Vissza az előző oldalra Főoldal


Az Isten Országa

Lukács 13-19.

Az oldal nyomtatása

"hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjébe, és fel is nőtt, és (élő) fává lett, és az ég madarai fészket raktak az ágai közé,"

Lukács evangéliumában a 13-19-es igerészt bevezetően kérdezi Jézus, mintegy önmagától:
"mihez hasonlít az Isten Királysága, (és) mihez hasonlítsam?"

Jézus e világban nem tud önmagán kívül semmire és senkire sem rámutatni, hogy lássátok, ez az Isten Királysága. Nincs e világban semmi és senki, ami, aki pontosan leképezné, hordozná, ábrázolná azt. Nem, mert az Isten Királyságának e világban nincs pontos mása.
Az Isten Királysága e világban rejtve van!
Jézus így beszél erről: "felnyitom példabeszédekre a szám, elmondom, ami a világ levettetése (alapítsa) óta rejtve volt." (Mt. 13-35.)

Az Isten Szellem és Igazság!
"Szellem az Isten, és azoknak, akik Őt imádják, szellemben és való (igaz)ságban kell imádniuk." (Jn. 4-24.)
Az Isten Királysága sem lehet más, mint az a Szellemi Királyság, amely az Igazság (Valóság) hordozója. Annak a Valóságnak, amelyben a Szeretet kezdet nélküli, valóságos, megszüntethetetlen teremtő erő.
A Római Birodalom leigázottságában vergődő Izrael népe saját földi országát gondolta a Messiás megjelenésével, győzelmével az Isten Királyságának. Izrael népe a Törvény betartása által kapott földi hatalmát gondolta az Isten Királyságának. Ebben a Királyságban - amit a Messiás hoz létre - az az Igazság uralkodik majd, amelyikben a világ összes pogány népe meghódol a Messiás vezette Izrael népe előtt. Izrael népe a Messiás által győzedelmeskedő ország lakóiban - önmagukban - az Isten Királyságának lakóit látták.
Így nem voltak képesek meglátni a másik országot! A valódit! Azt, amelyikről Jézus ezt mondta: "mert nézzétek, Isten Királysága bennetek van." (Lk. 17-21.)
Az Isten Királysága akkor is bennünk van, ha Jézus helyenként úgy beszél róla, mintha rajtunk kívül is megtalálható lenne: "Ámen, mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jut be az Egek (Istenének) Királyságába." (Mt. 19-23.) "Neked adom majd az Egek (Istene) Királyságának a kulcsait." (Mt. 16-19.) Ha alapmegállapításként elfogadjuk Jézus Lk. 17-21-ben mondott Ország azonosítását, akkor ennek tartalmához hozzá tudunk igazítani minden más megállapítást, hasonlatot, példát, kibontást, ami az Isten Királyságával kapcsolatos. Ez az alapmegállapítás így hangzik: "mert nézzétek, Isten Királysága bennetek van." (Lk. 17-21.)
Pontosan ez az igazság maradt rejtve a világ alapjainak levettetése óta az ember elől. Az az igazság, hogy az Istent ne kívül keressük, hanem belül, önmagunkban. Az Isten számára ennél rejtettebb hely nem is létezhetne e világban. Hogyan juthatott volna el bármely természeti, totem, bálványt vagy sok istent imádó nép a valóság eme látására?
Sehogy!
Az Igének kellett testet öltenie, anyagtestbe öltöznie, hogy elmondhassa, megismertethesse a hihetetlent, a felfoghatatlant, azt, hogy az Isten Királysága bennünk van!
Hogyan magyarázható ez a bennünk levő Isten Királysága? Hogyan mutatható, érthető, látható, hallható? Ez az Isten Királysága e világban semmilyen területtel nem azonosítható, nem felvehető és nem letehető, csak példázható. Csak hasonlítható, mert az Isten Királysága Szellemi - Lelki - Királyság. Jézus sem talál e világban az Isten Királysága bemutatásához közvetlen megfelelést. Nem is találhat, mert nincs!

Az Isten Szellemének Királysága csak működésében ragadható meg. Csak alakulásában fogalmazható meg! Ugyanúgy, ahogy a szellem is csak munkájában, működésében, alakulásában, hatásában tapasztalható meg.
Ha nem működik, ha nem hat, ha nem alakul és alakít az értelem és a gondolkodás, akkor nincs is!
Ez a Szeretet felé alakító, mozdító, ható, működő, értelmes és bölcs, mindent átfogó és örökkévaló szellemi erő az Isten Királysága.
Az Isten Királysága: a szeretetben született gondolat, akarat és cselekvés!

Minden ember, mint szellemi lény, az Isten szerető gondolatából lett teremtve, ezért szükségszerűen szívében hordozza önmaga eredeti, lényegi mivoltját: a szeretetből született szeretetet. Hordozza akkor is, ha önmagától elfordulva nem képes ezt meglátni.

Jézus példázatában az Isten Királysága nem a mustármag. Az Isten Királysága csak olyan, mint a mustármag, amely a neki legmegfelelőbb helyre kerülve, gondozva és ápolva, elkezd növekedni. Belülről kifelé!

Ahhoz, hogy a növekedési képességei megvalósuljanak, bizonyos feltételek teljesítése szükségeltetik: az Igének jó földbe kell kerülnie. A jó földbe került Igét ápolni, gondozni kell, hogy a benne levő növekedési lehetőség, képesség valósággá váljon.
Az Isten Királysága maga a növekedés.
Az Ige szellemünkben való munkálkodása: növekedés a szeretetben!
Ez a növekvési képesség, lehetőség, erő nem bennünk van, hanem a belénk került és befogadott Igében. Ez az Ige nem más, mint maga az Isten. Az Isten Királysága!

Az Isten Királyságának befogadása, a bennünk való növekedési lehetősége csak tőlünk, a látásunktól, a szívünk szeretetétől függ. Annyiban képes az Isten Királysága alakulni, alakítani minket, amennyire képesek vagyunk befogadni Jézust, mert: "Bizony igaz, hogy te, amennyire Értem élsz, annyiban létezek a számodra." (Hang 39/4189.)

Szellemország az Isten Királysága.
A Lélek országa az Isten Királysága.
A szerető gondolat, akarat és cselekvés országa az Isten Királysága.
Minden földi királyságnak van királya. Minden földi király úr a saját királyságában, ahol minden alattvaló azt teszi, amit a király parancsol.
Az Isten Szellemi Királyságában a szeretet gondolata az ÚR! Íly módon a szeretet határozza meg az ember cselekvését is. Ebben a szeretetkirályságban folyamatos a növekedés, a szeretetben való gazdagodás, mert ha a szerető gondolat megállna, megpihenne, úgy meg is semmisülne.
Lüktető, vibráló, lázas tevékenység a szeretet, amely a bölcsesség higgadtságával munkálkodik a világban. Ennek a szerető gondolkodásnak és tevékenységnek az országa, birodalma az Isten Királysága.
A világ sötétsége külső sötétség.
Az Isten Királysága belső világosság. Olyan belső világosság, amely képes bevilágítani a külső sötétséget is!

Szabó János

Vajon milyen?

Milyen lehet Otthon lenni?
Hol görcs a gyomorba nem ül,
Hol sötét ívű meg nem értés
A lélekben fájdalmat nem szül.

Milyen lehet Otthon lenni?
Hol nem gyűlölnek szüntelen,
Szétszaggatva eget, földet
Karmos kezek kíméletlen.

Milyen lehet Otthon lenni?
Hol béke lelke értelemmel
Érted élne érzelemmel,
Szólna szívvel szép szólammal,
Énekelve víg dallammal,
Csilingelve kék csengővel,
Csalogánynak énekével.

Árok partján zsenge hajtás,
Hajnal reggel napsugárzás,
Hulló hónak friss illata,
Csöndes szónak bölcs mosolya.

Borjú meleg lehelete,
Édesanyám fáradt keze,
Tágas mező szélén erdő,
Széllel játszik a Teremtő.

Istállóban tejet fejni,
Bántó szókat felejteni,
Esti tűznél Melléd ülni,
Vajon milyen lehet,
Milyen lehet Otthon lenni?

Szabó János

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax: (1) 431 7657
Mobil: 06-30-202 5553