Égi Édesanyánk, a Béke Királynéja

 

 

 

 

A világon az eddigi legnagyobb boldogság egy hideg, rongyos istállóban volt. A kétezer évvel ezelőtt benne lévő három ember a világ legboldogabb három embere volt. Sehol nem lehetett ahhoz fogható boldogságot találni, amilyen abban a bizonyos betlehemi barlangban volt, és azóta sem lehet találni sehol.

Az első Karácsony földi sötétséget átható, beragyogó fénye a mi szívünkben is otthonra akar lelni.

A szívemben mindenek-felett szeretett Jézus Krisztus iránti hálám kifejezéséül szeretném ezt a szerény ajándékot adni Égi Édesanyámnak, és mindazoknak, akiket a szívemben hordozok.

E kis összeállítással fordítsuk most szívünk szeretetét a felé a tündöklő égi Lény felé, akit az Isten Fia kiválasztott arra, hogy a Földre szülessen általa. A Szűzanya – csak úgy, mint földi életében – most is, azóta is szüntelenül Jézusra akarja irányítani figyelmünket, és leghőbb vágya az, hogy minden gyermeke megtalálja életének helyes irányát és egyetlen értelmét Szent Fiában.

Ezekben a Hang-idézetekben is mintegy nemes foglalatként van jelen az Ő Szeplőtelen Szíve, és tartja JÉZUS mondanivalóját, tanítását, mellyel az Isten állandóan építeni, buzdítani, vigasztalni, azaz boldogítani szeretne bennünket.

 

 

 

Szeretettel:

 

Kis Mónika

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jézusom! Eljöttél a Szűzanyáért. Ő nagyon hű volt Hozzád. Ő maga volt mindenre az IGEN, ami Tőled jött. Neki nem lehetett soká maradása itt a földön, miután Te a mennybe mentél. Talán Neked sem volt teljes a Mennyország nélküle. Túlontúl szoros köztetek a kapcsolat. Nyilván kárpótoltad őt mindenért. Ő valóban NAGY BOLDOG ASSZONYA a teremtésnek. Köszönöm, hogy Nálad lehet ő most már végleg, s boldog Benned zavartalanul. Köszönöm a sok megjelenését is. Köszönöm, hogy ő engem is egyszer biztosan észrevett. Uram Isten! Ezt még nem is éltem át igazán!

         Égi Anyám! Isten különös, mindenek-feletti szereppel ajándékozott meg. Így lehetsz az én anyám is. Sőt, mindenkinek anyja vagy, akik Fiadat testvérüknek tudják.

         Hálás vagyok Istenemnek, hogy olyan korban élhetek, melyben a Szűzanya annyira megnyilatkozhatott, mint talán soha. Életem Istenhez kapcsolódásának kétségtelenül főszereplője Ő. Jó tudni, hogy ilyen égi Anyának vagyok gyermeke.

          Nem lehet kételkednem abban, hogy Medjugorjében legalább egyszer biztosan rám nézett. Belém látott, és ennek ellenére meggyógyított. Óriási esemény ez nekem, akinek van némi önismeretem az akkori, és a mostani kesze-kusza állapotomról. Elképzelhetetlen boldogság lesz számomra látni Őt, aki akkor rám nézett.

         Anyám! A Te tekintetednek gyógyító ereje van. - Köszönöm!  Mindenemet és önmagamat rendelkezésedre bocsátom. Irányíts!

         Istenem! A DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR segít abban, hogy a Hegyi-beszéd ne csupán ábránd legyen számomra.

         Igen. Könyörgöm Hozzád! Azt akarom, amit Te akarsz. Mindig és mindenhol. Éjjel-nappal, ébrenlétben-álmomban egyaránt. Te ismersz engem, Atyám! Lelked új élettel ajándékozott meg. Számomra a föltámadás, és a mennybemenetel realitás. Átéltem szent Fiad ígéretének valóságát. Megkaptam a Szentlelket. Nyilván számomra különösen fontos volt, azért tapasztalhattam meg olyan egyértelműen. E nélkül elkallódtam volna. Még így is részben ez történik.

          Ha sok víz kerül a hajóba, akkor bizony nagy a süllyedés veszélye. E világ csábításainak hullámai próbálnak elborítani. Csak ÁLTALAD, VELED ÉS BENNED maradhatok a felszínen!” (Feri bácsi imája a Hang 1/4-ben)

 

„Igen, döntöttem melletted. Döntöttem már születésed előtt. Döntöttem melletted a teremtésedkor. - Még egy művész is, miután döntött leendő műve mellett, utána hozza azt létre. Hát Én, aki minden művész és művészet ősforrása vagyok, gondolod, hogy teremthetnék elnagyoltan? Nem. Belevittem szeretetem teljességét teremtésembe. Azért teremtettelek, hogy neked is jó legyen. - Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea kell, hogy hordozza Alkotóját. Ezért és erre teremtettelek.

          Nézz Máriára! Öröktől fogva hordoztam, majd ő hordozott Engem, s hordoz örökké. Ez a te szereped is! Nem kisebb. Nagyobb meg nem lehet.

          Nézd a világ fiait! Mennyire ragyog az arcuk, mennyire tele vannak tervekkel, mikor duzzad a zsebük a pénztől. Az enyéimnek is ragyogniuk kellene. Kellene, hogy tele legyetek tervekkel, hisz a mennyországot hordozzátok magatokban.

          Nézz Máriára! Halld, mit mond: 'Íme, boldognak hirdet engem minden nemzedék!' Óh, ha látnád! De látni fogod, csak döntsél a szűk kapu és a keskeny út mellett. LÉPJ RÁ!" (Hang 1/7)

 

        Istenem! Mi volt a Szűzanyával Jézus szenvedésének idején?

         HANG: „Ami egy teljesen Nekem odaadott anyával lehetséges. Nem ábrándozott. Tökéletes visszhangja volt Fiam, Fiúnk IGEN-jének. Máriát nem ismeri a világ. Majd látni fogod, és akkor eszedbe jutnak ezek a szavaim. Mária az Én örömöm különleges virága. Igen: titkos értelmű Rózsa.

         Mária hallatlan nagy hatékonysággal nyúl bele életetekbe. Gondolj Medjugorjére! A Mária-tisztelet nem korlátozható. Akik ellene beszélnek, azok azért teszik, mert bántja őket az a túlzott elferdítés, amely Máriának is nagyon fáj.

          Nyilvánvaló, hogy az első Mária-tisztelő Én voltam. Hozzám hasonlóan kellene tisztelnetek Máriát. Vagyis Jézusra mutató magatartását kellene magatokévá tenni. Jó, ha kéritek segítségét, de még jobb, ha felajánljátok neki önmagatok segítségét. Mária tehetetlen nélkületek a földi életetek formálásában. Valójában Én is tehetetlen vagyok nélkületek e téren. Aki ezt elfelejti, vagy nem veszi tudomásul, annak minden imádság pótcselekvés csupán. Aki tudomásul veszi és elfogadja, annak szinte határtalanra nő szereteté­nek húzó ereje." (Hang 1/10)

 

          „A Mária-jelenés éppen azért töltött el félelemmel, mert lefelé, és nem fölfelé haladtál. Lesz örömöt okozó Mária-élményed, ha fölfelé indulsz életed csigalépcsőjén.

          Nem a Gonosztól volt az a jelenés! Sokkal jobban szeretlek annál, semhogy engednélek ördögi félelembe esni. Te ott és akkor emberi félelmet éltél meg. Mint mikor egy édesanya megijeszti gyermekét, s így óvja tűztől, víztől, áramütéstől.

         Mária ijeszteni is tud. De ez építő ijesztés. Igaz, nem vigasztal, de nem is keserít el. Nem buzdít, de kétségbe sem ejt. Feladata az építés. Téged épített e jelenés.

         A hideg magány csak fölfelé kapaszkodva vált át meleg, igazi barátokra találásra. Ismétlem. Ha nem a könnyebbet, a lefelé haladást, hanem ennek ellenkezőjét választod, akkor Mária nem félelemmel, hanem meleg bátorsággal tölti meg szívedet. -

         Akár elmélyülésnek, akár fölfelé kapaszkodásnak nevezem azt, amire Mária téged is tanítani akar, az mindenképpen szárnyakat igényel. -

         A lélek szárnyai az imádság. Csak ennek segítségével lesz megfelelően meleg és magányt feloldó az életed. Mária jó anya és jó nevelő. Örülj, hogy találkozhattál vele.” (Hang 1/36)

 

         Uram! Egy Máriát nagyon szerető lélek fordul Hozzád. Adj számára eligazítást!

         HANG: „Gyermekem! Az a tény, hogy már óvodás korod óta Máriához oly közel érzed magad, ez nemcsak Isten kü­lönös jósága feléd, de felelősséggel is jár. Elsősorban önmagad felé.

          Mit jelent ez? Először azt, hogy figyelj Máriára. Legtöbb Mária-tisztelő ahelyett, hogy örömet okozna Máriának, inkább szomorítja őt. Máriát úgy lehet szomorítani, ha nem Rá figyeltek, hanem azt akarjátok, hogy Ő figyeljen rátok.

         Máriát azok szomo­rítják, akik nem is tudnák megmon­dani, hogy Mária mit kér tőlük, de arról akár órákig is tudnak beszélni, hogy ők mit kérnek Máriától.

         Máriának nem feladata az, hogy helyettetek imádja Istent. Nem feladata az sem, hogy miattatok engesztelje Istent. Máriá­nak az a feladata, hogy tanítgassa azokat, akik Reá figyelnek. Máriá­nak az a feladata, hogy veletek együtt mondjon hálát Isten­nek mindenért.

          Amit Neki kérnie kell, az elsősorban nem Isten felé hangzik el tehát, hanem felétek. Tőletek kell kérnie Neki, Isten által jóváhagyott módon azt, hogy taníthasson, buzdíthasson, bá­torítson ben­neteket. Bizony ezt kérnie kell tőletek, mert ha ti ezt nem igényelitek, ha nem adtok Neki lehetőséget, hogy el­mond­hassa Jézus örömhírét számotokra, akkor a Hozzá intézett szavaitok nem tudnak lelkileg gazdagítani benneteket, hanem olyan pótcselekvéssé válnak, mely pótcselek­vés pillanatnyilag ugyan meg tudja nyugtatni lelketeket, de nem hull áldásként vissza rátok. Vagyis, nem lesztek ezáltal boldogok, nem lesztek irigylésre méltó emberek. Márpedig az igazi Mária-tisztelőnek ezzé kell válnia.

         Megáldalak, hogy továbbra is szeresd Máriát, és törekedj Tőle türelmes szeretetet tanulni." (Hang 2/145)

 

         Negyedik Stáció: Jézus találkozik Máriával a kereszt­úton.

         HANG: „Ha két lobogó láng találkozik, annak nem az a következménye, hogy kioltsák egymást, hanem ennek ellenkező­je. Erősítik egymást! Ez történt akkor is, mikor Máriával, Édesa­nyámmal találkoztam a keresztúton. Ő ott nem a kezét tördelő, Engem megmenteni akaró, odaadottságomról lebeszélni akaró lé­lekkel nézett Rám, hanem bátorító, buzdító, erősítő tekintettel. Ő ott akkor már a NAGYASSZONY volt. Vele a napsugár, a fény jelent meg keresztutamon. Ennek megtestesítői voltak azok, akik­kel utána találkoztam: cire­nei Simon, Veronika, az Engem sirató asszonyok.

         Fontos ezt tudnotok, mert a ti életetek keresztútján is Anyám meg akar jelenni, hogy vele cirenei Simonok, Veronikák, részvétet sugárzó személyek vegyenek körül benneteket.

         Anyám akkor is, most is Isten erejét közvetí­ti. Köszönjétek ezt meg Néki." (Medjugorjei keresztút a Hang 2. kötetéből)

 

 

         Tizenharmadik Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről, és a Szűzanya ölébe helyezik.

         HANG: „Ez Mária Stációja. Amit Én elszenvedtem tes­tem sebei által, az a szenvedés mind ott volt Mária szívében. Ő ép­pen úgy, mint Én, mindent odaadott. Ő éppen úgy a mindent odaadás, mint Én.

         A földi anyák szíve képes megszakadni, ha halott gyerme­küket kell magukhoz ölelni. Az Én Anyám edzett szíve ma is ké­pes sok-sok halott gyermekét szívén hordani abban a reményben, amely e stációnál is erőt adott neki: Feltámad gyermekem!

         A sok Mária-jelenésnek magyarázata ez. Ő szívén hord benneteket, és bízik feltámadásotokban. E hagyományos tizenhár­mas számot tűzte a Fatimai jelenések hónapjainak homlokára. Szíve bizalma hozza le ma is őt a földre nap mint nap Medjugorjében. Anya, aki csak életet ismer, s gyermekei lelki halálával meg­békélni képtelen." (Medjugorjei keresztút a Hang 2. kötetéből)

 

         „Máriáról is mondok pár gondolatot. Földi Édesanyám, jelenleg a ti égi édesanyátok, jelenlegi végtelen boldogságában is sokat szenved amiatt, hogy nem akartok vállalni Engem úgy, mint ő vállalt annak idején. Azért kapott engedélyt annyi JELENÉSRE, mert kért. És azért kért, mert anyátoknak tudja magát. Úgy gondolja, hogy természetének az a színezete, melyet anyai szeretetnek neveztek, talán nagyobb hatékonysággal érheti el szíveteket, mint Lelkem bennetek működő ereje. Kétségtelen, hogy minden jelenésére áldásom adom, mivel Engem akar látni mindannyitokban, Engem, aki jelen vagyok számotokra ma is, bennetek, rászoruló módon, mindegyikőtökben.

         Az az út tehát, melyet ő tesz felétek, nagyon szent és nagyon áldozatos és nagyon fontos. De az már nem jó, hogy ti is küldöttnek akarjátok őt kinevezni Felém, Atyám felé. Ez nemcsak az egységet teszi lehetetlenné köztetek, de kétfókuszúvá teszi Irántam való szereteteteket. Ez nem jó. Persze még mindig jobb, mint a semmi.

         Istenhez való viszonyotok nem azáltal mélyül, hogy ti küldtök követeket Hozzánk, hanem azáltal, hogy az Általunk küldött követekre, - ilyen Mária is -, komolyan hallgattok, és megteszitek azt, amikre kérnek benneteket.

         Sajnos Mária-tiszteletetek főleg abból áll, hogy kéritek Máriát, legyen közbenjáró értetek. Bizony, sajnos szent királyotok, István is így gondolkodott. Nem Istennek van szüksége közbenjáróra, hanem nektek, Tőlünk küldöttekre és küldettekre. Mária ma is ilyen. Figyeljetek hát arra, hogy mit mond, mit kíván tőletek. Ne abban merüljön ki Mária-tiszteletetek, hogy elmondjátok neki, mint mondjon nevetekben az Istennek. SOKKAL FONTOSABB, hogy megtegyétek azt, amit ő mond Isten nevében nektek. Az ő mondanivalója a fontos, és nem a tiétek! Az ÉG tudja, hogy mit kell tennie, akkor is, ha nem mondjátok. De sajnos, ti nem tudjátok, mit kell tennetek, még akkor sem, ha Mária mondja. Azért nem tudjátok, mert nem arra van nyitva fületek, hogy meghalljátok, mi a feladatotok. Nyitva van viszont szátok a tekintetben, hogy megfogalmazzátok Nekünk, hogy szerintetek mi a Mi feladatunk. Ez így nem jól van.

         Szeressétek nagyon Máriát, és kérdezzétek őt gyakran arról, hogy mit kell tennetek, hogyan tudnátok neki segíteni abban, hogy minél több ember Hozzám jusson.

         Megáldalak MÁRIA SZENT SZÍVÉN KERESZTÜL." (Hang 4/282)

 

         „A Mária-tisztelet és a szentek tisztelete nem ellentétes azzal, hogy Engem kell követnetek. Az összemberiség világméretű szeretet-rendjében éppen azáltal vagytok alkalmasak arra, hogy az Én nevemben oldjátok meg életetek problémáit, ha nemcsak a földön élő embertársaitokkal vagytok élő szeretetkapcsolatban, hanem azokkal is, akik már a szellemvilág boldog lakói. Azt természetesnek tartjátok, hogy földön élő embertársaitok segítségére szorultok, illetve, hogy társaitok segítségére lehettek. Hát hogy volna lehetséges az, hogyha valaki közületek, a Szeretet országának teljes jogú polgárává válik a földi halála után, hogy ne akarnátok továbbra is a kapcsolatot tartani vele?! Számomra képtelenségnek tűnik, hogy éppen a Szeretet-ország­ba jutás lehetne akadálya annak, hogy ne találkozhatnátok velük, ne kérhetnétek őket, ne szerethetnétek, ne tisztelhetnétek őket. Talán azért, mert Én erre külön nem hívtam föl a figyelmet? Bizony fölhívtam. Ezt mondtam Lázár feltámasztása előtt: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem". Aztán fölmentem a hegyre, hogy beszéljek szentekkel, Illéssel, Mózessel. A Getszemániban is angyal erősített, mielőtt a Golgotára mentem.

         Azok, akik ellenzik a szentek tiszteletét, általában ezt nem merik így kijelenteni. Azt szokták mondani, hogy fölösleges, ha egyszer Én is rendelkezésükre állok. Nincs igazuk. Nincs, mert a szeretet köre korántsem olyan egysíkú, mint gondoljátok. Számotokra külön boldogság lesz az, hogy nemcsak Engem, nemcsak Atyámat, de az ég angyalait és szentjeit is látni és tapasztalni fogjátok. Egy családban a gyermekek nemcsak szüleiknek örülnek, hanem egymásnak is, nemcsak szüleikkel vannak segítés-rászorultság kapcsolatban, hanem egymással is. Azt mondom tehát, ne idegenkedjetek társalogni az angyalvilág boldog lakóival. Lelki fejlődésetek nagyot lendülhet általuk. Értsétek meg: nekem nincs nagyobb erőm az égben, mint a földön, most sem. És ha a földön most, egymásra is rászorultok, miért akarnátok kizárni, hogy igénybe vegyétek azok segítségét, akik már színről színre látják az Istent?! Ha logikusan gondolkodnátok, akkor azt mondanátok, hogy nem kell igénybe venni a vasutat, buszt, ha utazni akar valaki, mivel Isten képes bárhová bárkit elvinni. Minek közbülső segítséget igényelnem, mikor az Istenhez is fordulhatok közvetlenül.

         Sajnos a Biblia sok ember számára bálvány lett. Így aztán nem úgy használjátok ezt a nagyszerű, sugalmazott könyvet, ahogy azt a szeretet érdekében használnotok kéne, hanem úgy, hogy szétforgácsolódtok, éppen a Bibliára hivatkozva, ahelyett, hogy eggyé válnátok Velem a szeretetben. Ma nincs egyetlen olyan felekezet sem, mely ne a Bibliára hivatkozva akarná saját igazát bizonyítani. Ha engednétek, hogy józan eszetek, logikus gondolkodásotok a bennetek élő Szentlélek, Szentszellem irányítása alá kerüljön, akkor, de csak akkor tudna kellő segítséget nyújtani számotokra a Bibliában föllelhető sugalmazott szöveg. Így inkább széttép benneteket, mint összekapcsol, inkább rivalizálásra ösztönöz, mint kölcsönös szeretésre. E téren egyetlen felekezet sem kivétel.” (Hang 5/369)

 

         „Ha Máriával beszélni akarsz, azt éppúgy megteheted, mint ahogy Velem beszélhetsz. Csak nevén kell szólítanod őt, s akkor, ha olyan gondolatok jönnek föl benned, melyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak, ezeket ő küldi neked.” (Hang 5/408)

 

         Földi életemben Anyámnak felétek közvetlenül szinte semmi szerepe nem volt. Próbálkoztak ugyan néha általa protekciót szerezni, de Én ezeket mindig leállítottam. Miután fölmentem a mennybe, ez a protekció-igény részetekről hangsúlyozottan szerepet kapott, azoknak közbenjárását kérve, akik földi életemben, közvetlen közelemben éltek. Sajnos nem volt elég okos senki ahhoz, hogy ezt leállította volna. A protestantizmus egy kicsit a vízzel együtt kiöntötte a gyereket is.

         Mikor első királyotok Máriának ajánlotta az országotokat, akkor ezt azért tette, mert tudta, hogy ő hamarosan kilép a földi dimenzióból, s volt annyi önismerete, hogy arra nem nagyon számíthatott, hogy innen továbbra is segíthetné a ti országotok lakóit. Valamit megsejtett abból, hogy egy király, aki természetszerűen gyilkos is, példakép nem lehet majd végig az ország történetében, ha egy ország népének az a feladata, hogy Velem azonosuljon. Velem, a kicsivel, a kiszolgáltatottal, a szegénnyel. Ő úgy gondolta, hogy egy gyermek-népnek ANYA kell. Anya, aki példakép is. Úgy gondolta, hogy van értelme valamilyen protekciónak. Annyira ismert Engem, hogy tudhatta, ő nem rendelkezik azzal az erkölcsi súllyal, mely évezredekig erőt képes sugározni. Ráérzett erre az igazságra. Ma már az ő erkölcsi súlya szinte a nullával egyenlő országotokban. Demokráciákban nincs komoly szerepük a királyoknak sem élve, sem halva.

         Amikor ez az ember Máriának felajánlotta az országot, nyilván nem látott olyan tisztán, nem lehetett akkora rend a fejében, mint most nektek van. De azt feltétlenül remélte, hogy Márián keresztül, a Velem való élő kapcsolat véglegesül abban az országban, melyet e felajánlás után Mária országának lehet majd nevezni.

         Ennek van is némi alapja. Az édesanyakép képes finomítani egy gyermek szívét. Főleg, ha ez az édesanya az Én édesanyám. Aki ma Máriával pozitív módon sokat foglalkozik, az nem válik könnyen ellenségemmé. De téved az, aki azt hiszi, hogy Nekem Mária segítségére van szükségem ahhoz, hogy nektek jobb és szebb legyen az életetek. A valóság az, hogy Nekem is, Máriának is, rátok van szükségünk ehhez. Ha ti nem segítetek bennünket, akkor az egész mennyország tehetetlen veletek szemben.

         A földön élő Mária-tisztelők addig járnak jó úton, míg van bennük szándék, hogy tanuljanak Máriától, hogy hallgassanak rá. Ennek fordítottja, vagyis, hogy Mária hallgasson rátok, hogy ti okítsátok őt ki, hát ez bizony egy elrontott Mária-tisztelet.

         A szentek tisztelete azért megengedett Részemről, mert azt remélem, hogy tanulni akartok életformát tőlük. Itt tehát - hasonlattal élve - egyirányú útról van szó. Aki az országot Máriának adta, az megtett mindent annak érdekében, hogy bennetek tudatosodjék: Mária is tanítani akar benneteket, és e felajánlás erejében tanítani fog is benneteket. De, hogy ti tanultok, vagy sem, az rajtatok múlik.

         Remélem, megértettél. Máriának Isten ad küldetést felétek, és nem ti adtok küldetést Isten felé. A felajánlásnak ez a lényege. Aki nem ezt teszi, sőt aki ennek ellenkezőjét teszi, az elrontja azt, amit első királyotok szeretett volna állandósítani köztetek.” (Hang 6/440)

 

         „Meg kell tanulnod, meg kell élned azt, hogy szabad vagy családodtól olyan értelemben, hogy sorsuknak az a dimenziója, amelyben eldől boldogságuk, nem függ a te magatartásodtól. Ez minden szülőnek komoly vizsgát jelent. Saját édesanyám is csak kemény önfegyelem árán tanulta meg, hogy az ő élete nem befolyásolhatja az Enyémet, s az Én életem nem lehet előny számára, másokhoz viszonyítva. Sajnos, legtöbb szülő általában megbukik ezen a vizsgán. E téren anyám valóban példakép minden szülő számára! Megtanult szabaddá válni Tőlem, mint gyermekétől, hogy Hozzám, mint Istenéhez helyesen tudjon kapcsolódni. Neki egyáltalán nem volt könnyebb, mint nektek, ezt megtenni. Sőt!” (Hang 8/626)

 

         „Rózsafüzéred által lelked fel tud lazulni, mint a jól megdolgozott termőföld, mielőtt magot vetnek bele. Anyám kívánsága, hogy imádkozzátok a Rózsafüzért, nem nekünk, hanem nektek fontos. Fontos, mert hiába hull szeretetem magocskája lelketek talajára, ha azt nem dolgozta meg imáitok ekéje. De ne csak kötött imákat mondj! Szólj Hozzám saját szavaiddal is! Szeretem gondolataidat. Örülök akkor, ha közvetlenül, saját szavaiddal fejezed ki kívánságaidat, háládat Felém. Beszélj gyakrabban őrangyaloddal is! Ő ezt várja is tőled. Sokat tud segíteni neked abban, hogy egészséged javuljon, és szíved békéje mélyüljön.” (Hang 8/627)

 

         „A túlérzékeny ember szükségszerűen szeretetlen emberré is válik, mivel számára nem az az egyedüli fontos, hogy ő szeressen másokat, hanem az az elvárás, hogy őt szeressék mások, éspedig nem is akárhogyan, hanem úgy, ahogy ő jónak látja.

         Legyen példaképed Édesanyám! Volt olyan, hogy szinte megtagadtam őt. Ő akkor sem sértődött meg Rám! (Márk 3; 33).

         Az lehet természetes, ha fáj valakinek a szeretetlenség. De a túlérzékenység nem pozitív vonás!” (Hang 10/806)

 

         "Drága Gyermek! Mária valóban felülmúlhatatlan Édesanya. Aggódó szeretete tette lehetővé számára, hogy éppen a ti korotokban annyi helyen megjelenjen a földön, és anyai szívének minden jóságát úgy közvetítse felétek, hogy e jóság forrásához, Mária Szívének Gyökeréhez, tehát Hozzám jussatok. Igen.

         Máriának nincs nagyobb vágya, mint az, hogy Hozzám találjon minden gyermeke. Senki nem ismer, és természetesen nem szeret Engem úgy, mint ő, és ezért nagyon jól tudja, hogy Isten végtelen szeretetével teljes békét és boldogságot csak Általam tud adni mindenkinek. Ezért akar mindenkit Hozzám irányítani.

         Aki Máriát szereti, az hallgat szavára! A kánai menyegzőn Rám mutatva mondotta a szolgáknak: "Bármit mondd, tegyétek!"(János 2; 5). Ezt teszi Anyám ma is! Ha szereted, hallgass rá! Ő általad is mondani akarja másoknak azt, amit akkor mondott a szolgáknak. Tehát kiválasztott téged, hogy segítségére légy nagy apostoli, missziós küldetésének teljesítésében ezekben az utolsó időkben.

         Ez azt jelenti, hogy te az által szentelődsz meg, ha másokat is megszentelsz. Ez, bár földre szóló, de feltétlenül ÉGI küldetés! Anyám megosztja szívének erejét azokkal, akiket kiválasztott. Megkapod hát tőle ezt az erőt! Ő a bölcsesség széke, örömötök forrása, olyan lelki edény, mely minden körülményben rendelkezésére áll azoknak, akik belőle akarnak meríteni erőt a szeretethez.

         Köszönöm háládat! Köszönöm, hogy elérte szívedet HANG-om hangja. Köszönöm, hogy Anyám a tiéd is. Így mi TESTVÉREK vagyunk!

         Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" (Hang 10/809)

 

        

 

„Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjében azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöljenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre.

         Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" (Hang 10/837)

 

         „Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte állhatatosságukat.

         Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha lehet, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem árthat akarata szerint. Olyan gát-szereped van, amely sok embert ment meg a bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullámok támadása miatt.

         Mária mindenkor menedéked! Most Ő szól hozzád!

'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem! A 3-dik pontban feltett kérdésedre is így kapsz megfelelő választ. A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én. Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak földre születésükre, saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged.

         Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!'

         Drága Gyermekem! Szeretettel adom rád ÁLDÁSOMAT!" (Hang 10/840)

 

         „Mária lényegében egyirányú utca! Istentől felétek. Tehát nem közbenjáró olyan értelemben, hogy őrá hallgatok, rátok pedig nem, de közbenjáró olyan értelemben, hogy az ő édesanyai szívén átitatott szándékaim, gondolataim, kívánságaim bennetek akarnak megtérést eredményezni. Pontosan az a feladata Máriának, mint a HANG-médiumnak, csak világméretben, míg a HANG-médium a dolog természeténél fogva térben csupán pár ezer embert ér el, és időben is nagyon korlátozott.

         Mária misszióját úgy lehet segíteni, ahogy azt ő kéri. Imával, böjttel, megtéréssel.” (Hang 11/959)

 

 

 

         „Hogyan segíthetek Máriának?”

HANG: „Kedves Barátom!

         Az egész világ számára nagyon megszívlelendő volna feltenni e kérdést! Anyám mindent elkövet, amit egy égi édesanya csak megtehet, hogy segítséget kérjen tőletek ahhoz a misszióhoz, amelyet ő vállalt azzal, hogy rendre megjelenik a Föld különböző pontjain.

         Óriási veszélyben van a Föld! Ami Jugoszláviában történt, az csak halvány előjele annak, ami vár rátok, ha nem hallgattok Anyámra!

         Úgy segíthettek Máriának, ahogy Ő segít Nekem! Küldetést vállal! Küldetésének tartalma pontosan az, amit Én az evangéliumok­ban elmondtam nektek! Pontosan az, ami a HANG-kötetek tartalma!

         Szó sincs ijesztgetésről! Egyszerűen arról van szó, hogy a világtörténelem nagy egészét egységben a földről nem lehet átlátni. Innen viszont igen. Mária ezért, a nagy egészet egységben látva, látja annak a bűnáradatnak a következményeit is, amit ti a legjobb szándék mellett sem láthattok. Arra hívja fel tehát a figyelmeteket, hogy higgyétek el, amit lát, azt jobban látja, mint ti, s ezért sürgeti a megté­rést, amíg erre lehetőségetek van a földön!

         Ha tehát segíteni akarsz Máriának, akkor lelked iránytűjét az örökkévalóság irányába állítsd be. Értéknek azt értékeld, aminek az örökkévalóság mérlegén is súlya van. Tehát a mulandóságot eszköz­nek használd arra, hogy a CÉLT, a Velem való élő kapcsolatot ápold!” (Hang 14/1299)

 

„Nincs külön Mária országa! Illetve, minden ország Mária országa olyan értelemben, hogy minden ember, aki szeret Engem, az Isten országának várományosa, sőt, már itt és most hordozója! Én is, Anyám is, mindenkihez hozzátartozunk, akik Hozzánk akarnak tartozni. Nem földrajzi kérdés ez, hanem hit- és szeretetmagatartás kérdése. Ne áltassátok magatokat! A leglehetetlenebb helyzetben is lehet boldog valaki, ha tudatosan befogad Engem szívébe!

Ha elolvasod János 14; 23-at, akkor megérted, hogy a mennyország van abban, aki Engem választott. A mennyország pedig csak boldogító, csak áldást hordozó lehet!

Drága Gyermekem! Gondod az legyen, hogy benned éljek! Gondod az legyen, hogy tudd megköszönni Istennek mindennap a hit és a szeretet életállapotát! Gondod az legyen, hogy az Én békém éljen benned.

Jöjjetek Hozzám és vegyétek magatokra az Én igámat! Az Én igám nem a semmittevés, hanem annak a valóságnak átélése, hogy mindenki csak azért felel, amiről tehet, s minden körülményben lehet úgy szeretni, ahogy azt Én kívánom! Senkinek nem feladata a másik ember boldogítása! Boldogítani csak Én tudlak benneteket! A te feladatod sem más, mint erre felhívni azok figyelmét, akik körülötted élnek. De felhívásod csak akkor lehet hiteles, ha magatartásodról leolvashatják azt, hogy Én valóban boldogságod vagyok!

Hitelesen felkínálni a megtérést másoknak csak az tudja, aki maga is erre törekszik. Aki pedig megtérésre törekszik, az valójában arra törekszik, hogy Bennem megtalálja szíve békéjét. Ezt Én mindenkinek lehetővé teszem, aki nem azt tartja fontosnak, hogy Én ráhallgassak, hanem azt, hogy ő hallgasson Rám! Aki nem Engem akar önmagához formálni, hanem önmagát akarja úgy formálni, ahogy azt evangéliumaimban leírattam, azt Én soha el nem hagyom!” (Hang 17/1652)

 „Édesanyámnak nagy területen van Atyámtól kapott jogosítványa arra, hogy kapcsolatot vegyen fel veletek. Amikor hozzád szólt, akkor nem csupán azért szólt, hogy jövendöljön neked, hanem azért, hogy higgy benne, szeresd, tiszteld őt, mert ő mérhetetlenül szeret téged. Ezért szólt hozzád!” (Hang 18/1715)

 

         „Anyám olyan engedéllyel rendelkezik Atyámtól, amely lehetővé teszi számára azokat a hatásokat, amelyek általa érnek benneteket. Neked nem rózsafüzért kell megtanulnod imádkozni, bár ez nem árt senkinek, hanem tisztelni anyámat és mindazokat, akik számotokra már csak emlékeitekben élnek! Ők nagyon tudnak rólatok, és mivel minden mindennel összefügg, segítenek is benneteket Felém, ha megfelelő tisztelettel feléjük fordultok. Ez nem bálványimádás, hanem a teremtett lények egymásba-kapcsolt életsorsának kibontakoztatása!” (Hang 18/1721)

 

         „Nemcsak egy ateista, de minden szellemi lény átka visszaszáll arra, akitől az átok elindult. A szellemvilág lakói már régen tudják ezt, azért nem is mondanak átkot. Átok helyett inkább az ijesztgetéseknek legkülönbözőbb formáit választják, hogy a bennük lévő nyugtalanságot kivetítsék magukból.

         Neked van egy óriási segítőd, ez pedig a humorod! Ez a legjobb fegyver azok ellen a szellemek ellen, akik szeretnék megkeseríteni életedet.

         Tudatom veled, hogy semmit nem árthatnak neked a szemtelen szellemek mindaddig, amíg nem kezdesz velük cseverészni. A humor mellett a nagyvonalúság az az eszköz, ami képes föléje emelni téged a titokzatos események fölé. Az Én irántad való szeretetem biztosítja angyalaim jelenlétét életedben, s így feltétlenül pórázra kötött lehetőségük van azoknak, akik zavart akarnak kelteni bennetek, körülöttetek. - A szenteltvíz jó a háznál! Jó egy Mária-érem a párna alatt is! De a legjobb az egészséges elfoglaltság! A szemtelen szellemek nem bírják sokáig elviselni, hogy ne velük foglalkozzanak! Annyira lealázó számukra, hogy messze elkerülik azt a személyt, helyet, ahol semmibe veszik őket. Szeress hálát adni! Szeress dicsőíteni! Szeress köszönetet mondani! Ha ez árad belőled az ég felé, akkor ez olyan tiszta légkört teremt körülöttetek, amely az ártó erőknek szinte kibírhatatlan!” (Hang 20/2001)

 

         „Óriási tévedésben vagytok, ha úgy gondoljátok, hogy a boldogságotok elérhető áldozatvállalások nélkül is! A földi élet nem mennyország! Ide senki sem jött azért, mert az emberi élet értelme itt megtalálható! Ide mindenki azért jött, mert az emberi élet itt megjavítható!

         Amíg nem döbbensz rá arra, hogy megjavulni jöttél, addig keserves kínok között újra és újra le kell születned a földre, egyre nehezebb körülmények közé, amíg el nem fogadod, hogy nem másokat kell megjavítanod, hanem magadnak kell megjavulnod. Ez természetesen mindenkire áll, aki megjavulni jött.

         Én, Jézus, anyám, Mária és még vagyunk páran, akik nem megjavulni jöttünk, hanem azért, hogy elmondjuk és megmutassuk nektek, hogy hogyan kell megjavulnotok, miképpen kell átalakítanotok gondolkodásotokat. Mert a megjavulásnak ez a kiindulópontja!

         Ha valaki cselekedeteiben kezd másképpen viselkedni, mint ahogy addig tette, de nem alakította át gondolkodását, az hamarosan visszatér helytelen viselkedési normáihoz. Ezért a kettőt, tehát a gondolkodás-átalakítást és az átalakított gondolkodásnak megfelelő viselkedést együtt kell vállalni!” (Hang 20/2007)

 

         „A 13-as számot Édesanyám különleges szeretettel választotta, hogy földi megjelenéseit ehhez kösse. Önmagában nincs jelentősége egyik számnak sem, de az, amit hozzáköttök, fontos tartalmat hordozhat! Ártó tartalom nem kötődhet számhoz! Ne légy babonás!” (Hang 21/2116)

 

„Nincs béke a nemzetek között, nincs béke a városokban, nincs béke az utcákon, nincs béke a családokban, nincs béke a szívekben.

Anyám már több mint tizenöt éve mindennap megjelenik Medjugor­jében, és a béke Királynéjaként mutatkozik be. A légkör, amit ott teremt, azt szeretné erősíteni bennetek, hogy szívetekben kell megtalálnotok a megoldás kulcsát, mert minden égi gyermek, Anyám és angyalaim, mind az Én békémet sugározzák felétek! Nektek igenis az a feladatotok, hogy a rosszat jóval, a türelmetlenséget türelemmel, az ingerültséget nyugodtsággal, az önzést önzetlenséggel, tehát a haragot és gyűlöletet szeretettel viszonozzátok.” (Hang 21/2112)

 

          „Mária mindenkit nagyon szeret, és mindenkinek kész segíteni abban, hogy Hozzám közelebb kerüljetek! Amit a kánai menyegzőn mondott a szolgáknak, Rám mutatva: "Amit mondd, tegyétek!", pontosan ezt teszi ma is! Nem lehetsz olyan lelkiállapotban, hogy Mária felé fordulva, ő elfordulna tőled! Ha nem hallgattál Rá, akkor igyekezz, hogy máskor hallgass rá! Ő nem tesz szemrehányást senkinek. Anyai szeretetével mindenkit építeni, buzdítani és vigasztalni akar! Téged is!” (Hang 21/2122)

 

          „Mindenkinek meg kell vívnia a maga szabadságharcát!  A szülői szeretet a legtöbb esetben jogot formál arra, hogy uralja gyermekét! Ezt a megkötözöttséget még saját édesanyám, Mária sem tudta önmaga leoldani magáról. Szükség volt arra, hogy Én keményen lépjek föl vele szemben is. Ha elolvasod az evangéliumokban azokat a részeket, amelyek kettőnk kapcsolatát írják le, akkor magad is meggyőződhetsz arról, hogy anyámnak sem volt könnyű átlépni a vérségi kötelék lehúzó erejét! Szinte Anyám megtagadásáig kellett eljutnom, hogy segítsek neki (Máté 12; 48-49)! Neked is vállalnod kell tehát e szabadságharcot! Ez nem szeretetlenség, hanem hűség a lelkiismeretedhez! Hűség a benned megszólaló Isten hangjához!” (Hang 22/2153)

 

         „Mária az Én Édesanyám! Én soha semmit nem tettem meggondolatlanul. Azért választottam Őt édesanyámul, mert azt is akartam, hogy mindenki, aki önmagát az Én testvéremnek tudja, fogadja el Őt anyjának! Természetesen a kegyelmi rendben!

Mint tudod, Nekem van egy Titokzatos Testem. Ez az Én Egyházam! Ennek a Titokzatos Testnek Én vagyok a FEJE, ti pedig tagjai vagytok. Így már magától értetődő, hogy aki a FEJNEK anyja, az anyja a tagoknak is.

Azok a bibliai részek, amelyeket te idézel, arra szolgálnak, hogy a testi kapcsolatot ne tegye senki a kegyelmi kapcsolat elé! Anyámmal kapcsolatban Nekem nem az volt a feladatom, hogy Mária-tiszteletet hozzak létre, hanem az, hogy példát adjak nektek, hogy hogyan viselkedjetek földi édesanyátokkal! Sajnos, kevés kivétellel, az anyák nagyon meg vannak kötözve gyermekeikkel, és ez nem helyes! Anyámnak is meg kellett tanulnia, hogy az nem lehet számára előny, hogy Én vagyok a gyermeke! Természetesen hátrányt sem! Neki is növekednie kellett abban a Rám figyelő, szolgáló szeretetben, amely az Én Lelkem jelenlétét jelentette benne! Nektek is meg kell tanulnotok, mint neki, hogy sem gyermekeitekkel, sem anyátokkal ne legyetek megkötözöttek!

Az nyilvánvaló volt számomra, hogy aki Engem szeret, az szeretni fogja anyámat is, tehát erre nem kellett külön felhívni senkinek a figyelmét.

Isten szeretetének kibontakozása bennetek az egymás iránti kapcsolat tisztításában, ápolásában, felhasználásában tud megtörténni. Szeressétek nagyon égi Anyátokat! Ő ma is azt mondja nektek, amit a kánai lakodalomban mondott a szolgáknak! Rám mutatva mondta nekik: "Amit mond, tegyétek!"

Ne állítsd Máriát egy sorba másokkal! Isten ugyan nem személyválogató, de szerepeket kiosztó! Olyan minőségi szerepet, amilyet Mária kapott, senki nem kapott a világon Istentől!

Én Istentől Márián keresztül jöttem hozzátok. Rajta keresztül, és nem máson, vagy másokon keresztül! Gondolod, hogy te jobb utat tudsz kitalálni ahhoz, hogy Istenhez juss, mint azt, amit Én találtam felétek? Mária nélkül Én nem lehettem volna a földön. Gondolod, hogy Nélküle te lehetsz közelebb Hozzám, mint általa? Ha így gondolod, meg kell mondanom, hogy nem jól gondolod! A szerep nemcsak kitüntetés, hanem felelősség is! Az általad felsorolt szentek ezred-annyira sem teljesítették jól szerepüket, mint Mária!

Arra a kérdésedre pedig, hogy miért kell Máriához imádkozni, már elmondtam a HANG 1. kötetében, de másutt is tudomásotokra hoztam, hogy a szeretet Isten iránt az egymás iránti segítésben tud csak kibontakozni. Boltba sem viszlek el közvetlenül, pedig megtehetném, ha elutazol valahová, akkor is igénybe kell venned mások szolgálatát, pedig e téren is megkímélhetnélek ettől. Egyáltalán, ha élni akarsz, akkor ez csak mások felhasználása által valósulhat meg. Másképpen nem lehetséges! Az egymáshoz tartozást nem szakítja szét a halál sem, mert aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)! Így az istenszeretők egymásba kapcsolódva teszik lehetővé a maguk számára, hogy kibontakozzék bennük az Én Lelkem szeretete!

A "másvilágra" jutottakkal való kapcsolatotok élő kapcsolat! Ápoljátok hát, mert az életet ápolni kell!

Természetesen a helytelen Mária-tisztelet, az helytelen lelkületből fakad! Sőt! Fajulhat egészen a bálványimádásig. Ezt Mária fájlalja a legjobban!

Újra a HANG 1. kötetére hívom fel figyelmedet. Akinek Máriával jó a kapcsolata, annak Velem is jó a kapcsolata. Akinek Velem jó a kapcsolata, annak Máriával csak tudatlanságból lehet helytelen kapcsolata. De a tudatlanság soha nem volt, és nem is lesz erény!

Ma Máriának szinte második földi életének lehettek tanúi. Sajnos nem hallgattok rá. Sem Lourdes-ban, ahol reggelenként jelent meg, sem Fatimában, ahol délben jelent meg, sem Medjugorjében, ahol már több mint 16 éve mindennap, este jelenik meg ma is! Úgy tűnik, hiába! Ő mondja a magáét, tehát azt, hogy hallgassatok Rám, ti pedig mondjátok a magatokét, tehát, hogy Ő hallgasson rátok. Ezt szoktátok süketek párbeszédének mondani!

Drága Gyermekem! Maradj nagyon józan, de tanulj meg látni a szíveddel is!” (Hang 22/2156)

 

         „Mária a te égi édesanyád is, és bátran fordulhatsz hozzá gondolataiddal. Az Ő anyai szerepe csodálatosan leleményes, és mindenkit át akar ölelni, aki hozzá fordul. Őt nem korlátozza az, hogy ki milyen felekezet tagja. Számára csak az a fontos, hogy mindenki Rám találjon. Ebben akar mindenkit segíteni édesanyai szívének szeretetével!” (Hang 22/2192)

 

          „Az nagyon jó, ha tiszteled Édesanyámat! Ez feltétlenül áldást jelent számodra. De ne hidd, hogy Édesanyám igényli a tiszteletet. Amennyiben mégis igényli, ezt csak azért teszi, mert tudja, hogy ezzel ti lesztek gazdagabbak lelkileg. Hidd el, hogy a Hit gyülekezetében is a legtöbben tisztelik Anyámat! Csak nem istenítik, mint a te vallásodban teszik annyian.

Sajnos, a katolikus vallásban nagyon eltorzították a Mária-tiszteletet. Így két-fókuszú lett sok ember vallásos élete. Ez egyáltalán nem okoz örömet Édesanyámnak. Az Ő leghőbb vágyai közé tartozik az, hogy Engem, Jézust, állítsatok életetek egyetlen fókuszába!

         Mária kimondhatatlanul szeret benneteket, de nem azért, hogy elsősorban Hozzá forduljatok, hanem azért, hogy Velem kapcsolatba kerüljetek!” (Hang 24/2367)

 

         Én, Jézus, öröktől fogva szeretlek téged, és ezt egész életemmel be is bizonyítottam. Anyám, Mária, ma is arra kér benneteket, hogy olyan imádságos legyen az életetek, amely áldást jelent környezetetekre is!” (Hang 24/2370)

 

         „Medjugorjébe mindenki eljut, aki akar! Gyakran indulnak buszok Magyarországról Medjugorjébe. Örülnék, ha ismernéd a HANG- könyveimet, amelyekben tisztán, világosan és gyakran közlöm veletek, hogy értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit. Ez azt jelenti, hogy Nekem, Jézusnak, tehát az Én szívem szeretetének fontos, szívem szeretete igényli azt az erőfeszítést, amelyet a ti szívetek szeretete tud megvalósítani azért, hogy Velem és Értem ti is mindent megtegyetek annak érdekében, ami a ti szívetek békéjét meghozza, erősíti és állandósítani is képes.

Édesanyám, Mária, nemsokára be fogja fejezni küldetését Medjugorjében.

Sok idő már  nem áll rendelkezésetekre.

Az események különben is felgyorsulnak. Legyetek hát készen!” (Hang 24/2423)

 

         „Nagyon okosan tetted, amikor égi édesanyádhoz fordultál. Ő valóban jelen korotoknak a NAGYASSZONYA! Neki nem fárasztó, hanem boldogító azt megélni, hogy kéritek Őt, számíttok Reá, és bíztok abban, hogy édesanyai szeretetével akar, és tud is segíteni azoknak, akik kinyitják szívüket Feléje!

         Megáldalak MÁRIA SZERETŐ SZÍVÉN ÁT BENSŐ BÉKÉMMEL!" (Hang 26/2611)

 

         „Égi Édesanyátoknak engedélye van arra, hogy abban a korban, amelyben éltek, amikor annyira pimaszul és gyakorlatilag annyira hatékonynak tűnő módon dogozik ellenetek az ősellenségetek, Mária, földi Édesanyám nektek, akik az Én testvéreim vagytok, erőt, bátorítást nyújtson arra, hogy általatok, veletek és bennetek, meg tudjam valósítani a földön az égi békét!” (Hang 26/2673)

 

         „Ahol az Én Édesanyám megjelenik, ott nemcsak Ő akar hatni azokra, akik oda zarándokolnak, hanem vannak ott olyan erők is, amelyek szeretnék a lényegről elterelni a figyelmet.

         Neked nem azzal kell foglalkoznod, hogy amit láttál, az látomás volt, vagy sem, hanem azzal, amit Mária mond ott az egész világnak!

         Sajnos, nagyon sok kegyelem holtvágányra kerül azáltal, hogy lényegtelen, de érdekes dolgok elvonják figyelmeteket a lényeges, de kevésbé érdekes dolgokról.

         Medjugorjében azért jelenik meg Mária, hogy segítsen nektek abban, amiért a földre születtetek. Tehát segíteni akar, hogy felismerjétek magatokban az Én erőmet, s elszántabban tudjátok vállalni a szeretet áldozatát. EZ A LÉNYEG!

         Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!” (Hang 28/2802)

 

         „Azok a Mária-jelenések, amelyekkel ma tele van történelmetek, nem látványosság céljából történnek, hanem azért, hogy eszméljetek föl küldetésetekre, szeressétek egymást, és készüljetek fel naponta arra, hogy az Én tanításomat, az Én életemet ragyogjátok bele a földi élet poklába!” (Hang 28/2824)

 

 „Anyám, Mária, engedélyt kapott arra, hogy figyelmeztessen, és kérjen titeket. Ezrét nagyon helyénvaló e kérdés: 'Anyám, mit segítsek?'

         Amíg a zarándokhelyeken ez a mottó: 'Anyám segíts', addig a jelen korotok Mária-jelenéseinek lényegét nem értettétek meg. E jelenések azért vannak, hogy feltegyétek magtoknak e kérdést: 'Anyám, mint segítsek?' Csak, és kizárólag csak erre valók a mai Mária-jelenések!” (Hang 28/2857)

 

         „A Rózsafüzér egy olyan imaforma, amelyben a Mária iránti szeretet, mint keret, az Én jézusi életem bizonyos eseményeit hordozza. Aki így imádkozik, az valóban lelkét az Istenhez emeli! Ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, mint ahogy egy kép értékét sem a kerete adja meg, hanem maga a kép.

         Nagyon természetes az, hogy aki Engem, Jézust, szeret, az szereti édesanyámat is. A szeretet, tehát az Atya és az Én Lelkemnek kiáradása nem csorbulhat attól, hogy édesanyám szeretetét is magában hordja, mint ahogy nem csorbul attól sem, ha bárkinek szeretetét magában hordja. A szentek, az angyalok tisztelete nem sérti, nem sértheti a Teremtőt! Sőt, dicsőíti! Ha valaki egy festményt, egy szobrot dicsér, ezzel nem alacsonyítja le e művek alkotóját, hanem inkább felmagasztalja őt. Így vagytok az égi lények egészséges tiszteletével, s ez nyilvánul meg a Rózsafüzér-imában is.” (Hang 30/3099)

 

         „Lelked nyitottságát Felém, Jézus felé, Mária azzal viszonozza, hogy szép álmokkal erősíti hitedet, reményedet, szeretetedet.

         Nagyon fontos, hogy környezeted jól érezze magát közeledben, mert anyám Mária, csak azokkal a lelkekkel tud élő kapcsolatban maradni, akik az Ő anyai szeretetét igyekszenek megvalósítani ott, ahol élnek. A döntő mindig a szolgáló szeretet vállalása, amely csak az irgalmas megbocsátás talaján tud jó gyümölcsöket teremni.

         'Inkább szeressétek ellenségeiteket', ez azt jelenti, hogy azokkal kell a legkedvesebbnek lenned, akikkel szemben ez neked a legnehezebb! Minden búcsújárás, minden ima, minden szentmise, ezt a célt kell, hogy szolgálja!

         Velem, Jézussal csak az tud békében élni, aki mindenkivel békés életre törekszik. Az törekszik békés életre mindenkivel, aki minden rosszért jóval akar fizetni mindenkinek. Aki ezt teszi, az vállalja, hogy megvalósuljon életében e kijelentésem: 'Boldogok a békességben élők, mert őket Isten gyermekeinek hívják'!

         Ebben a lelki állapotban szeretnélek mindig téged látni!” (Hang 30/3105)

 

         „Nagyon téved az, aki úgy gondolja, hogy az tiszteli helyesen Máriát, aki csupa szépségeket mond róla. Az ilyen szavak egyáltalán nem hiányoznak Máriának, mint ahogy Istennek sem hiányoznak azok a dicsőítő imák, amelyek elmondását kívánja tőletek.

         Máriának munkatársak kellenek és nem szövegelők, Istennek pedig - és ezért kéri dicsőítő imáitokat - az okoz örömet, ha látja, hogy gyermekei egyre tisztábban látják az ingyen kapott ajándékaikat. A dicsőítő ima tehát olyan meglátásokra tud nevelni benneteket, amely meglátások szítani tudják bennetek az Isten- és emberszeretet átélését. A dicsőítő imára tehát elsősorban nem Istennek, hanem nektek van szükségetek!

 Az igazi Mária-tisztelőket pedig az jellemzi, azért keresik Máriával a kapcsolatot, hogy jobban tudják megvalósítani életükben az Isten akaratát, és nem azok az igazi Mária-tisztelők, akik azért keresik Máriával a kapcsolatot, hogy esetleg Mária által saját akaratukhoz sikerüljön igazítani Isten akaratát!

Az igaz Mária-tisztelők mottója tehát nem ez: Mária segíts! (bár ez is), hanem ez: Mária, mit segítsek?” (Hang 35/3656)

 

      „Május mellett az október is Máriának szentelt hónap. Mindkét hónap nemcsak véget, de kezdést is jelez. Most legyen a kezdeten a hangsúly. Az egyik a tavasz eljöttét, a másik a pihenni vágyó természet eljöttét jelzi.

       Most Máriának két példátlan példa-értékére mutatok rá számotokra.

       Az egyik az, hogy miután megérintette a Szentlélek, nem azzal volt elfoglalva, hogy hirdesse, ő milyen különleges, milyen kiválasztott, hanem azzal, hogy a szolgáló szeretet elindítsa őt Erzsébethez, aki idős kora ellenére gyermeket várva, ugyancsak rászorult az ő szolgálatára.

      Ha Isten Lelkének érintését már átélte valaki, akkor - bár természetes, hogy ez örömmel tölt el mindenkit, de a hangsúlyt ne arra tegyétek, hogy magatokkal foglalkozzatok, hanem arra, hogy azt az ERŐT, amely a Lélek érintésének velejárója (Lk 24; 49), a szolgáló szeretetet használatába állítsátok! Ne csupán mondjátok, hogy bizony a világnak erre van szüksége, bár ez is igaz, hanem azt tudatosítsátok magatokban, hogy erre elsősorban külön-külön, nektek, mindannyitoknak van a legnagyobb szükségetek! Ne felejtsétek: a világ nem csupán rajtatok kívül létezik! A világ belőletek is áll! Az utolsó ítélet tablójában erre kaptok majd felszólítást (Mt 25; 31 - 46)!

    A másik példátlan példaérték Máriában az, hogy csodálatos önuralommal tudott uralkodni a nyelvén! Még vőlegényének sem próbálta magyarázgatni annak okát, amelyről már mindenki, aki ismerte őt, beszélt, hogy tudniillik gyermeket vár, és ki a gyermekének az apja. Ennek az önfegyelemnek pedig a gyökere, a forrása az az Istenbe vetett bizalom volt, amely egyetlen pillanatra sem ingott meg benne.

    Igen. Földi életetek külső megnyilvánulásaihoz szükségszerűen belső forrás szükséges. Figyeljétek csak magatokat, vagy másokat! Szinte mindenki olyan forrást hordoz és táplál magában, mely úgy akar megnyilvánulni, hogy ő kifelé érdekes legyen. Ennek természetes következménye az, hogy annyi, de annyi ember akar rendkívüli képességekkel rendelkezni, rendkívüli lenni.

Ha olyan, vagy hasonló hitetek lenne, mint Máriának volt, akkor tudnátok, hogy mindannyian annyira rendkívüliek vagytok, hogy ennél rendkívülibbek már nem is lehettek. Egyetlenjei vagytok a Mindenhatónak! Ki kívánhat magának ennél rendkívülibbet? Az a tény, hogy erről tudnak, vagy nem tudnak mások is, a lényeget nem érinti.

    E rendkívüliségetek jelenleg olyan, mint az októberben körülöttetek lévő, pihenni vágyó, aludni induló természet, mely, ha tudatra ébredhetne, akkor arról beszélne, hogy pontosan ez az elinduló pihenés szükséges ahhoz, hogy újra virágba boruljon, gyümölcstermésre forduljon az élete.

    Nektek van öntudatotok, tehát felismerhetitek, ha akarjátok, hogy a ti igazi virágba borulásotok nem a múlandó föli élet. A ti igazi gyümölcsbe forduló életszakaszotok maga az örökkévalóság!

    Mint Mária gyermekei, akarjatok hasonlítani égi édesanyátokra, Máriára! E két területen különösképpen: a szeretetszolgálat és az önfegyelem területén. Ezt akarjátok, ezt ígérjétek, ehhez kérjétek Mária közbenjárását különösen október hónapban, a rózsafüzér Királynéjának és a magyarok Nagyasszonyának hónapjában!

Megáldalak benneteket, mint Mária édes Gyermekeit!” (Hang 37/4010)

 

         „Te is, mint minden földi halandó, csak azt mondhatod igazi szeretésnek, amely áldozattal jár. Minél nagyobb valakiben a szeretet, annál nagyobb áldozatra képes! Én, a te Jézusod, és anyám, Mária, éltük meg legmagasabb fokon a szeretetet. Ezt igazolja az, hogy a legnagyobb áldozatot is vállalnunk kellett!” (Hang 38/4088)

 

         „Az, aki Engem, Jézust, szeret, feltétlenül szeretni fogja Édesanyámat is. Márpedig akit szeretünk, azzal foglalkozni szoktunk. Annak, aki testvérének tud Engem, Jézust (Mt 28; 10), szükségszerűen édesanyául kell elfogadnia Máriát! Aki nem ezt teszi, annak lelkében valami nem stimmel akkor sem, ha éjjel-nappal dicsőíti nevemet! Nekem nincs szükségem a ti dicsőítésetekre, de nektek szükségetek van arra, hogy az univerzális hitnek befogadói legyetek, bármely speciális hit is anyakönyvez benneteket!” (Hang 38/4112)

 

„Mivel minden erkölcsi rossz egy elrontott jó, ezért egy női lélek leromlása a legnagyobb tragédiák forrása lehet a földön. Viszont ennek ellentéte is igaz. Nem a harcokban bátor, gyilkoló katonák, hanem a nemes lelkű nők által lesz szebbé a föld. Ilyen értelemben igaz az, hogy a nők nemcsak hordozói, de ápolói is az életnek a földön. Szinte soha nem volt még akkora szükség a világtörténelemben a tiszta, nemes, tiszteletre méltó női ideálra, mint napjaitokban. Rajtuk áll vagy bukik a világ sorsa! Nem véletlenül mondhatjátok századotokat égi édesanyátok, Mária második földi életének. Ő a női ideál megnemesítésének irányában akar értelmet adni életeteknek azzal, hogy Rám, Jézusra mutatva szólít fel mindenkit az imádkozásra, az önfegyelemre.” (Hang 39/4159)

 

         „Mária fatimai üzeneteinek beteljesülése nem esik egybe az Én második eljövetelemmel. Az az üzenet - amely szerint Mária Szeplőtelen Szíve végül is diadalmaskodik, és Isten megáldja a világot azzal az égi békével, amely a HANG könyvek lapjairól sugárzik -, a reményt akarja állandósítani bennetek, és nem azt, hogy most már csak erre kell várnotok. Várakozásotokban tehát úgy kell viselkednetek, ahogy a választott népnek kellett volna viselkednie akkor, amikor a próféták ígérete alapján Engem, Jézust kellett volna várniuk! Tehát abban a reményben, amelynek alapja a már említett kijelentésem: Veletek és értetek MINDENT, de helyettetek SEMMIT!

         Az a REMÉNY, amelyet Mária szít szívetekben, soha nem a passzív várakozást, hanem azt a lelki állapotot célozza meg, amelyet így fogalmazhatok: Úgy dolgozz, mintha örökké élnél a földön, és úgy imádkozz, mintha már aznap meghalnál.” (Hang 39/4185)

 

„Nem adtam példát a Mária-tiszteletről sem. Azért nem adtam, mert részben tudtam, hogy aki Engem szeretni fog, az tisztelni fogja anyámat is. Másrészt nekem Édesanyámmal kapcsolatban olyan példát kellett adnom, hogy ti hogyan viselkedjetek saját édesanyátokkal kapcsolatban. Vagyis fel kellett hívnom a figyelmeteket arra, hogy nem a vérkapcsolat a legfontosabb kapcsolat, amelyért élni-halni kell, hanem az a kegyelmi kapcsolat, amely Istenhez, mint Abszolút ELSŐHÖZ kell, hogy kössön benneteket.” (Hang 39/4208)

 

         „A földön Én és Édesanyám, Mária vállaltuk a legnagyobb áldozatot, mert bennünk volt a legnagyobb szeretet. Az is igaz, hogy MI KETTEN voltunk a legboldogabb emberek a földön! A szenvedés, az áldozatvállalás tehát nem ellentéte a boldogságnak.” (Hang 40/4258)

 

         „Mivel Nekem testvéreim vagytok, ezért Mária a ti égi édesanyátok. (Máté 28; 10)! Ő, mint jóságos édesanya a kapott szerepéhez méltóan mindent elkövet, hogy gyermekei, tehát az egész világ Engem felismerjen, Nálam tanuljon, és Lelkem által újjászületve állapotszerű örömforrás legyen minden gyermeke számára az a 'felismerés', hogy be van írva nevetek a mennyben (Lukács 10; 20).

         Mária soha nem ijesztget úgy, hogy attól bárki is reményt vesztetté válhatna! Számára az alapalázat, tehát a mindenkori nyitottság a JOBB irányában olyan lételem volt, amely soha nem hiányzott belőle. Ő mindenkor szívébe véste szavaimat, és el-elgondolkodott azokon (Lukács 2; 19). Ő ma is, mint annak idején, mindenkit Hozzám, Jézushoz szeretne irányítani (János 2;5).

Máriának is, mint minden embernek a Földön, fejlődő szeretete volt. A földi életben a fejlődő szeretet gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy választania kell: vagy áldozattá válik másokért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Mária mindig az önmaga feláldozását vállalta. Ezért szubjektív bűne soha nem volt. Ezért nevezhette őt az angyal kegyelemmel teljesnek.

Tőled nem az igazi Mária áll távol, hanem az a torz Mária-kép, amely Tőlem, a te Jézusodtól is távol áll!

Mária nem gondolkodik speciális hitvallásokat megfogalmazott keretekben. Ő valóban az univerzális hit talaján állt! Neki ezért ma is kivétel nélkül minden ember édes gyermeke, mint ahogy minden ember testvére a másik embernek, és gyermeke a mennyei Atyának!

Máriának kétségtelenül egyedülálló szerepe az, hogy rajta keresztül jöttem el Én, Jézus közétek. És az is kétségtelen tény, hogy rajta keresztül jut el a legtöbb jó szándékú ember Hozzám, Jézushoz.

Azok számára, akik bár a gondolkodás-átalakítás szándékával születtek a Földre, de különböző külső hatásokra lemondtak a kezdeti nyitottságukról, tehát az alapalázatról valamely speciális hitet képviselők javára, azok számára Mária sokat tesz a megbékélés érdekében, mint a BÉKE KIRÁLYNÉJA!

Részedről Mária semmi rendkívüli tiszteletet nem kíván. Bőven megelégszik azzal, hogy szeresd őt úgy, mint kettőnk édesanyját! Az Én és a te édesanyádat! E szereteted kimutatására főleg olyankor nyílik alkalmad, amikor döntened kell: te szenvedj másért, vagy más szenvedjen érted! Könnyen kitalálhatod, hogy Mária hogyan döntene helyedben.” (Hang 40/4307)

 

„Máriának megadatott az, hogy bárhol megjelenhet, ahol a lelkeknek erre szükségük van. Az Ő anyai szeretete képes bearanyozni a földi élet szürkeségétől, kereszthordozásától elfáradt lelkek életét. Téged is nagyon szeret Ő, és gyakran árad feléd az Ő szeretetének bátorító sugallata.” (Hang 41/4381)

 

„Mária különösen szívén viseli sorsodat. Neki is hét tőr járta át szívét, s számra is mérhetetlenül nagyobbak voltak a szellemi, lelki fájdalmai, mint bármilyen testi fájdalom. Ő szenved veled együtt most is, hogy megfelelő erőt találj Nála saját szenvedéseid elviselésére. Bizony, még soha nem lehetett hallani, hogy Ő valakit magára hagyott volna, aki bizalommal Hozzá folyamodott! Édesanyai szeretete kimondhatatlan és kimeríthetetlen erőforrás számodra is! Az Ő szeplőtelen Szívén keresztül adom rád áldásomat:

         MEGÁLD téged a dicső Szentháromság, égi Édesanyád szeplőtelen Szívén keresztül minden égi és földi áldással, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!" (Hang 41/4390)

 

„A Mária-jelenések mögött Mária áll! Most, amikor a sátáni erők fokozott támadása tapasztalható, Mária engedélyt kapott arra, hogy Isten gyermekei részesülhessenek olyan megtapasztalásokban Mária által, amely megtapasztalások bőségesen ellensúlyozzák az ártó erők támadásait. Igen. Ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem (Róma 5; 20). Ez hát a háttér.” (Hang 42/4561)

 

 „A Föld mindenkor és mindenkinek a szenvedések földje. Itt kell megacélozódnotok arra az örök szeretetre, amely reátok vár Nálam, Jézusnál. Mária, égi Édesanyátok mindent megtesz azért, hogy fölszítsa bennetek azt az élő hitet, amely nem arra irányul elsősorban, hogy kisebb legyen a keresztetek, hanem arra, hogy nagyobb legyen az erőtök! Ezt helyetted elhinni a te érdekedben senki nem tudja! Ez neked a feladatod!” (Hang 42/4572)

 

„Nevem puszta említése vagy Mária, égi édesanyátok nevének kimondása a gonosz előtt mindig olyan erőt jelent, amitől minden tisztátalan lélek menekül. Igen, mert számukra elviselhetetlen az a tiszta, angyali ragyogás, amely mint erőforrás vesz körül benneteket, ha Engem, Máriát, vagy az égi angyalokat kérő imádsággal megidéztek. Jelenlétünk valósága nem azon múlik, hogy milyen imákat ismertek, hanem azon, hogy minden akadályozó, kényszerítő körülmény ellenére hisztek Bennünk. Higgyétek el, hogy minden élet forrása a fény, nem pedig a sötétség! Vagyis tegyetek tanúságot arról, hogy Hozzám, a megtestesült Istenhez tartoztok. A tisztátalan szellemek minden formában menekülnek Előlem, nehogy lelepleződjenek. Ők még nincsenek annak a látásnak a birtokában, hogy ők is a boldog Isten képmására lettek teremtve.” (Hang 43/4738)