mária hallatlan nagy hatékonysággal nyúl bele életetekbe. Gondolj Medjugorjére! A Mária-tisztelet nem korlátozható. Akik ellene beszélnek, azok azért teszik, mert bántja őket az a túlzott elferdítés, amely Máriának is nagyon fáj.
Nyilvánvaló, hogy az első Mária-tisztelő Én voltam. Hozzám hasonlóan kellene tisztelnetek Máriát. Vagyis Jézusra mutató magatartását kellene magatokévá tenni. Jó, ha kéritek segítségét, de még jobb, ha felajánljátok neki önmagatok segítségét. Mária tehetetlen nélkületek a földi életetek formálásában. Valójában Én is tehetetlen vagyok nélkületek e téren. Aki ezt elfelejti, vagy nem veszi tudomásul, annak minden imádság pótcselekvés csupán. Aki tudomásul veszi és elfogadja, annak szinte határtalanra nő szeretetének húzó ereje." 1/10.

MÁRIÁRÓL

HANG:" Gyermekem! Az a tény, hogy már óvodás korod óta Máriához oly közel érzed magad, ez nemcsak Isten különös jósága feléd, de felelősséggel is jár. Elsősorban önmagad felé. Mit jelenet ez? Először azt, hogy figyelj Máriára. Legtöbb Mária-tisztelő ahelyett, hogy örömet okozna Máriának, inkább szomorítja őt. Máriát úgy lehet szomorítani, ha nem Rá figyeltek, hanem azt akarjátok, hogy Ő figyeljen rátok. Máriát azok szomorítják, akik nem is tudnák megmondani, hogy Mária mit kér tőlük, de arról akár órákig is tudnak beszélni, hogy ők mit kérnek Máriától. Máriának nem feladata az, hogy helyettetek imádja Istent. Nem feladata az sem, hogy miattatok engesztelje Istent. Máriának az a feladata, hogy tanítgassa azokat, akik Reá figyelnek. Máriának az a feladata, hogy veletek együtt mondjon hálát Istennek mindenért. Amit Neki kérnie kell, az elsősorban nem Isten felé hangzik el tehát, hanem felétek. Tőletek kell kérnie Neki, Isten által jóváhagyott módon azt, hogy taníthasson, buzdíthasson, bátorítson benneteket. Bizony ezt kérnie kell tőletek, mert ha ti ezt nem igényelitek, ha nem adtok Neki lehetőséget, hogy elmondhassa Jézus örömhírét számotokra, akkor a Hozzá intézett szavaitok nem tudnak lelkileg gazdagítani benneteket, hanem olyan pótcselekvéssé válnak, mely pótcselekvés pillanatnyilag ugyan meg tudja nyugtatni lelketeket, de nem hull áldásként vissza rátok. Vagyis, nem lesztek ezáltal boldogok, nem lesztek irigylésre méltó emberek. Márpedig az igazi Mária-tisztelőnek ezzé kell válnia." 2/145.

MÁRIA önmagáról:

"Én vagyok a Béke Királynője." / Idézet a Szűzanya hívása Medugorjéből című könyből/

Mária nevét sok csoportosulás tűzte zászlajára, amivel Mária nem ért egyet.

MÁRIA: "Emberi természetetek és az én gyakori megjelenéseim okozzák azt, hogy nevemet zászlótokra tűzitek. Megmondom úgy, ahogy van: nem örülök ennek. Bár ti azért teszitek, az a célotok ezzel, hogy érzékeltessétek a kívülállókkal azt a tartalmat, melyhez segítségemet remélitek, mégsem tudom helyeselni. Sajnos nem azt éritek el vele, ami lelketeket előbbre vinné. Sokkal fontosabb lenne az, hogy ti hallgassatok rám, mint az, hogy én hallgassak rátok. Ti nem segítség hiányában szenvedtek, hanem okosság hiányában és elszántság hiányában. Vagyis HIT hiányában.
Én a béke Királynéja vagyok. A koronák és a kardok itt a földön nagyon édestestvérek. Sőt! Ugyanazon érem két oldala. Nem jó az, ha nem az alázatomat akarjátok követni, hanem inkább Istentől kapott szerepemért kívántok koronával ékesíteni. Én nagyon szeretem a szépet, de annak belülről jövő kisugárzásnak kell lennie, és nem kívülről fölvett ruhának.
A szerzetesi élet minden formája idegen szent Fiam szándékától. Nem jámborkodásra van szüksége a világnak, hanem okosságra, elszántságra, a hittől átjárt józan ész használatára. A szerzetesek eddig is csak tüneti kezeléseket tudtak adni a földi élet poklában fölmerülő nehézségekre. Megoldást csak Fiam tud adni. Ő pedig nem azért imádkozott az Atyához, hogy vegyen ki benneteket a világból, hanem azért, hogy szabadítson meg benneteket a gonosztól. De ezt csak veletek együtt tudja megtenni, nélkületek nem." 3/200.

MÁRIA SZÓL A FIATALOKRÓL, ÉS A BÓDULATRÓL.

"HANG: Jó. Jönnek hozzád fiatalok, akiket tanítasz, akik foglalkoznak Jézussal, s akik várnak valami nagyszerűt. Nekik van igazuk. Várakozásuk nem hiábavaló. Nem, mert Isten világában mindenről tudnak, és minden jó szándék jutalomra számíthat. Ez az ország az ajándékozás világa! Itt csak gazdagítás van. Csak gazdagítás. A ti világotok lényegében a mulandóság, tehát a lemondás világa. Ott mindenki csalódik, aki nem ért a lemondáshoz.
Nálatok a lemondás, ha szívből jön, akkor csak látszat-lemondás, mint a halál, mely látszat-elmúlás. Szeressetek szívből lemondani. Csak azok élik meg elmúlásnak az elmúlást, lemondásnak a lemondást, akik tévedésben élnek, mert a hazugság atyjának bűvész-trükkjeinek bedőltek. Aki mélyebbre akar látni, aki nem elégszik meg a felszínnel, az megtapasztalhatja, mennyire szeret az Isten. - Az elbódulásról mondok pár gondolatot. - A zene, mely elbódítja világotokat, nem a szférák zenéje. Az a bódultság, melyet a mai fiatalok által zenének nevezett ritmikus zörej idéz elő, valóban az alvilág szellemét hívja, kelti életre bennük. Isten nem elvesz, hanem odaad.
A GONOSZ abban utánozza Istent, hogy kéri: add át magad. De ez a bódulatnak, a rövid élvezetnek történt odaadás kitárja a szív kapuját a rablás démonának. Mindent elrabol, lecsupaszít, ijesztő, zörgő, lelki-szellemi csontvázzá rágja szét szerencsétlen áldozatát.
Igen. Ez a bódultság szöges ellentéte annak az extázisnak, melyben percek alatt többet tudhat meg a lélek Istenről, szépségről, harmóniáról, csendről és boldog békéről, mint az, aki a világ összes irodalmát elolvasta ezekről.
Igen. Egyiknél is, másiknál is, részetekről az odaadottság a fontos. De Isten világában a Neki odaadottság másokat gazdagít. Tehát fejlődést, és nem haladását előmozdító tényező. Úgy legyetek tehát odaadottak, hogy ne lopkodjátok vissza darabokban Tőlem, Fiamtól azt, amit egykor, vagy most, egészen odaadtatok. Nagyon szeretlek benneteket, s kívánom, hogy nagyobb hatékonysággal tudjak működni azokban a gyermekeimben, akik veletek kapcsolatba kerülnek. Ezen kell közösen munkálkodnotok. Okos dolog bízni az Én édesanyai szívem gyümölcsöket érlelő szeretetében!" 1/24.

"Mivel Nekem testvéreim vagytok, ezért Mária a ti égi édesanyátok. (Máté: 28.10)! Ő, mint jóságos édesanya a kapott szerepéhez méltóan mindent elkövet, hogy gyermekei, tehát az egész világ Engem felismerjen, Nálam tanuljon, és Lelkem által újjászületve állapotszerű örömforrás legyen minden gyermeke számára az a 'felismerés', hogy be van írva nevetek a mennyben (Lukács: 10.20).
Mária soha nem ijesztget úgy, hogy attól bárki is reményt vesztetté válhatna! Számára az alapalázat, tehát a mindenkori nyitottság a JOBB irányában olyan lételem volt, amely soha nem hiányzott belőle. Ő mindenkor szívébe véste szavaimat, és el-elgondolkodott azokon (Lukács: 2.19). Ő ma is, mint annak idején, mindenkit Hozzám, Jézushoz szeretne irányítani (János: 2.5).
Máriának is, mint minden embernek a Földön, fejlődő szeretete volt. A földi életben a fejlődő szeretet gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy választania kell: vagy áldozattá válik másokért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Mária mindig az önmaga feláldozását vállalta. Ezért szubjektív bűne soha nem volt. Ezért nevezhette őt az angyal kegyelemmel teljesnek.
Tőled nem az igazi Mária áll távol, hanem az a torz Mária-kép, amely Tőlem, a te Jézusodtól is távol áll!
Mária nem gondolkodik speciális hitvallásokat megfogalmazott keretekben. Ő valóban az univerzális hit talaján állt! Neki ezért ma is kivétel nélkül minden ember édes gyermeke, mint ahogy minden ember testvére a másik embernek, és gyermeke a mennyei Atyának!
Máriának kétségtelenül egyedülálló szerepe az, hogy rajta keresztül jöttem el Én, Jézus közétek. És az is kétségtelen tény, hogy rajta keresztül jut el a legtöbb jó szándékú ember Hozzám, Jézushoz.
Azok számára, akik bár a gondolkodás-átalakítás szándékával születtek a Földre, de különböző külső hatásokra lemondtak a kezdeti nyitottságukról, tehát az alapalázatról valamely speciális hitet képviselők javára, azok számára Mária sokat tesz a megbékélés érdekében, mint a BÉKE KIRÁLYNÉJA!
Részedről Mária semmi rendkívüli tiszteletet nem kíván. Bőven megelégszik azzal, hogy szeresd őt úgy, mint kettőnk édesanyját! Az Én és a te édesanyádat! E szereteted kimutatására főleg olyankor nyílik alkalmad, amikor döntened kell: te szenvedj másért, vagy más szenvedjen érted! Könnyen kitalálhatod, hogy Mária hogyan döntene helyedben." 40/4307.

Úgy gondolom, Mária, a Napba öltözött, mondanivalójával soha nem kerülhet ellent-mondásba Szent Fia, Jézus, a négy evangéliumban nekünk átadott tanításával.

Benne, az Ő Istenbe öltözöttségében, rajta keresztül az Isten, Édesanyai Szeretetét ajándékozza mindazoknak, akik elfogadják, akik befogadják. Csak úgy tud, és úgy akar szeretni, ahogy az Isten szeret. Ha ellentmondás van Mária üzenete, és az Evangéliumok tanítása között, akkor az nem Tőle származik.

"Mária lényegében egyirányú utca! Istentől felétek. Tehát nem közbenjáró olyan értelemben, hogy őrá hallgatok, rátok pedig nem, de közbenjáró olyan értelemben, hogy az ő édesanyai szívén átitatott szándékaim, gondolataim, kívánságaim bennetek akarnak megtérést eredményezni. Pontosan az a feladata Máriának, mint a HANG-médiumnak, csak világméretben, míg a HANG-médium a dolog természeténél fogva térben csupán pár ezer embert ér el, és időben is nagyon korlátozott.
Mária misszióját úgy lehet segíteni, ahogy azt ő kéri. Imával, böjttel, megtéréssel." 11/959.

"Mária valóban felülmúlhatatlan Édesanya. Aggódó szeretete tette lehetővé számára, hogy éppen a ti korotokban annyi helyen megjelenjen a földön, és anyai szívének minden jóságát úgy közvetítse felétek, hogy e jóság forrásához, Mária Szívének Gyökeréhez, tehát Hozzám jussatok. Igen.
Máriának nincs nagyobb vágya, mint az, hogy Hozzám találjon minden gyermeke. Senki nem ismer és természetesen nem szeret Engem úgy, mint ő, és ezért nagyon jól tudja, hogy Isten végtelen szeretetével teljes békét és boldogságot csak Általam tud adni mindenkinek. Ezért akar mindenkit Hozzám irányítani.
Aki Máriát szereti, az hallgat szavára! A kánai menyegzőn Rám mutatva mondotta a szolgáknak: "Bármit mondd, tegyétek!"(János 2;5). Ezt teszi Anyám ma is! Ha szereted, hallgass rá! Ő általad is mondani akarja másoknak azt, amit akkor mondott a szolgáknak. Tehát kiválasztott téged, hogy segítségére légy nagy apostoli, missziós küldetésének teljesítésében ezekben az utolsó időkben.
Ez azt jelenti, hogy te azáltal szentelődsz meg, ha másokat is megszentelsz. Ez, bár földre szóló, de feltétlenül ÉGI küldetés! Anyám megosztja szívének erejét azokkal, akiket kiválasztott. Megkapod hát tőle ezt az erőt! Ő a bölcsesség széke, örömötök forrása, olyan lelki edény, mely minden körülményben rendelkezésére áll azoknak, akik belőle akarnak meríteni erőt a szeretethez.
Köszönöm háládat! Köszönöm, hogy elérte szívedet HANG-om hangja. Köszönöm, hogy Anyám a tiéd is. Így mi TESTVÉREK vagyunk! 10/809.

"Máriáról is mondok pár gondolatot. Földi Édesanyám, jelenleg a ti égi édesanyátok, jelenlegi végtelen boldogságában is sokat szenved amiatt, hogy nem akartok vállalni Engem úgy, mint ő vállalt annak idején. Azért kapott engedélyt annyi JELENÉSRE, mert kért. És azért kért, mert anyátoknak tudja magát. Úgy gondolja, hogy természetének az a színezete, melyet anyai szeretetnek neveztek, talán nagyobb hatékonysággal érheti el szíveteket, mint Lelkem bennetek működő ereje. Kétségtelen, hogy minden jelenésére áldásom adom, mivel Engem akar látni mindannyitokban, Engem, aki jelen vagyok számotokra ma is, bennetek, rászoruló módon, mindegyikőtökben.
Az az út tehát, melyet ő tesz felétek, az nagyon szent és nagyon áldozatos és nagyon fontos. De az már nem jó, hogy ti is küldöttnek akarjátok őt kinevezni Felém, Atyám felé. Ez nemcsak az egységet teszi lehetetlenné köztetek, de kétfókuszúvá teszi Irántam való szereteteteket. Ez nem jó. Persze még mindig jobb, mint a semmi.
Istenhez való viszonyotok nem azáltal mélyül, hogy ti küldtök követeket Hozzánk, hanem azáltal, hogy az Általunk küldött követekre, - ilyen Mária is -, komolyan hallgattok, és megteszitek azt, amikre kérnek benneteket.
Sajnos Mária-tiszteletetek főleg abból áll, hogy kéritek Máriát, legyen közbenjáró értetek. Bizony, sajnos szent királyotok, István is így gondolkodott. Nem Istennek van szüksége közbenjáróra, hanem nektek, Tőlünk küldöttekre és küldettekre. Mária ma is ilyen. Figyeljetek hát arra, hogy mit mond, mit kíván tőletek. Ne abban merüljön ki Mária-tiszteletetek, hogy elmondjátok neki, mint mondjon nevetekben az Istennek. SOKKAL FONTOSABB, hogy megtegyétek azt, amit ő mond Isten nevében nektek. Az ő mondanivalója a fontos, és nem a tiétek! Az ÉG tudja, hogy mit kell tennie, akkor is, ha nem mondjátok. De sajnos, ti nem tudjátok mit kell tennetek még akkor sem, ha Mária mondja. Azért nem tudjátok, mert nem arra van nyitva fületek, hogy meghalljátok, mi a feladatotok. Nyitva van viszont szátok atekintetben, hogy megfogalmazzátok Nekünk, hogy szerintetek mi a Mi feladatunk. Ez így nem jól van.
Szeressétek nagyon Máriát, és kérdezzétek őt gyakran arról, hogy mit kell tennetek, hogyan tudnátok neki segíteni abban, hogy minél több ember Hozzám eljusson. " 4/282.

Mária küldetése felénk csak egy irányú, és pedig Istentől az emberhez. Küldetése nem a világ megmentésére irányul, mert a világ, mint objektum, nem menthető meg a pusztulástól, mert eleve pusztulásra van ítélve az által, hogy mulandó. Mária a tévelygő, megtévesztett embereknek kínál Menekülést, akik nem gonoszok, csak tévúton járnak. Éppen ezért csak egyetlen, de gyökeres megoldást tud számukra felkínálni, Jézus tanítása szerinti szeretet megélését, tehát Jézust. Ő minden problémára a megoldás, és minden betegségre az orvosság. Mert Jézusban megismerhető a Valóságos Isten, és a Valóságos Ember.

"Az pedig az örökélet, hogy megismerjenek Téged Atyám, és akit elküldtél a Jézus Krisztust." János 17.3

Úgy gondolom, Mária édesanyai szíve elszomorodik akkor, amikor az emberek félre értik Őt. Amikor az üzenetét megmásítják, vagy jobban örülnek a Tőle kapott ajándéknak, mint Szent Fiának. Nem örül annak sem, amikor Neki nagyobb tisztelet adnak az emberek, mint Jézusnak. Aki tiszteli Jézust, az tisztelni fogja Máriát is.

"Amikor azt mondom, hogy Értem él, akkor azt kell érteni ezalatt, hogy szándékommal és célommal teljesen azonosul. Éppen ezért a Mária-tisztelet, ha nem irányul valaki ellen, akkor Engem akar másokkal elfogadtatni. Sajnos irányulhat mások ellen. Igen. Még az Engem imádás is irányulhat mások ellen.
A körmenetek általában nem mások ellen irányulnak, csupán mások ellenében lehetnek. Nem Engem szoktak mutogatni a körmeneteken, hanem tanúságot tesznek általában mellettem. Legalábbis ez kellene, hogy történjék.
A Mária-tisztelet sem Engem akar árnyékba helyezni, hanem Miattam örülnek Anyámnak. Minden józan ember tudja, s Anyám legjobban, hogy csak Miattam az, aki. Aki Anyámat le akarja járatni, az Engem sért meg. Aki Engem akar lejáratni, az nem érti meg Máriát.
Kétségtelen, hogy vannak, akik nem igénylik a Mária-tiszteletet. Anyám sem igényli. De aki igényli, az ezzel nem árt Nekem.
Minden tisztelet jó. A Mária-tisztelet is. Ami jó, az ne bántson senkit. Ha valaki nem érzi szükségét e tiszteletnek, az nem baj. Nem baj addig, míg nem haragszik másokra emiatt. Legfontosabb a Velem való közvetlen kapcsolat? NEM! A legfontosabb a SZERETET.
Az mindenképpen fonák dolog, ha a Mária-tisztelet nyújt alkalmat valakinek arra, hogy szeretetlen, tapintatlan legyen bárkivel is.
Ne csináljatok mozgalmat a Mária-tiszteletből. Belőlem se. Minden mozgalom hordoz valami kirekesztő vonást. Kirekesztésnek csak ott van létjogosultsága, ahol a ROSSZNAK kell ellene mondani. - A Mária-tisztelet nem rossz, s az sem rossz, ha valaki nem igényli a Mária-tiszteletet, mivel önmagában nem értékelhető." 1/ 80.

"Az igazi Mária-tisztelőket pedig az jellemzi, azért keresik Máriával a kapcsolatot, hogy jobban tudják megvalósítani életükben az Isten akaratát, és nem azok az igazi Mária-tisztelők, akik azért keresik Máriával a kapcsolatot, hogy esetleg Mária által saját akaratukhoz sikerüljön igazítani Isten akaratát!
Az igaz Mária-tisztelők mottója tehát nem ez: Mária segíts (bár ez is), hanem ez: Mária, mit segítsek!" 35/3656

"Kérdéseidre fordított sorrendben válaszolok. Először tehát Medjugorjéről szólok. Égi Édesanyátoknak engedélye van arra, hogy abban a korban, amelyben éltek, amikor annyira pimaszul és gyakorlatilag annyira hatékonynak tűnő módon dogozik ellenetek az ősellenségetek, Mária, földi Édesanyám nektek, akik az Én testvéreim vagytok, erőt, bátorítást nyújtson arra, hogy általatok, veletek és bennetek, meg tudjam valósítani a földön az égi békét!
Nem könnyű Édesanyámnak vigyáznia arra, hogy minél kisebb félreértések csússzanak bele a szavaiba. A reinkarnációval kapcsolatban nem ellene beszélt, hanem nem beszélt. Ha mégis azt hallották ki a látnokok Anyám szavaiból, hogy ellene beszél, akkor ez csak azért történhetett, mert a reinkarnációt összekeveritek a lélekvándorlással. Amint annak idején Én, Jézus, nem hangoztathattam, hogy a Megváltó vagyok, mert egészen mást értettetek e szó alatt, mint amit valójában hordoz (ezért tettem akkora hangsúlyt arra, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat!), éppen így ma még megtévesztő és erkölcsileg féket föllazító lehet a reinkarnáció általános értelmezése." 26/2673

"Most e tizedik kötetben már csak tömören válaszolok minden kérdezőnek, mert a bővebb magyarázatot megtalálhatjátok az eddig megjelent kötetekben. Azért írattam le gondolataimat, hogy elolvassátok!
A Mária-tiszteletet részben azért nem fogadják el a protestáns felekezetek, mert nincs szó erről a Bibliában. Részben pedig azért, mert a máriatisztelők lejáratták babonás hozzáállásukkal Máriát.
Nem menthető meg senki Üdvözlégyekkel. Kivéve az, aki ezeket összeszedetten mondja. Ha bárki bárkit megmenthetne, akkor Én lennék a legrosszabb hittérítő, mert Én is csak azokat tudtam megmenteni tanítványaim közül, akik maguk is akarták!" 10/ 856

"Anyámról amit álmodtál, az komoly valóságot közölt veled. Ő mérhetetlenül fájlalja, hogy annyi fáradozása után sem jut el szava az emberek szívéhez. A ti évszázadotok annyi üzenetet kapott Márián keresztül, mint egyetlen század sem ezelőtt. Az ő anyai szíve, ha a mennyben ez lehetséges volna, már sokszor megszakadt volna.
Teljesen érthetetlen, hogy mennyire süket fülekre talál az ÉG üzenete nálatok. Már lemondtunk arról, hogy egyházakon keresztül hitelesen figyelmeztetéseket adjunk. Csak a tiszta szívű látók, hallók, szeretetből és szeretetért élő egyszerű gyermekeim azok, akikben még van némi reményünk.
Anyám gyermekeket, fiatalokat választott ki arra, hogy rajtuk keresztül hallassa szavát. Én inkább egy-két lelkipásztort láttam erre alkalmasnak a Magam számára az utóbbi időben, és olyan férfit és nőt, akik bár szeretik, nagyon szeretik egyházamat, de szabaddá tudtak válni azoktól a megkötözöttségektől, amelyeket egyházi hatalmasságok próbáltak rájuk kényszeríteni. Sorsuk nyilván nem lehet más, mint az Enyém volt, de vérük azok fejére hull, akik igyekeznek elhallgattatni őket.
Anyám könnyei azok a fájdalom-könnyek, amelyek mint utolsó figyelmeztetés, szeretnének hatni szívetekre, hogy a legrosszabbtól megmeneküljetek, hogy az égi hazában helyet tudjatok biztosítani magatoknak." 8/601

Mária, aki teljes szívvel, teljes erővel, teljes elmével, teljes lélekkel Istennek odaadott, és szereti felebarátját, mint önmagát, ezért soha nem fog olyant mondani, tanítani, üzenni, ami nem Jézusra mutató, ami kétértelmű, vagy elvisz a lényegtől, Jézustól.
Küldetése felénk, Számára a végtelen szeretetben való növekedés Útja, számunkra, pedig Isten ajándéka. Fogadjuk hát, e tiszta és nemes ajándékát Istennek jóakarattal, hittől átjárt józanésszel és tiszta szívvel, amellyel befogadjuk az Ő Jézusát, Aki a mi Megmentőnk, Szabadítónk és Tanítónk!

2/169. TIZENHARMADIK STÁCIÓ

Tizenharmadik Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről, és a Szűzanya ölébe helyezik. HANG:" Ez Mária Stációja. Amit Én elszenvedtem testem sebei által, az a szenvedés mind ott volt Mária szívében. Ő éppen úgy, mint Én, mindent odaadott. Ő éppen úgy a mindent odaadás, mint Én.
A földi anyák szíve képes megszakadni, ha halott gyermeküket kell magukhoz ölelni. Az Én Anyám edzett szíve ma is képes sok-sok halott gyermekét szívén hordani abban a reményben, amely e stációnál is erőt adott neki. Feltámad gyermekem!
A sok Mária-jelenésnek magyarázata ez. Ő szívén hord benneteket, és bízik feltámadásotokban. E hagyományos tizenhármas számot tűzte a Fatimai jelenések hónapjainak homlokára. Szíve bizalma hozza le ma is őt a földre nap mint nap Medjugorjében. Anya, aki csak életet ismer, s gyermekei lelki halálával megbékélni képtelen."

Az idézetek a HANG könyvekből valók.

DICSŐSÉG JÉZUS KRISZTUSNAK MOST, ÉS MINDÖRÖKKÉ!

Budapest, 2004-08-03

Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Fax-westel: 06-30-8077 451
Mobiltelefon: 06-30-202 5553