Vissza az előző oldalra Főoldal

A 70-es években járta ez a vicc Magyarországon:

Ki volt Lékai bíboros? - teszi fel a kérdést egy történész 2100-ban.
Ezt a választ kapja: - Kommunista kollaboráns Bulányi atya idejében.

Az alázatosan lázadó Bulányi-kör

- Az összeesküvés -
IV. rész

Az oldal nyomtatása

Az előző három részben (99/6., 00/1.,2. szám) a fegyveres katonai szolgálatot megtagadó és a kiscsoportos, mély vallásgyakorlatot követő Bokor-közösség keserves szélmalomharcáról, a magyar püspöki kar "csak azért is elítéljük Bulányit" akcióiról, valamint Ratzinger bíboros éles hangú leveleiről és azok hátteréről közöltünk részleteket.
Ebben a részben az ateista hatalmi szervezet irányítása alatt álló egyházi báb-vezetőség - az Állami Egyházügyi Hivatal - javaslatát adjuk közre. A javaslat konspiratív jellegű, feltehetően besúgók által begyűjtött adatokra épül. Állami támogatást kíván egy "teológiai tévelygő" megrendszabályozására, dramatizált felnagyításokkal és a püspökök elbizonytalanításával.


Havasy Gyula történelmi bevezetőjében az alábbiakat írja:
Mindszenty bíboros és egyházunkból sokan mások elsüllyednek a pártállam börtöneiben, s a még el nem süllyesztett hierarchiák aláírnak egy szégyenletes "megegyezést" 1950-ben, nyárvégen. Az aláíró Grósz érsek és egyházunkból ismét sokan mások, féléven belül ismét elsüllyednek a börtönökben, a megmaradó hierarchiák pedig aláírnak egy még szégyenletesebb "megegyezést" 1951 tavaszán. Ez alapján ávósok ülnek be a püspöki aulákba, kezükbe kerül az egyházmegyék pecsétje, s a hierarchiák dolga volt hirdetni, amit a pártállam kívánt tőlük. Akik viszont nem hajlandók hazudni és őrzik a kisközösségekben Jézus igéjét, azokat 1952-től kezdve sűrű sorokban és folyamatosan valamilyen ürüggyel bebörtönözték.
Sztálin halála (1953), a Szovjetunió XX. pártkongresszusa (1956), a II. Vatikáni Zsinat (1962-től) hatására - máig titkos - "részleges megegyezés" jött létre a pártállam és a Vatikán között 1964 őszén. Ennek "gyümölcseként" egyidejűleg - másfél évtized szünet után - püspökké szentelhettünk öt papot, akikben a pártállam megbízik. Ekkor már húsz éve, hogy a Vörös Hadsereg hazánk földjére lépett s a Vatikán keleti politikája húsz év után tudomásul veszi ezt a tényt. A hierarchia és pártállam két évtizedes szembenállása után elkezdődhetett kettejük között a "termékeny" együttműködés időszaka. Ennek érdekében el kell takarítani az útból a használhatatlanná vált egyházi személyeket. Mindenekelőtt az amerikai követségen raboskodó bíborost, akit a pápa előbb kiparancsolt az országból, majd megfosztotta őt esztergomi érseki székétől. Helyére 1976 elején a használható Lékai László került. Valami új indult útjára e székfoglalással hazai egyházunk életében: a pártállam és a hierarchia vállvetett harca azok ellen, akik nem képesek közös nevezőt találni pártállam és az evangélium számára.

Dokumentálja ezt az újat egy még nem publikált irat az Állami Egyházügyi Hivatal tikos ügykezelésének anyagából. Dátuma, 1976. szeptember - fél évvel Lékai székfoglalása után.
Javaslat a püspöki kar vezetői felé,
a Bulányi-féle ifjúsági szervezkedési probléma felvetésére

Szervezett illegális ifjúsági tevékenység folyik Budapesten és vidéken egy hét tagú központi vezetőség irányítása mellett 14 csoportban, csoportvezetők felügyeletével. Az illegális tevékenység fő szervezője és vezetője Bulányi György. A szervezetben 50 egyházi személy, köztük 28 aktív pap vesz részt. A csoportban tevékenykedik 3 szeminarista, 2 volt apáca. Bulányi saját teológiája alapján fejti ki káros tevékenységét. Elsősorban a jelenleg működő püspöki karral szemben. A szervezkedés mintegy 250 főre terjed ki. A szervezkedésben résztvevő papok rendezik az illegális összejöveteleket. A szervezet működése kiterjed az esztergomi, váci, székesfehérvári, egri, csanádi, pécsi, győri egyházmegyék területére. Javaslati pontok:
1. Október hónapban tárjuk fel a Bulányi-féle szervezkedést Lékai bíboros előtt, beszéljük meg vele, mikor tárgyaljunk erről a témáról a püspöki kar érintett tagjaival.
2. Lékai bíborossal történt megbeszélés után célszerű volna az ügyről külön tárgyalni Ijjas érsekkel, kikérni tanácsait a probléma lerendezésére.
Lékai bíborossal kialakított időpontban a Bulányi-féle szervezkedést tárjuk fel az érintett egyházmegyék ordináriusai előtt.
3. A szervezkedés tényeinek felvázolásánál, dramatizálva nagyítsuk fel a történteket és élezzük ki annak politikai veszélyességét, az állam és az egyház jóviszonya; a püspöki kar politikai szavahihetosége, hitele; az ifjúságra, a társadalomra vonatkozó veszélyessége; a Vatikán és államunk kapcsolata szempontjából.
Mutassunk rá, hogy:
4. Fejtsük ki az érintett püspökök előtt, hogy a Belügyminisztérium illetve a rendőrség teljes joggal adminisztratíve akar fellépni ez ellen az illegális szervezkedés és vezetői ellen.
Mi úgy ítéljük meg, hogy ez a szervezkedés elsősorban teológiai tévelygésen és a hierarchiával való szembenálláson alapul, nem irányul direkt módon az államhatalom ellen, ezért nincs szükség adminisztratív állami beavatkozásra. Amennyiben a püspöki kar biztosítékot tudna nekünk szolgáltatni, hogy a szervezkedést kivizsgálják, egyházfegyelmi úton rendezik, úgy esetleg lehetőség van arra, hogy ezt az ügyet egyházon belül intézzék el.
Ezért javasoljuk, hogy a püspöki kar beszélje meg ezt a témát és amennyiben vállalják az ügy lerendezését, készek vagyunk a rendezéshez tényanyagot nyújtani Lékai bíboros részére.
5. Az ordináriusok és a papi békemozgalom vezetőit biztosítsák, hogy a Bulányi féle szervezkedéssel kapcsolatban megfelelő elítélő papi és egyházi közhangulat alakuljon ki.
6. Az egyházi sajtó megfelelő módon foglakozzon az illegális szervezkedés, a földalatti egyház koncepciójának elítélésével. A Teológia című katolikus sajtóban teológiailag kellene szétzúzni a Bulányi féle teológiai koncepciókat, valamint ennek nyomán terjedő pünkösdi kis közösségek szervezésére irányuló propagandát.

Budapest, 1976. szeptember 28.

Megjegyzés: Bulányi György jelenleg rendszeresen előadást illetve beszélgetést tart a Szellemi Búvárok Egyesületében! A belépés díjtalan.

Szerző: Havassy Gyula (Részlet "A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989" című munkájából.)

Átvettük a Szellemi Búvárok Egyesület által kiadott "Parapszichológia - Spiritualitás" c. folyóiratból. A szerkeztőség címe: szbe@mail.datanet.hu


Vissza az előző oldalra

Információ


Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Fax-westel: 06-30-8077 451
Mobiltelefon: 06-30-202 5553