Vissza az előző oldalra Főoldal


A lelki szárazság vizsga a belső fejlődés útján!

Válogatás a Hang levelekből


4443.
Kérdező: LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK!
Állandó félelem, szorongás gyötör. Meddig tart még ez?

HANG: "Drága Gyermekem!

Te mindent tudsz, amit tudnod kell! Mindent megteszel, amit meg kell tenned! A te életedben most érkezett el a VÁRAKOZÁS ideje, vagyis a HITBŐL ÉLÉS ideje!
Azt elhinni, hogy szeret téged az Isten, szinte semmit nem jelent addig, amíg e szeretetet tapasztalatilag is tudomásul veheted. De enyéim számára eljön annak az ideje, hogy az, amit tapasztal, pontosan ellenkezője annak, amit hinnie kell! Te most ebben a lelki fejlődési állapotban vagy!
Igaz vagy nem igaz, hogy hiszel Bennem?! Ha akkor is szeretsz, vagyis teszed, és éled azt, amit Én, Jézus kívánok tőled - amikor abból semmit sem érzel; azt, hogy Én kimondhatatlanul szeretlek téged -, akkor valóban IGAZ a te hűséged Irántam! Bizony a vizsgán mindenkinek át kell mennie, ha 'tovább' akar lépni a lelki fejlődés útján!
Ha valóban szeretsz Engem, akkor el kell fogadnod önmagadat olyannak, amilyen vagy! Igen, mert Én, Jézus is ilyennek fogadlak el téged! Meg kell tanulnod félelmeiddel, szorongásaiddal együtt élni! Ez a HITBŐL való élet! Rám kell bíznod, hogy mit, mikor és hogyan érzel! (Erre tanítom médiumomat is évek óta!) Ne lepődj meg, hogy minden mondatomat felkiáltójellel fejezetem be!
A misztikában járatosak 'lelki szárazságnak' hívják a te lelki állapotodat. De bármiképpen is hívják, mindenképpen igaz az, hogy Én, Jézus mérhetetlenül szeretlek téged! Ha ránézel a keresztre, és elgondolkodsz kettőnk kapcsolatán, el kell hogy fogadd az irántad való szeretetemet! Én mindenkor elfogadlak téged!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"3307.
Kérdező: MEGTAPASZTALÁS UTÁN VÁGYOM.
1. Szeretném Jézust megtapasztalni.
2. Újjászületett vagyok? Csak hibáimat látom!
3. Csak benső békével lehet szeretni tanítani?

HANG: "Drága Gyermekem!

1. Különbséget kell tenned a földi megtapasztalás és az égi megtapasztalás között. Az égi megtapasztalás a földön képtelenség! Engem, Jézust, színről színre látásban csak azok tapasztalhatnak meg, akik már átlépték a földi élet dimenzióit.
Amit ti itt a Földön égi megtapasztalásnak neveztek, az olyan istenélmény, amely alapul szolgál bizonyos tanúságtevésre. Tehát a földi élet utáni élet valóságáról ad benső bizonyosságot.
Az ilyen megtapasztalások forrása az, hogy Én, Jézus, már földi életetekben is tudok adni némi ízelítőt szeretetemből. Tehát Én, Jézus, tudlak benneteket több-kevesebb intenzitással közvetlenül is szeretni. Ez az intenzitás attól függ, hogy mennyire vagytok érettek a színről színre látásra.
Minél érettebbek vagytok lelkileg, annál kevésbé van szükségetek az ilyen élményekre. Igen, mert örök boldogságotok nem az Én szeretetemtől függ, hanem attól, hogy ti mennyire tartjátok fontosabbnak adományaimnál az Én valóságomat, melyet a földön HITBEN kell elfogadnotok. Az üdvözül, aki hisz, és nem az, akinek istenélményei vannak! Aki valóban hisz, az minden nélkülözőben képes Rám ismerni! Igen. Rászoruló módon mindenkiben benne élek!
2. Te újjászületett vagy, s ez nem azt jelenti, hogy most már mindig érzelmi jólétben lubickolsz! Éppen ellenkezőleg! Egy újjászületett ember kell, hogy nagyon is megtapasztalja azt, hogy a földi élet nem mennyei élet!
Csak az, aki igazolja hűségét Irántam akkor is, amikor tépik, marják, támadják különböző kísértő, lehangoló gondolatok, csak az, aki hálát tud adni nemcsak akkor, amikor 'érzi', hogy szeretem, hanem és főleg akkor, amikor ezt HINNIE kell, csak az ilyen lélek lehet felkészült a színről színre látásra, az égi megtapasztalásra.
Ne hiányosságaiddal foglalkozz, hanem azzal a feladattal, ami naponta előtted áll, és várja, hogy megvalósítsd Velem és Értem, bármilyen egyszerű is (akár egy mosogatás, akár egy bevásárlás, akár egy egyszerű meghallgatása, ráfigyelése a másikra, stb.).
3. Ki kell tisztáznod magadban azt, hogy mit értesz te és mit értek Én, Jézus, a benső békén.
Én, Jézus, nem a temetők békéjét hoztam el közétek, hanem azt a békét, amely a különbözőségek dinamikus harmóniáját hordozza. Tehát azt a békét, amely szinte mindig, egy benső nyugtalansággal, bizonyos önmagaddal szembeni békétlenséggel jár együtt. De ennek a békétlenségnek feltétlenül határt szab a Belém vetett HIT és BIZALOM!
Adj hátát olyankor, amikor lelki szárazságot élsz át, mert ilyenkor vagyok legközelebb hozzád!
Nagyon szeretlek és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"4586.
Kérdező: KEGYETLEN LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK!
Meddig tart még a lelki szárazságom?

HANG: "Drága Gyermekem!

HŰSÉG! Semmi más nem marad számodra! Ez az egyetlen vigaszod! Hűségesnek maradni akkor is, amikor minden porcikád azt sugallja, hogy Isten hűtlen lett hozzád! Eszeddel tudod, hogy ez nem igaz. Hited, amely alig érzékelhetővé zsugorodott össze, próbálja erősíteni azt, amit eszeddel nem tagadhatsz.
HŰSÉG! Nincs más lehetőséged! Nincs más választásod! A lelki szárazság ellen nincs orvosság! Tenni kell azt, amit tenni kell, és közben vonszolni fáradt, fájó önmagad.
HŰSÉG! Az imában akkor is, amikor az imának nincsenek sem szárnyai, sem lábai. Mint a semmibe szórt szavak, gondolatok, kopogó, néha még csak nem is kopogó kövekként visszahullnak a semmibe. Sem az imának, sem a bűnnek nincs íze. Reménytelen eset vagyok, mondja ilyenkor a szárazságban vergődő lélek.
Meddig tart? Ennek egyedül Isten a tudója. Egy biztos! Az, hogy a lelki szárazság: MULANDÓ!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"4421.
Kérdező: NAGY LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK!
1. Rám szakadt a magány teljes súlyával!
2. Tele vagyok szomorúsággal és félelemmel!
3. Amit tudnom kell, tudom! Még sincs lelki békém!

HANG: "Drága Gyermekem!

1. E lelki 'magányodban' talán a legnehezebb elhinned azt, hogy kimondhatatlanul szeretlek. Nekem, Jézusnak is nehéz volt elhinnem, hogy Isten az Én mennyei Atyám akkor, amikor a kereszten a Lukács: 23; 46-ban olvashatót mondottam. Pedig ez az igazság! Amint Én, Jézus értetek, úgy nektek önmagatokért kell el viseletek azt a 'lelki szárazságot', amely bár a pokol poklát érezteti veletek, mégis arra ad lehetőséget, hogy HITBEN elfogadjátok azt, hogy nem Isten ajándékai, hanem maga az Isten akar boldogítani benneteket! Azok, akik a lelki szárazságnak erre a fokára eljutottak, a Földön elérhető legmagasabb fokra jutottak el! E szinten valóban csak HITBŐL lehet élni! Médiumom az öngyilkosság küszöbén élte meg ezt a lelki szárazságot! De átélte, és átadta magát ebben a lelki szárazságban is HITBEN Nekem, Jézusnak! Ezt kell tenned neked is!
2. Soha nem fog belenyugodni az ősellenség abba, hogy feladja a küzdelmet a lelketek birtoklásáért! De bízzatok, Én, Jézus legyőztem a világot! Bennetek és körülöttetek egyaránt! Bennetek, hogy HINNI tudjatok minden érzelmi megtapasztalás ellenére, és körülöttetek, mert csak ti vagytok az ÉGI BÉKE A FÖLDÖN!
3. A benned lévő kettősség megszüntetése nem megy máról holnapra! Földi értelemben idő kell ahhoz, hogy szíved hűségét ne körülményeid határozzák meg, hanem a benned lévő élő HIT!
Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a BÉKÉVEL, melyet a világ neked soha meg nem adhat, és soha el sem vehet tőled!
LÉGY ÁLDOTT!"4062.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL...
Három álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!

Álmaid mindegyike erőt, békét és örömöt hagyott maga után. Ez tehát azt jelenti, hogy mélyen, a tudattalan világodat is átjárja az Én, a te Jézusod jelenlétének melege. Ezek az álmok a 'feltöltekezés' időszakát jelentik lelked fejlődésének útján. Azért fontos ezt tudnod, mert Isten, aki minden jónak ajándékozója, a földön élő embereket rá akarja nevelni arra, hogy ne az ajándékait értékeljétek a legjobban, hanem magát az AJÁNDÉKOZÓT!
Kétségtelen, hogy kellenek boldogító megtapasztalások a földi életetek folyamán, de ezeknek 'előkészítő' szerepük van.
A földön az Isten gyermekeit nem a megtapasztalásokból, hanem a HITBŐL élés kell, hogy jellemezze. E kijelentésem: 'Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. (Jn 20.29)', nemcsak egy másik emberre vonatkozik, de vonatkozik ugyanarra az emberre is, aki boldog, mert megtapasztal, de még boldogabbnak mondható, amikor már nem tapasztal, és mégis hisz Bennem, hű marad Hozzám!
A te áldozatos, szolgáló szereteted számomra, a te Jézusod számára feltétlenül örömet jelent, akár megtapasztalás, akár megtapasztalás nélküli HIT a forrása örömödnek. A te szíved békéjét viszont csak az a HIT tudja biztosítani számodra, amely HIT megtapasztalások nélkül is ÉLŐ HIT tud maradni! Az úgynevezett 'lelki szárazságtól' tehát nem félni kell, hanem számítani kell rá, és vállalnia kell annak, aki minden áron, valóban hű akar maradni Hozzám!
Nagyon szeretlek és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"2051.
Kérdező: ÜZENET AUSZTRÁLIÁBA
1. Üresnek érzem magamat szellemileg. (New Age miatt?) 2. Borzalmas állapotban van a világ!
3. Hogyan kell a kozmikus energiához viszonyulni?

HANG: "Kedves Barátom!

1. Amit te ürességnek nevezel, azt a misztikában lelki szárazságnak nevezik. Ez nem hátrány, hanem természetes velejárója annak, hogy meg kell tanulnod hitedből, és nem érzelmeidből venni a szükséges erőt ahhoz, hogy szeress, vagyis, hogy jót akarj! Ez az üresség annak is a jele, hogy Én mélyebben dolgozom benned, mint a felszín! Ezért érzed üresnek azokat a felszíni szinteket, amelyek a tapasztalati világgal kapcsolnak össze. Ez az időszak a remény próbája!"147.
EGY VERGŐDŐ LÉLEK VIGASZRA VÁR.
Uram! Vigasztalást vár tőled egy sok gonddal vergődő édesanya.

HANG: "Gyermekem!

Amint leveledben írtad, nagyon jól látod, mennyi érték, jó van életedben. Magad sem érted, hogy mindezek tudatában miért nincs tele szíved örömmel, vidámsággal, derűvel. Nem érted, hogy miért van nagyobb hatása életedben a lehúzó erőknek, s miért szorulnak háttérbe tudatodban azok a meglátások, melyek oly sokszor el tudták űzni lelked egéről a gondfelhőket.
Nálad nem csupán idegkimerültségről van szó. Bár kétségtelen, hogy senkinek sem könnyű feldolgozni olyan állapotot, melyben azt kell megélnie, hogy távol él attól a helytől, ahol nevelkedett, ahol barátai, ismerősei élnek, ahol életének gyökerei bizonyos létbiztonságot nyújtottak éveken át. - Senkinek sem könnyű átültetődni. De nálad nem csupán erről van szó. Akinek lelke Lelkemmel szoros kapcsolatba került, annak meg kell tanulnia, hogy a földi élet értelme nem az, hogy valaki jó érezze magát, hanem elsősorban az, hogy körülményeiben rálásson arra, hogyan tudná Irántam való szeretetét beleágyazni e körülményekbe. Ezt a kicsit nehezen átlátható mondatot úgy hívjátok: LELKI SZÁRAZSÁG.
Aki Engem vállal, az ezt ki nem kerülheti. Keményen meg kell tanulnod, hogy nem vagyok azonos adományaimmal. Ha egyszer Én akarlak boldogítani, akkor meg kell tanulnod lemondanod arról, hogy adományaim boldogítsanak. Erről van nálad szó!
Adj hálát nyűglődéseidért. Bár tudom, hogy ez ebben az állapotban érzelmileg nem tölt fel, de tisztítja hitedet és bizalmadat Felém. Azt, hogy ez az állapot meddig tart és milyen lelki megpróbáltatásokkal jár, azt bízd Rám! Úgyse tudsz mást csinálni.
MEGÁLDALAK! VESS KERESZTET MAGADRA!"2933.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
Álmomban kiszáradt földön jártam kétségbeesve, majd ezen átkelve, csodálatos világba értem.

HANG: "Drága Gyermekem!

Egy álomnak sokrétű jelentése lehet. Múlt, jelen és jövő, olyan képekben jelennek meg, amely képek érzelmi világod színeiben sokkal többet tárnak eléd, mint amit értelmi képességed valaha is megközelíthetett volna. Igen, mert egy másik dimenzió felé nyit ki benneteket az alvás állapota, s ebből a dimenzióból olyan információk jelennek meg szimbólumokban, amelyek megfejtése nagyon tudja gazdagítani az ébrenlétben megélt jeleneteket.
A te álmod, amely feltűnően pozitív érzelmi hatással végződött, nemcsak a földi élet sivárságának mulandóságát szimbolizálta, hanem a lelki életed fejlődését is eléd vetítette. Vállalnod kell a "lelki szárazság" végigkínlódását abban a reményben, amelynek beteljesülése kárpótol minden lelki szenvedésedért!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"4148.
Kérdező: SZERENCSE-JÁTÉKOKRÓL...
1. Nagyon boldog vagyok!
2. Szerencsejátékokról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!

1. Te akkor, amikor leveledet írtad, nagyon boldognak érezted magad. Jelenleg is úgy gondolod, hogy kimondhatatlanul szereted az Istent.
Most szeretném úgy elmondani neked az igazságot, hogy azt a szeretet csomagolásában tárjam eléd.
Isten kétféle úton mutatja ki irántatok megélt szeretetét. Közvetve és közvetlenül. Az Isten közvetve kimutatott szeretetét nevezitek gondviselésnek. A közvetlenül kimutatott szeretetét, amely kis ízelítő a mennyek országának öröméből, úgy élitek meg, mintha ti szeretnétek kimondhatatlanul az Istent. Szükségetek van erre a közvetlen isteni szeretet átélésére, mert ez majd erőforrás lehet akkor, amikor ebből semmit sem fogtok érezni.
E lelki szárazság állapotának azért kell bekövetkeznie, mert míg a mennyek országa a lélek hazataláltságának véglegesített öröme, vagyis az, hogy állapotszerűen éljétek meg kimondhatatlan boldogságban az Isten irántatok való szeretetét, addig a földi életetek arra való, hogy ti mutassátok ki Isten iránti szereteteteket, hűségeteket azáltal, hogy akár vérrel verejtékezve is, de segíteni, szolgálni akarjátok embertársaitokat abban, hogy ők is tudjanak másokért áldozatokat vállalva élni. Ezért a gyógyítással nagyon csínján kell bánni. Én, Jézus ahol lehetett, ott kerültem a gyógyítást, mert az egyáltalán nem tartozik a lényeghez. Ugyanakkor nagyon el tud vinni a lényegtől. Betegen is lehet szívbékében élni, és egészségesen is lehet elkárhozni!
Örülnék, ha az érzelmi feldobottság helyett a másokért áldozatot vállaló, szolgáló szeretetre tennéd a hangsúlyt."4175.
Kérdező: NEM VAGYOK MEGELÉGEDVE MAGAMMAL.
Haragszom magamra, mert nincs vágy bennem az imára.

HANG: "Drága Gyermekem!

Lelkednek ez az állapota, bármennyire is hihetetlennek tűnik neked, Nekem, Jézusnak jobban kedves, mintha tele lennél vágyakkal, s úgy fordulnál Hozzám.
Te elérkeztél a lelki fejlődésnek arra a szakaszára, ahol Lelkem már keményebb eledellel táplálja azokat, akik lélekben növekedni akarnak. Te egy olyan 'lelki szárazságban' vagy, amely nem vissza, hanem előre lendít téged. Tudom, hogy ez számodra most alig hihető, de pontosan most, az ilyen lelki állapotban van arra lehetőséged, hogy megélve semmiségedet, bármennyire is kicsi, de mégis valós hitedre hagyatkozzál.
Angyalaim nagyon drukkolnak érted! Ezt sem tudod megtapasztalni. Ezt is csak hittel tudod elfogadni.
A földi élet mulandóságában az örök boldogság ragyogása úgy el tud tűnni, mint a Nap az égen, amikor azt eltakarja a felhő.
Ilyenkor, a te lelki állapotodban számodra nem marad más hátra, mint a HŰSÉG! Hinned kell abban, hogy csak átmeneti lehet a felhő látszat-győzelme a Nap felett. Hinned kell abban, hogy a Velem, Jézusoddal való kapcsolatod bizonyos értelemben érzelem feletti! Olyankor, amikor valaki nagyon közel kerül Hozzám, akkor annyira Magamhoz ölelem őt, hogy ez az ölelés, legalább is egy időre, minden földi, érzelmi szálat elszakít, és csak a hit, vagyis a szívnek vaksi szemével él meg az Engem valóban szerető lélek némi erkölcsi bizonyosságot (de ez a némi, ez halálosan komoly bizonyosság!) a felől, hogy EGY Velem.
Ne feledd! Benned vagyok, érted vagyok benned akkor is, ha ezt nem, sőt ennek ellenkezőjét tapasztalod.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"3951.
Kérdező: MINDENRŐL LE AKARTAM MONDANI ISTENÉRT.
Úgy gondoltam, hogy mindent felégetek magam körül Istenért.
Most még a falevelet is irigylem.

HANG: "Drága Gyermekem!

Örülök, hogy Hozzám, a HANG-hoz fordultál. Hidd el, sokkal többet érsz Nekem, mint a világ összes falevele és fája együttvéve!
Lelki fejlődéseddel velejárt az, hogy sebezhetetlennek élted meg magadat. Ez egy olyan időszak volt életedben, amelyben Én, Jézus, éreztettem veled valamit abból, amit te az örökkévalóságban és örökké élni fogsz!
Mivel a föld elsősorban nem az Én, felétek áradó szeretetemnek a helye, legalábbis érzelmi síkon nem, hanem arra való, hogy ti mutassátok ki szereteteteket, hűségeteket Irántam, ezért szükségszerű a lelki szárazságnak az a periódusa, amelyet most átélsz. Ilyenkor sokkal közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád! Ez valóban az igazi, élő hit próbája. Amíg a földön éltek, meg kell tanítanom enyéimet arra, hogy többre értékeljék az AJÁNDÉKOZÓT, mint az ajándékot.
Abban biztos lehetsz, hogy erődön fölüli keresztet nem kell cipelned addig, míg hátat nem fordítasz Nekem, a te Jézusodnak. Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a kereszted súlyát. De mindenképpen hű maradok hozzád! Ha pedig egykor úgy döntenél, hogy elhagysz Engem, Én, Jézus, akkor is visszavárlak! Szívem irántad való szeretetét nem törheti meg soha semmi és senki!
Nagyon szeretlek és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"4658.

2. "A lelki szárazság, az csak látszólagos távolodás Tőlem. Valójában óriási lépés Felém, a te Jézusod irányába. Ebben az ajándéktalannak tűnő, önmagadra hagyatkozó lelki magányodban érik meg benned az az újjászületett személyiség, amely a továbbiakban minden körülmények között Engem, Jézust választ. A mostani állapotod a bensőd, a lélek formálásának az ideje. Természetes, hogy minden változás egyfajta fájdalommal jár. Maradj hűséges, és a jutalmad nem marad el!"3674.

3. "A lelki szárazság lényegéhez tartozik az, hogy nehéz elviselni. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, nemcsak ajándékaimban akarlak részesíteni téged. Egész Önmagunkat akarjuk átadni neked, és ehhez két dolog kell. Az egyik az, hogy át kell élned bizonyos fokig azt, hogy kiüresedtél. A másik az, hogy kiüresedésed, magadra hagyottságod ellenére is HŰ akarsz maradni Hozzám, a te Jézusodhoz!"2579.

"Azt sem Tőlem tanultad, hogy az érzésekre tedd a hangsúlyt. Ha számodra ez a kontroll, akkor bizony nem csoda, ha elbizonytalanodtál. Az enyémeket időnként megajándékozom érzésekkel, istenélményekkel, de soha nem ez a lényeg, soha nem ezt kell keresnetek, hiszen a földre nem azért jöttetek, hogy jól érezzétek magatokat, hanem hogy éljétek a szolgáló szeretetet, ami bizony sokszor egyáltalán nem jó érzés. Sőt az enyémeknek is meg kell élniük a lelki szárazság állapotát, amikor csak a hűségük által tudnak megmaradni Bennem, hogy jól megtanulják, ne az ajándékaim legyenek a fontosak számukra."2501.
Kérdező: EGY ÉLMÉNYRŐL ÉS KÉT ÁLOMRÓL
1. Egy élményem következményeiről
2. Egy (két) álomról

HANG: "Drága Gyermekem!

1. A te benső kiüresedési élményed, bármennyire kellemetlen állapotot éltél meg ezzel kapcsolatban, biztos jele annak, hogy Isten adományokkal akar ellátni téged. Amit te megéltél, azt lelki szárazságnak hívják. Kegyetlennek tűnik, pedig nem történik ilyenkor más, mint az, hogy Isten elveszi, visszavonja tőled azokat az ajándékait, amelyeket addig életed értelmének, örömforrásának éltél meg.
Olyan ez, mint mikor egy anya naponta ad ajándékokat gyermekének, és a gyermek ezeknek nagyon örül, s szinte öröme egyetlen forrásának éli meg ezeket az ajándékokat. De ha az anya azt akarja, hogy ne az ajándékait, hanem magát az anyát szeresse a gyermek, és azt élje meg, hogy öröme forrása maga az anya, akkor nem ad ajándékot, hanem várja, hogy ne az ajándékokért, hanem önmagáért szeresse a gyermek az anyját.
Így van veletek az Isten is. Megvonja ajándékait, hogy önmagáért szeressétek a SZERETETET. Egy ilyen lelki szárazságban nem marad más igazolása annak, hogy szereted az Istent, mint a HŰSÉG!
E hűség következménye, hogy különböző képességek, amelyek egyben felelősséggel is járnak, kezdenek működni abban, aki hű marad a jó érzést biztosító ajándékok elmaradása után is.
Kérd gyakran, akár rendszeresen a bölcsesség adományát, hogy azt a szerepet, amely a lelki szárazság után kiformálódik benned, egyre jobban, tisztábban és eredményesebben tudd megélni.
2. Álmod, álmaid, azt akarja érzékeltetni veled, hogy a szeretet a földön nemcsak élvezet, hanem áldozat is. Főleg áldozat!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"2065.

1. "Előre jelzem, hogy lelki szárazságon, tehát egy kiüresedett, elhagyatottság érzésen neked is át kell menned lelked fejlődése érdekében. Ez azért lesz szükséges, mert van a léleknek olyan állapota, amikor csak a hithűsége marad, amikor igazolnia kell, hogy Istent nem ajándékaiért szereti, hanem Önmagáért! Ez az igazi és örök szeretet! A lelki szárazság, a boldogtalanságnak valóságos megtapasztalása tesz alkalmassá mindenkit az igazi boldogság, az Istenben élés boldogságának megtapasztalására. Ez a megtapasztalás messze felülmúlja mind az újjászületésben, mind a Lélekkeresztségben átélt istenélményt!
Megáldalak a TÜRELEM és HŰSÉG LELKÉVEL!"2065.

2. "A meditációban eljutottál lelkednek arra a szintjére, ahol már nem létezik számodra a magányosság érzése. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy pozitív alaphelyzetbe sikerült kerülnöd. A Tőlem eltávolodás minél jobban mélyül, annál inkább elhatalmasodik a magányosság érzése a lélekben. A halál utáni pokol az elmagányosodottak világa!
Van a földön olyan lelkiállapot, amikor nagyon elhagyatottnak érzi magát valaki, pedig ilyenkor vagyok hozzá legközelebb. Ez a lelki szárazság. Ez az elhagyatottság, és nem a magányosság érzése! De most nem erről akarok beszélni.
Aki távol van Tőlem, az mindent elkövet, hogy emberek vegyék körül! A magány szinte kibírhatatlan számára. Képtelen a szembesülésre, ezért mindent elkövet, hogy tömegbe, társaságba, valamilyen, szintén Tőlem távollevő emberek közé meneküljön.
Aki önszántából meditálni képes, az egy lelki szint elérésekor már inkább abból érez meg valamit, hogy Én benne vagyok nemcsak létbenntartó, hanem boldogító módon is!"1635.
Kérdező: KIÉRDEMELHETŐ A KEGYELEM?
Hogyan érdemeltem ki a kapott kegyelmeket?

HANG: "Drága Gyermekem!

Nem érdem, hanem Isten szeretetének örök álma valósul meg olyankor, amikor valaki az újjászületés által visszatérhet a valamikor elhagyott ÚTRA! A Szentlélek által történt lélekkeresztségben olyan szerepet kaptál, ami ugyan nagy öröm és boldog erőkiáradás, de azért arra kérlek, maradj a földön! Nem ijesztgetni akarlak, hanem józanságra akarlak figyelmeztetni!
Az újjászületés szenvedéseket hoz magával, mégpedig lelki szenvedéseket! Olyan lelki szárazságokra kell felkészülnöd, amelyekben azért nem fogod érezni jelenlétemet, mert azokban a mélységekben, ahol benned lakom és dolgozom, emberi testben történt érzések nem juthatnak le!
A hűség és a bizalom e mélységekben csak hited által tud átvezetni, és segíteni az áldozatos szeretet fejlődésében. Én soha nem hagylak el! És azt sem engedem, hogy erődön felüli kísértések érjenek! Mert Enyém vagy, ezért ERŐM a te erőd is! Légy okos és óvatos, hogy a megfelelő időben és megfelelő helyen vállalni tudd a Tőlem kapott, Mellettem tanúságot tevő szerepet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"267.
Kérdező: Uram! Valaki nagy lelki vergődéseket él át. Segítsd Őt!

HANG: "Drága Gyermekem!

Valóban kemény harcmezőt hordasz magadban. Itt kell megmutatnod, hogy a GYŐZTES oldalán akarsz maradni. Ha megszüntetném a harcmezőt benned, akkor nem igazolódhatna az a hűséged, mely éppen az által hűség, mert egyben hősiesség is. Ilyesmi csak harctereken tud megvalósulni.
Attól nem kell tartanod egy pillanatra sem, hogy lemondok rólad. Nem. Te az Enyém vagy visszavonhatatlanul. Éppen ezért harcolnak érted ártó erők, melyek oly nehezen akarják elhinni, hogy te valóban az Enyém akarsz maradni.
Drága Gyermekem! Ha föleleveníted magadban azokat az eseteket, melyekben könnyű volt Hozzám tartozni, akkor be fogod látni, hogy igazán olyankor vagyok legközelebb hozzád, mikor nem az ajándékaimra való figyelés tölti el lelkedet, hanem az, hogy Hozzám akarsz ragaszkodni életed napi eseményei közben is. Bizony a föld nem mennyország. De itt van tere a mennyek utáni vágyak kifejlődésének. Ne mondj le erről. Bizony igaz: Az embert vágyai irányítják. Vágyakozz Lélekkeresztségre! Vágyakozz az újjászületés csodálatos átélésére. Vágyakozz az Általa, Velem és Bennem lévő megújulásra. E vágyak megvalósulása csak lelki szárazságon keresztül valósulhatnak meg. Amint választott népemnek sivatagon kellett átmennie, hogy elérje KÁNAÁN földjét.
Te annyival vagy előnyben e téren, hogy Őrangyalod nagyon akar segíteni a hűséged megerősítésében. De ezt neked tudatosan kérned is kell Tőle.
Persze meglátogathatod, aki által HANGOM hallatom most jelenleg országotokban, de ennél fontosabb, hogy Őrangyaloddal legyen élő a kapcsolatod.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."174.
Egy kereső, Téged kereső lélek kér Tőled tanácsot.

HANG: "Drága Gyermekem!

"Találkozni szeretnél a HANGGAL? Hát benned él! Benned élek! Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint te önmagadhoz. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy Én tartalak létben. Te azáltal létezel, hogy Én minden pillanatban szeretettel gondolok rád. Ha csak egy pillanatra is nem gondolnék rád, te megszűnnél létezni. Ettől nyilván nem kell tartanod, mivel Én öröktől fogva és örökkön örökké boldognak akarlak. Ez Részemről feléd áradó szeretetem következménye. Számomra ma is probléma veled az, ami minden gyermekemmel. Nagyon nehéz megértetnem két dolgot. Az egyik az értelmed miatt probléma, a másik a szíved miatt.
Ésszel nehezen vállaljátok, hogy szállóigévé váljék mondásom, melyet a Jézus Társaság alapítója által tettem közismertté. Ez így hangzik: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST?- Földi életed problémái egyszerűen elvesztik erejüket, ha ezt gyakran elmondod magadban. Igen, mert hívő ember, ha értelmes, e szállóige gyakori mondása által úgy jár a mulandó élet értékeivel, mint az, aki a hólabdát a Napra teszi. Rájön, hogy az nem más, mint fontoskodónak mutatkozó piszkos víz.
Még nagyobb problémát jelent az, ami szívedet, szíveteket teszi próbára. Ez pedig az, hogy meg kell tanítanom minden boldogságra teremtett gyermekemmel, hogy tudjon különbséget tenni az Adományozó és az adomány között.
Ha közvetlenül éreztetem veled szeretetemet, akkor te nagyon jól érzed magad. De ez téged nem tesz jobbá! Ez nem növeli benned a szeretetet. Ami növeli, az a te áldozatvállalásod irántam való szeretetből. Az örökkévalóságban számodra EZ fog valutát jelenteni. Sajnos szívetek ezt nehezen fogja föl. Végtelen bölcsességem minden igyekezetét latba kell vetnem, hogy e téren meg tudjam értetni ezt: A lelki szárazság, lelki üresség, lelki sötétség olyan talentumok, melyek lehetőséget biztosítanak arra a fejlődésre, mely egyrészt illúziómentes, másrészt minden képzeletet fölülmúl."Budapest, 2003. augusztus

Összeállította: Kiss Mónika

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax: (1) 431 7657
Mobil: 06-30-202 5553