A HANG a belső szabadságról

Összeállította: Kiss Mónika

 

 

 

 

„Sajnos, de igaz, nem elég valakiben a jó szándék ahhoz, hogy Engem képviseljen. Sokkal több kell ehhez. Komoly benső szabadság, mely nem visel el semmiféle engedelmeskedtetést, ehelyett kiérlelt meggyőződése szerint cselekszik. Csak az a döntés hordoz komoly felelősségvállalást, mely ebben az irányban mutatkozik meg.”  5/400

 

„Azt meg kell értenetek, hogy Én nem vállalhatom át döntésetekért a felelősséget, mert az megcáfolná benső szabadságotok komolyságát. Azt mindenképpen tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok, bárhogyan dönt, bármelyiktek. Útitársnak hozzátok szegődtem, s nem tágítok mellőletek, belőletek.”  5/390

 

„Szolgálni, rabszolgálni, vagyis rabszolgamunkát is vállalni tudni, s ugyanakkor benső szabadságban, megkötözöttségektől mentesen élni, ez a CÉL, az IRÁNY, ez a Lelkemre hallgatás következménye.”  1/33

 

„Azt szeretném, ha minél kevesebb csalódás árán tudnál előre haladni az igazi benső szabadság elérése felé, vagyis afelé, hogy az Én szavamnál, lelkiismereted hangjánál fontosabb ne legyen számodra.

Vannak olyan helyzetek, amikor bizony Én, az Isten tehetetlen vagyok. Mindig véget ér az Én szabadságom ott, ahol a tiéd kezdődik. Egy biztos: szabadságommal szinkronba kell kerülnöd, ha olyan boldog akarsz lenni, hogy csalódás már ne érhessen. Tehát egy húron kell pendülnünk. Én alkalmazkodom hozzád mindaddig, amíg jónak látom. Te is alkalmazkodj Hozzám, amíg jónak látod.

Ha nem azt látod jónak, amit Én, akkor nem tehetsz mást, mint tudomásul veszed, hogy utadon tovább nem követhetlek. Sokkal jobban szeretlek, semhogy becsaphatnálak!"  1/50

 

„A te feladatod mindenképpen az, hogy benső szabadságot szerezzél. Ennek útja pedig egy speciális imádság. Rendszeresen kell könyörögnöd azért, hogy betöltődjél Szentlélekkel. /Lukács 11; 13./ Mert ahol a Lélek, ott a szabadság. / 2. Kor. 3; 17./ Ez az esemény nem történik észrevétlenül. Nagy lelki élményt fog jelenteni számodra, s mindent tisztábban és egyértelműbben fogsz látni. De nemcsak látni fogsz egyértelműen, hanem cselekedni is.”  2/124

 

„Te sok örömet szereztél már Nekem. Ha majd tapasztalod, hogy kezdem megvonni tőled örömöm átélt érzését - mert jelenleg ez biztosítja benned a harmóniát -, ez nem szeretetem csökkentése lesz, hanem ellenkezőleg. Jobban fogom így tudni adni MAGAMAT neked.

Aki igazán szeretni akar Engem, annak meg kell tanulnia nagyobbra értékelni az Ajándékozót, mint ajándékait. Bizony az élő hit túlvezet az érzelmi melegségek kellemes hangulatán. De előre tudnod kell, hogy ez nem visszafejlődés, hanem növekedés a benső szabadság irányában.”  3/228

 

„Tudnod kell, hogy nem könnyű jól szeretni! Csak az tud jól szeretni, aki belül szabad attól, aki felé szeretetét ki kell mutatnia. Még házastársak kapcsolatában is nélkülözhetetlen az a benső szabadság, mely külön-külön felelőssé teszi mindegyiket a Velem való kapcsolatában.”  4/277

 

„Körülményeid mindenképpen tükrök, melyek által olyan önismeretre juthatsz, amely megment az önámítástól. Nemcsak olyan vagy, amilyennek látod magad, hanem olyan is, amilyennek látnak mások. Ez mindaddig igaz lesz, míg egészen át nem járja lelkedet az Én Lelkem. Ha ez megtörténik, akkor benső szabadsághoz jutsz, mert ahol a LÉLEK, OTT A SZABADSÁG. Akkor vagy szabad, ha az Általam megmutatott jót, minden külső és belső kényszer ellenére képes vagy VÁGYNI. Tehát nem arról van szó, hogy meg is tudod tenni, de igenis szó van arról, hogy szándékodban "igen"-t tudj ezekre mondani.”  4/340

 

„A másik erőforrás szintén felfedezés eredménye, s ez az előzőből logikusan következik. Ezt így lehet megfogalmazni. ‘Ha Istené vagyok, akkor én csak jól járhatok!’ Ez az igazság segít leoldani azokat a megkötözöttségeket, amelyek akadályai a benső szabadságnak, vagyis annak, hogy békéd akkor lesz, ha megteszed azt, amit megtehetsz, és nem is kell mást tenned, csak azt, amiről tudod, hogy meg tudod tenni. Aki előtt nem nyilvánvaló a teendője, az, ha megkérdezi Tőlem, tehát a benne élő Lelkemtől, akkor megnyugtató döntést tud hozni. Sokkal jobban szeretlek, semmint magadra hagynálak vergődéseidben.”  7/574

 

„Te sem véletlenül születtél a földre. Neked is tudomásod volt arról, hogy benső szabadságod érdekében olyasmit kell vállalnod, amit erődön fölülinek élsz meg, s ami nem is viselhető el másképpen, csak Velem!”  10/819

 

„Mérhetetlenül szeretlek, és szabaddá akarlak tenni téged is, házastársadat is, gyermekeidet is, mivel a benső szabadság feltétlen feltétele a szívbékének (2. Kor 3; 17).

Szeretnélek megtanítani benneteket arra, hogy ne személyekben, hanem feladatokban gondolkodjatok. Ez nem szeretetlenség a személyek ellen, hanem éppen a helyes szeretet útja. Csak így leszel képes te is azt tenni másnak, amit Én látok jónak, és nem azt, amit te, vagy ő lát jónak önmagának.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"  10/819

 

„Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell kidolgoznod azt a benső szabadságodat, amely aztán lehetővé tudja tenni számodra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig benső békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak látsz. Erőkifejtés nélkül nincs előrelépés! Márpedig sem az erőkifejtésben, sem az előrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlődés nem ismer olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erőkifejtést.”  10/841

 

„Nemcsak arról van szó, hogy te nem felelsz férjed viselkedéséért, hanem szó van arról is, hogy előnyödre kell felhasználnod az ő viselkedését! A tőle való benső szabadság mellett látnod kell, hogy te hol tartasz bölcsességben, hitben, türelemben, és főleg abban a határozottságban, amelynek erejével nem vállalsz bűnrészességet vele. Vagyis úgy élsz, hogy ő majd Isten előtt rád ne hivatkozhasson, mintha helyeselted volna azt, amit szívedben rossznak tartottál.”  42/4539

 

„Isten azért engedi a megöregedés időszakát, hogy bölcsességben növekedve nagyobb ön- és istenismerete jussatok. Ennek mértéke mindenkor azonos azzal a benső szabadsággal, amely a lélek harmóniájának alapfeltétele! Mi hát gyakorlatilag a te feladatod?

Egyre kevesebb hangsúlyt kell tenned arra, hogy milyen az unokád, és egyre nagyobb hangsúlyt kell tenned arra, hogy Engem, a te Jézusodat egyre jobban megismerj, s így készülj a Velem való színről színre történő találkozásunkra. Mindenki azt a lelki állapotot hozza magával halálakor, amelyet magában hord. Aki nem törekedett benső harmóniára, hanem másnak, akár gyermekének, akár unokájának problémái zavarták, annak a halála után sem lesz zavartalan a Velem való találkozás.

Csak az tud helyesen szeretni, aki függetlenülni tud mindentől és mindenkitől! Csak az tud függetlenülni mindentől és mindenkitől, aki teljesen 'MEGKÖTÖZŐDIK' Istenével! Ennek megvalósításához egyedül Én, Jézus vagyok az ÚT!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"  42/4556

 

„E kényszer, mint minden kényszer, csak akkor és csak addig tud uralkodni valakin, amíg az illető nem éli át azt a rugalmasságot, amely a benső szabadságnak feltétlen feltétele. E rugalmasság alapja az az alázat, amely valóban nem tartja olyan fontosnak magát, hogy nyugtalanná váljék e világ aránytalanságai miatt.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a rugalmas ALÁZAT LELKÉVEL!"  41/4405

 

„Nincs égi és földi boldogság! Sem a bódultság, sem pedig az az állapot, amikor valaki jól érzi magát nem azonos a boldogsággal. A boldogság egy olyan benső szabadság következménye, amelyet el sem tud képzelni az, aki még nem tapasztalta meg. Tehát el kell hinni azt, hogy van!

A benső szabadság ellentéte a különböző benső megkötözöttség. Azért mondom, hogy benső megkötözöttség, mert börtönben is lehet valaki bensőleg szabad! Ennek elfogadására mindenki és minden körülményben képes.

Az Én, a te Jézusod neve ennyit jelent: Isten a szabadító! Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is tudok hatékony módon jelen lenni ott, ahol nem lehetek abszolút első! Akkor vagyok abszolút első, ha nincs második, illetve ha Én mondom meg, hogy mi vagy ki következzék!

Tehát ahogy befogadsz Engem, Jézust, úgy oldódnak le rólad megkötözöttségeid. Ahogy oldódnak megkötözöttségeid, úgy válsz szabaddá. Ahogy szabaddá válsz, úgy éled meg azt a benső békét, amely a boldogságnak a másik neve!”  41/4486

 

„Minden vallási gyakorlat ESZKÖZ! Eszköz arra, hogy bensőleg szabaddá váljatok körülményeitektől, családotoktól, de még önmagatoktól is! Minden vallási gyakorlat akkor válik babonává, ha nem a benső szabadság irányában teszi hitelessé számotokra a bennetek élő Isten Lelkét (2. Kor. 3; 17). A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdonítotok, amelyet annak Isten nem adott. A vallási gyakorlatok, lehet az imádság, szentmise, böjt, zarándoklat, stb., csak akkor nem babona, ha azt, aki ezeket gyakorolja, őt építi, buzdítja és vigasztalja. Ha nem ezt teszi, akkor babona, amely nem a HIT, hanem a HISZÉKENYSÉG alapján áll, és nem boldogít, hanem e helyett bódít!”  38/4065

 

„Aki helyesen szereti önmagát, az szebbé teszi a világot. Aki helyesen akar másokat szeretni, az megállíthatatlan vergődésnek teszi ki magát. Senki nem képes helyesen szeretni mást, csak önmagát.

Az szereti helyesen önmagát, aki Istenért él, vagyis, akik a szolgáló szeretet oltárán, Isten iránti szeretetből feláldozza önmagát.

Erre csak annyiban vagytok képesek, amennyiben szabaddá tudtok válni még a vérkötelékeitektől is. Igen, mert gyermekeidnek nem akkor teszel jót, ha az ő akaratukat akarod teljesíteni. Akkor sem, ha a te akaratodat akarod rájuk tukmálni. Gyermekeidet és mindenkit a világon akkor szeretsz helyesen, ha Isten akaratát akarod közvetíteni feléjük. Ennek az akaratnak felismerését pedig minden megkötözöttség ködösíteni próbálja. Ezért oly nagyon fontos a benső szabadság megszerzésére irányuló törekvésetek. Vagyis, hogy minden külső és belső kényszer ellenére igyekezzetek megvalósítani az Általam elétek állított, tőletek elvár jót.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"  33/3479

 

„Az törekszik benső szabadságra, aki arra törekszik, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudja tenni a meglátott jót!”  30/3107

 

„Én vagyok az ÚT! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a segítés útja. Tehát a benső SZABADSÁG útja. Ez ellentéte minden megkötözöttségnek.”  25/2468

 

„Ha benső szabadságot élsz meg, akkor ezt feltétlenül több imára és elmélyültebb evangéliumi tanulásra fordítsd! Ha nem ezt teszed, akkor csak hazudtad magadnak a szabadságot. Valójában a felelősségvállalás elől menekülsz. Ha így van, akkor nagyon helyénvaló a benső nyugtalanság. Ilyen esetben Én, Jézus, segíteni nem tudok, mert helyettetek nem lehetek boldog. De Általam, Velem és Bennem mindig minden rendezhető!”  25/2529

 

„Egy kapcsolat elbírálásánál az elv az, hogy ne a kapcsolatot, magát tedd mérlegre, hanem azt, hogy mennyire felel meg eszközként a CÉLNAK, vagyis annak, hogy szíved békéjét, benső szabadságodat, tehát az Én életemet elmélyítse benned. Mert ez a lényeg!”  15/1384

 

„Az önuralom gyökere az a látás, amely távlatban tud gondolkodni. A türelmetlen embert elborítják a pillanat gondjai és az ezekhez kötött érzelmek hullámai. A türelmetlenség mindig megkötözöttség! Én azért jöttem közétek, hogy Általam elérjétek azt a benső szabadságot, amely a külső és belső kényszer fölé emel benneteket! Akiben Én élek, az is lehet dühös, de érzelmeit kezelni tudja Általam!” 15/1385

 

„A benső szabadság megszerzése kemény benső küzdelem vállalásával lehetséges csak. E küzdelemben azt kell tudatosítanod magadban, hogy nagyobb az, aki benned van, tehát az Én erőm jelenléte, mint az, aki kívüled van, tehát társad, vagy bárki házad népe közül. E küzdelemben nagyon el lehet fáradni, de akkor sem tudok más mondani, mint amit kétezer évvel ezelőtt mondtam: "Bízzatok, Én legyőztem a világot!" Tehát nemcsak arról van szó, hogy a Győztes oldalán állsz, hanem arról, hogy a győzelem benned van!

Légy okos és óvatos! A benned lévő szeretetem nem arra törekszik, hogy eredményeket érjen el! Az eredmények automatikusan jönnek (Márk 4; 28)! Az Én szeretetem arra törekszik, hogy minél kisebb áldozattal (vagyis felesleges áldozat nélkül), minél nagyobb szeretetet tudjon mutatni. De áldozat nélkül nem megy! Azért fogalmaztam így, mert nem azon van a hangsúly, hogy minél nagyobb legyen az áldozat, hanem azon, hogy minél nagyobb legyen a szeretet, a rugalmasság, az alkalmazkodó készség, annak felismerése, hogy az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia!”  15/1427

 

„Az első, amit fel kell ismerned, az az, hogy szabaddá kell válnod megkötözöttségeidtől. Tehát a SZABADSÁG! Most nem csupán szenvedélybetegségekre gondolok (a szenvedélybetegségek szinte mindig más megkötözöttségnek következményei), hanem főleg azokra a személyekre, akiket szülőnek, gyermeknek, unokának, társnak szoktatok nevezni, s akik szinte mindig az Én helyemet akarják elfoglalni életetekben. Nem úgy, hogy ők akarják, hanem úgy, hogy ti, hogy te akarod valamelyiket az Én helyembe állítani, mert úgy gondolod, hogy a jelen csak így viselhető el.

Ahhoz, hogy ne ess bele ebbe a csapdába, szükséges látni a CÉLT, amiért a földre jöttél! Ez az a másik felismerés, amely nélkül senki sem tud semmit kezdeni szabadságával, éppen ezért nem is törekszik a benső szabadság elérésére (arra, hogy külső és belső kényszer ellenére akarja megvalósítani a felismert jót). Márpedig e CÉLT e szabadság  nélkül nem lehet elérni.

Én nem adhatok olyan receptet, amely minden napodat körülhatárolt programmal tölthetné meg. Nem, mert ember vagy! Egy növény tudja, mi a dolga reggeltől estig. Az állat is a szerint él, amit beleprogramoztak. Az ember viszont, akit Magam számára partnernek gondolok, akivel szeretetben akarok élni, se nem növény, se nem állat, annak ellenére, hogy mindegyikből van benne némi rész, de nem ezektől ember az ember.

Szolgaléleknek mondod magadat. Nem lenne jó, ha valóban az lennél! Nem az a szolgalélek, aki mindenkit szolgál, hanem az, aki nem Isten miatt szolgál mindenkit. És ezzel már meg is mondtam, hogy mi is életed célja, értelme. ISTENÉRT KELL TENNED AZT, AMIT TESZEL! Ha naponta többször kontrollálod magadat e téren, akkor nemcsak célirányos leszel, de meg is fogsz szabadulni bizonyos megkötözöttségektől. Igen, mert Értem csak azt kell tenned, amit megtehetsz, s nem kell azt, amit nem tehetsz. Tehát nem leszel elégedetlen, mert felismered, hogy nem kell sem gyermekért, sem unokáért, sem másért élned, csak Értem. Ez pedig ragyogóan lehetséges gyerek, unoka, társ nélkül! Tehát felébred benned az a szabadságvágy, amelyet különböző érdekek és érzelmek megpróbálnak leárnyékolni még a legjobb szándékú gyermekeimnél is.

Boldogságod alapja, gyökere az a felismerés, hogy mindig sokkal jobban vagy, mint megérdemled! Aki ezt éli, az tudja, miért él, és elindult a benső szabadság útján, melyen Én fogom a kezét!”  11/930

 

„Mindenki Hozzám kell, hogy tartozzon, és csak annyiban tartozhattok egymáshoz, amennyiben ezt mindegyik részről a Hozzám tartozás eredményezi. Őrizd meg benső szabadságodat! Addig tud irányítani Lelkem, amíg ezt megteszed (2. Kor. 3; 17).”  11/973

 

„A Szentlélek a kapcsolatok Lelke. Minden kapcsolat mindaddig kedves Előttem, amíg azt élitek át a kapcsolatban, hogy a Szentlélek a REND lelke! A BÉKE lelke! A benső SZABADSÁG lelke.”  13/1122

 

„Részben miattad, miattatok haltak meg gyermekeitek. Nem olyan értelemben, hogy te okoztad volna, hanem olyan értelemben, hogy rádöbbenjetek: életetek célja nem lehet sem gyermek, sem unoka! Egyedül az lehet minden ember életének célja, hogy szabaddá váljon mindentől és mindenkitől! Csak benső szabadsággal lehet helyesen szeretni! A megkötözöttség mindig elköt a benső békétől, a boldogságtól, tehát Tőlem! Csak ahol a szabadság, ott él a LÉLEK (2. Kor. 3; 17)!”  13/1167

 

„Én békét hoztam nektek, s ez a béke olyan benső harmónia, amely nagyon is együtt tud élni azzal a lelki fájdalommal, amelyet Én is átélek minden nap azok miatt, akik még nem fogadtak be Engem magukba.

Ennek a fájdalomnak azonban mindig együtt kell járnia egy olyan benső szabadsággal, amely még a szülő-gyermek kapcsolatot is eloldja, s nem hathat bénítóan arra, akiben Én valóban szabadon élhetek.”  14/1246

 

„Drága Gyermekem! Ha valaki uralkodni akar rajtad, és azt fogja látni, hogy ez nem megy, az ott fog hagyni téged, ha meg nem tér, ha nem szereti éppen úgy a te szabadságodat, mint a sajátját!

Ez természetesen rád is áll! Mindenkire! Ha olyan emberek akartok lenni, amilyen Én vagyok! Ez nem rendkívüli elvárás, hanem természetes életállapota annak, aki emberségében akar fejlődni!

Drága Gyermekem! Vagy önszántadból, vagy különböző betegségek sorozatán keresztül, de meg kell tanulnod, hogy olyan szabadságra lettél teremtve, amelyet csak a HOZZÁM-KÖTÖTTSÉG által valósíthatsz meg. Kizárólag csak a Velem való élő kapcsolat, tehát a benső szabadság képesíthet arra, hogy bárkit is helyesen szeretni tudjál. Aki nem ennek a szabadságnak van birtokában, az magának is, másoknak is  megnehezíti a lelki fejlődést, ami pedig áthághatatlan szabály és törvény! Szabály, mert mindenkire személyre szabott, törvény, mert úgy tartozik Hozzám, mint a napsugár a Naphoz.”  16/1529

 

„A földi élet kétségtelenül olyan birkózás, amelyben sérüléseket lehet kapni. E sérülések arra valók, hogy a lélek fejlődni tudjon a benső szabadság irányába. Igen, mert az élet szabadságharc! A kétségtől való megszabadulás az egység érdekében! A Velem való egység érdekében. Erre gondoltam Lukács 9; 62-ben, 14; 26-ban, 18; 29-ben.”  16/1536

 

„Benső szabadságod alapja az, hogy hagynod kell szüleidet élni úgy, ahogy ők akarják. Isten is ezt teszi!”  17/1673

 

„A benső szabadság életbevágóan fontos! Lelkem mindenkiben csak annyiban tud működni, amennyiben valaki megteremti magában - Velem együtt dolgozva - a szabadságot, vagyis azt a létállapotot, amelyben külső és belső kényszer ellenére tenni akarja a Velem egyetértésben meglátott jót!”  17/1691

 

„Az a sok szenvedés, amelyet vállalnod kellett, nem szabad, hogy hiábavalónak bizonyuljon! Neked a benső szabadságod érdekében kell megtenned azt, hogy felismerd azt a területet, amely egyben felelősséged területe is. Tisztítanod kell benső szemedet, a hitet, hogy úgy lásd az eseményeket, amint Én látom! Szeretném, ha nemcsak benned lennék, hanem benned élnék is! Ezt akkor tudom megtenni, ha láthatok a te szemeddel, dolgozhatom a te erőddel és szerethetek a te szíveddel!

Mindez akkor történik meg, ha nem az egészség lesz a legfontosabb számodra, hanem Isten akarata! Amint baj lenne, ha egy láb nem fájna, amikor eltörik, ugyanúgy baj lenne, ha nem törne el az a láb, amelyik rossz útra akarja vinni gazdáját! Ez azt jelenti, hogy ti gyakran csak rövidtávon akarjátok életetek megoldását látni, holott az örökkévalóság gyermekei vagytok! Kivétel nélkül minden olyan látás, amely nem az örökkévalóság szemüvegén át nézi az életet, TORZÍT! A kijelentés: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!', az egyik legpraktikusabb és leghitelesebb mérleg! Ennek használata érteti meg veled azt is, hogy mit jelent e kijelentés: "Élni annyi, mint meghalni tudni kell" (Ez leveledből vett idézet)!

Tehát, ha erősödik benned az örök élet utáni vágy, akkor gyengülni fognak benned a földi betegség tünetei is!”  18/1789

 

„Ahol szülő-, gyermek-, testvér-kapcsolatot vág ketté a halál, ott felismerhető e kapcsolatnak megkötözöttség jellege, mely arra mutat rá, hogy a benső szabadság, ami Lelkem jelenlététnek területe (2. Kor. 3; 17), mennyire valós terület az itt-maradottnak és az eltávozottnak lelkében egyaránt. Mindig arra kell törekednetek, hogy Velem legyetek egyre tisztultabb, egyre elmélyültebb, egyre átéltebb kapcsolatban. Ezt a célt, az erre való törekvést semmiféle megkötözöttség sem segíti elő.”  19/1827

 

„A benső szabadság átélése abban az irányban segíti lelked fejlődését, amelyben felismerheted, hogy mindenki önmaga dönti el, hogy előnyére, vagy hátrányára használja fel földi kapcsolatait. Nem mondhatja tehát senki, hogy mások akadályozták növekedését az okos szeretet kibontakozásában. Mindenki csak azt mondhatja el, hogy benső döntése alapján jól, vagy rosszul használta fel önmaga számára a körülményeit. Ne légy hát gondban sem édesapád, sem az ő társát illetően, mert senkiről sem tudhatod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy hogyan dolgozott együtt eddig azzal a kegyelemmel, amelyet Én feléje nyújtottam. Bőven elég számodra, ha magadnak akarod befogni a körülményeket, hogy Bennem tudj fejlődni. Ilyen értelemben igaz az, hogy az önszeretet csúcsérték! "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!"  19/1827

 

„Ne féljetek Tőlem! Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet nyomorúságainak, botlásainak terhét hordozzátok, és Én önmagammal táplálva titeket, erőt, bátorítást, bizalmat öntök szívetekbe! Meg akarlak ajándékozni benneteket azzal a benső szabadsággal, ami az Én békémet oltja belétek. Ezért maradtam itt közöttetek a kenyér és bor színében, hogy így táplálva benneteket erősödjetek Bennem!”  19/1869

 

„Minden házasság legfőbb célja az, hogy a házastársak egymást az örök értékek irányában előre segítsék! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy segíteniük kell egymást a benső szabadság megélésében még egymással szemben is! A Szentlélek csak ott tud hatékonyan jelen lenni, ahol e szabadság létezik (2. Kor. 3; 17). Akit nem vezethet a Szentlélek, az különböző ártó erők játékszerévé válhat.

Tudatosítanod kell tehát magadban, hogy neked nem férjedért kell élned, hanem önmagad benső harmóniájáért, benső békédért az Én Lelkem irányítása alatt! Ez a helyes önszeretet, s ez csúcsérték (Márk 8;37). Férjedért annyiban kell élned, amennyiben ez lelked gazdagítását segíti elő. Ha nem ezt teszed, akkor könnyen bűnrészessé válhatsz, tehát a külső béke kedvéért feláldozod benső békédet. Ez semmiképpen sem helyeselhető.”  20/1933

 

„Számodra a legfontosabb feladat, mint előbb említettem, a benső szabadság megszerzése, biztosítása. Megszerzése és biztosítása is imádsággal történik. Saját szavaiddal beszélj Hozzám! A HANG 1 könyvben elmondtam a PÁRBESZÉD-IMA módját és fontosságát. Ha így imádkozol, akkor csodálatos változás fog beállni gondolkodásodban, és szíved békéjét feltétlenül meg fogod találni, mivel a PÁRBESZÉD-imában Én szólok hozzád közvetlenül, s az Én szavaimnak, ha valaki e szavakat szeretettel fogadja, mindig békét teremtő ereje van.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"  20/1933

 

Kérdező: JÓL SZERETNÉK SZERETNI !

            Szeretném benső szabadsággal szeretni családomat.

HANG: "Drága Gyermekem!

            Amit te szeretnél, ezt szeretném Én is! Igen, mert csak benső szabadság birtokában lehet helyesen szeretni bárkit is!

            E benső szabadságnak az útja egy olyan önfegyelem és figyelem, amely elsősorban nem személyekben gondolkodik, hanem feladatokban.

            Csak az tud helyesen szeretni, aki Velem szinkronban van. Csak az van szinkronban Velem, akit Lelkem sugallata irányíthat.

            Tehát, ha helyesen akarod szeretni családodat, ha valóban benső szabadság birtokába akarsz kerülni, akkor minden reggel kell Rám szánnod bizonyos időt, amelyben Elém terjeszted az elinduló napon megvalósítandó terveidet. Ha nincs előre betervezhető napi elfoglaltságod, akkor nem is tudhatod, hogy konkréten mire is kell kérned áldásomat, akkor szereteted csapongó és személyek által rendre meghatározó, és nem Általam meghatározó lesz. Tehát nem is lesz helyes és szabad szeretet-szolgálat a napi munkád.

            Fontos továbbá, hogy este is biztosítsd azt az időt, amelyet Velem akarsz eltölteni, s amelyben visszatekintve az elmúlt napra, fel tudod mérni, hogy mi és hogyan valósult meg abból, amit reggel megbeszéltünk.

            Drága Gyermekem! Megfelelő fegyelem és figyelem nélkül a benső szabadságot senki el nem érheti a földön. Amint minden értékes imának az áhítatosság és az állhatatosság a két szárnya, melyek Hozzám repítik az Engem szerető szívet, éppen így a fegyelem és a figyelem az a két szárny, amelyek az Enyéim földi életét feltétlenül jellemzik! E szárnyak kibontása a reggeli imában, tisztítása pedig az esti imában történik.

            Mint tudod, nemcsak vagyok, de érted vagyok benned!

    Megáldalak a BÖLCSESSÉG és SZABADSÁG LELKÉVEL!"  20/1941

 

„Az Általam ajándékozott örömet elsősorban nem az érzelmi töltet jellemzi, hanem egy olyan benső meggyőződés, amely az Általam, Lelkem által jelzett benső szabadságod bizonyossága. Ezért mondottam tanítványaimnak, hogy ne sikereiket tegyék örömük forrásaként életükben az első helyre, hanem azt, hogy nevük föl van írva a mennyben (Lukács 10; 20)!”  20/1978

 

„Pontosan azért, mert a földi élet átmeneti állapot, vágyaitokat az örök élet irányába kell beállítanotok. Aki nem ezt teszi, az a megkötözött ember. A földre mindenki azért jön, hogy megkötözöttségeitől megszabaduljon, és nem azért, hogy ennek ellenkezője erősödjék benne, rajta, általa.

Neked is elsőszámú feladatod, hogy vágyaid beteljesülését ne a földre korlátozd, hanem benső szabadságod kialakítására. Tehát testvéredért imádkozz, de szabadulj meg a vele való megkötözöttségedtől. Vagyis add fel azt a kívánságodat, hogy a földön fizikálisan kapcsolatba kerülj vele. Te Velem akarj minél átéltebben, minél megtapasztalhatóbb módon kapcsolatba kerülni abban a szabadságban, abban a szívbékében, amely úgy irányítja vágyaidat az örök élet felé, hogy a mulandóságban is a legoptimálisabb módon megtaláld helyedet!

Megáldalak az ÖRÖKÉLET REMÉNYÉVEL!"  21/2098

 

„A szeretet, a benső szabadság, ugyan együtt jár bizonyos érzelmekkel, de ezek nem főszereplői sem a szeretésnek, sem a benső szabadságnak. A döntő a tudatos jó szándék! Az érzelmek különböző hullámzásoknak vannak kitéve. A föld senki számára sem lehetséges a véglegesült mennyország!”  22/2177

 

„Az a benső szabadság, amely az Én Lelkemnek hatékony jelenlétét teszi lehetővé (2. Kor. 3;17), nem akar senkit befolyásolni azért, hogy a másik akaratát a saját akaratához igazítsa. Ha valaki Hozzám igazítja akaratát, akkor előbb-utóbb rá fognak kérdezni azok, akik nem ezt teszik, hogy ezt ő miért látja jónak. Ilyenkor van arra lehetőség, hogy gyümölcsöt termő tanács hangozzék el!

Erre a szabadságra törekedj (számold fel megkötözöttségeidet), és akkor a Szentlélek, aki a kapcsolatok Lelke, elvégzi a többit!”  23/2253

 

„Meg kell tanulnod nemcsak ragaszkodni, de leválni tudni is! A benső szabadság annyiban valós, amennyiben segít feladatokban gondolkodni. Feladatokban, és nem személyekben! A túlságos ragaszkodás nem más, mint megkötözöttség. A túlságos könnyű leválás nem más, mint állhatatlanság. E két véglet között a helyes egyensúlyt feltétlenül segítek megtalálni.

Azt viszont tudnod kell, hogy tökéletes megoldás nem létezik a földön! De létezik az, hogy Velem és Általam elviselhetően kezelni tudod problémáidat.”  23/2273

 

„Te sem jobb, sem rosszabb nem leszel attól, hogy rólad mások mit és hogyan vélekednek. Ezért számodra teljesen közömbös, hogy mások hogyan vélekednek. Természetesen ez csak akkor van így, ha semmiféle hiúsági komplexussal nem vagy megkötözve. Amíg nem jutottál el a benső szabadságnak elfogadására, addig saját magadat rágod, emészted, ha mások rosszat mondanak rólad. A valóság az, hogy olyan nagy rosszat úgysem tudnak kitalálni, amit te el ne követnél Isten kegyelme nélkül! Ha ezt tudod, akkor csak mosolyoghatsz azon, hogy azok, akik rosszat mondanak rólad, csak oly kevés rosszat tudnak feltételezni, mivel te többet is tudnál mondani nekik magadról!”  24/2412

 

„Nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is. Az Én szeretetemnek mindig van gyógyító ereje is. De ez a gyógyító erő olyan csomagolásban van, amelyet nektek kell kibontanotok. Az egyik kéz az élő hit, a másik kéz a benső szabadság, amely gyorsan és biztosan ki tudja bontani e csomagot, s érezhetővé válik e csomag tartalmának gyógyító hatása.”  24/2420

 

„A vérkapcsolat azért a legkegyetlenebb kapcsolatok egyike, mert képes a szerepet állapottá hazudni. Az anyaság nem állapot, hanem szerep. Amint a fának szerepe és nem állapota az, hogy kapcsolatba maradjon a gyümölccsel, úgy a szülőnek sem állapota, hanem szerepe az, hogy gyermekét világra hozva, egy meghatározott idő után leváljon róla. Amelyik szülő, amelyik gyermek nem ezt éli meg a gyakorlatban, az önmagának is, a másiknak is kárára van.

Én, Jézus, felnőttként nem is neveztem anyámat anyámnak. Asszonynak mondottam, s ez nem a szeretetlenségnek, hanem a benső szabadságomnak jele volt. Annak a szabadságnak, amely kell, hogy mindenkit jellemezzen, ha azt akarja, hogy Isten abszolút ELSŐ legyen az életében (2. Kor. 3;17).

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"  27/2723

 

„Minél egyértelműbben tud valaki feladatokban gondolkodni, annál pontosabb tudja itt és most meglátni azt, hogy mit kell tennie e benső szabadsága érdekében.”  29/2956

 

„Azokkal szemben, akik bármilyen jó szándékúak is, de le akarnak igázni, nagyon okosnak és nagyon óvatosnak kell lenned! A nyílt harcot csak akkor vállalj, ha a finom stílus nem vezet eredményre. De soha nem szabad feladnod azt a harcot, amelyet benső szabadságodért, szíved békéjéért folytatsz! Ne feledd: Te, Nekem, EGYETLENEM vagy!”  29/3005

 

„Magadért felelsz! Magadért valóban felelsz! Csak magadért felelsz! Ennek felismerése nagy benső szabadságot biztosít számodra, és nagy erővel ruház fel annak érdekében, hogy minél kevesebbet vétkezz mulasztással!”  31/3177

 

„Mindaddig, amíg valakiben él a felismerés, hogy minden, ami a földi léthez tartozik, ESZKÖZ, addig birtokában van annak a benső szabadságnak, amely képes bárkit gondtalanná tenni. Igen, mert kivétel nélkül minden eszköz csak annyit igényel, hogy a lehetőségekhez képest vegyék használatba. Mindent csak arra kell használni, amire való! Aki másra, vagy többre akarja használni, az nem az ESZKÖZ miatt van gondban, hanem amiatt, mert gondolatait nem használja megfelelően.

Sem égen, sem földön, senki nem boldogulhat másképpen, csak úgy, ha vállalja azt, hogy helyesen gondolkodjék. Vagyis, ha meg tudja fogalmazni magának azt, hogy számára miért jó az, ami van, és miért jó az, ami nincs!”  32/3308

 

„Drága Gyermekem! Nagyon fontos, hogy megtanulj feladatokban gondolkodni. Feladatokban, és nem személyekben! Ez azt jelenti, hogy Én, Jézus, naponta adok neked Lelkem által, elvégzendő feladatokat. Ezeket a feladatokat kell felismerned reggeli imáidban. És ezeknek a feladatoknak elvégzést kell számon kérned magadtól az esti imáidban.

Ezek a feladatok egyrészt rászorulókra vonatkoznak, másrészt pedig a te benső békédet tudják biztosítani. Így valósul meg bennetek az az egyénre szabott lelki fejlődés, amelynek talaja a benső szabadság, vezére pedig e szabadsággal együtt élő Szentlélek bennetek (2. Kor. 3; 17)!”  34/3529

 

„Annyi az aratni való, ahány boldogtalan ember él a világon! Ez pedig, bárhogy is számolod, nem kevés! Aki úgy gondolja, hogy kevesen vannak azok, akik reá hallgatnak, az csak azokat gondolja aratni valóknak, akik őt követik. Az ilyen lélek próbálja felmérni, hogy mennyi életében az a benső szabadság, amely Lelkemnek a működési helye benne (2. Kor. 3; 17). Nem arról van szó, hogy a gyarló emberi természet ne hajolna gyakran és szívesen a bódultságok felé, de igenis szó van arról, hogy Én, Jézus, bőséges gyümölcstermésre érlelek mindenkit, éspedig maradandó gyümölcsre, aki örülni tud az Én, benne élő jelenlétemnek (János 15;16). Ez az öröm nem valami éretlen kacarászás, hanem olyan állapotszerű derű, amely békét áraszt akkor is, amikor békétlenség veszi őt körül.”  35/3638

 

„Te is azért születtél a földre, hogy visszaszerezd azt a benső szabadságodat, amely bármiféle megkötözöttség ellentéte. A megkötözött ember a sorsát nemcsak másokhoz köti, hanem ennek a köteléknek ápolására akar berendezkedni.

Minden kapcsolat annyiban a Szentlélek műve, amennyiben Hozzám, Jézushoz akar kötni benneteket. Ennek megvalósulása pedig a benső megkötözöttségek leoldásával jár együtt. Minden más kapcsolat, így a vérkapcsolat is, amíg nem akar valaki igazán megtérni, az Isten által elgondolt kapcsolat eltorzítására törekszik.”  36/3766

 

„Gyakran emlegetem a HANG könyvekben: Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! A benső béke biztosítása gyakran együtt jár azzal a keresztvállalással, amelyet a család tagjai ácsolnak, vagyis neheztelni fognak arra, aki komolyan veszi lelkének függetlenségét. Szinte szabálynak mondottam: 'Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége (Máté: 10; 36)'.

Hidd el, hogy Általam, Velem és Bennem mindenre képes vagy, ami a te benső békédet, lelked nyugalmát érinti. Nem benső fájdalommentességet ígérek! Nekem is fáj, ha veled rosszul bánnak. Tehát ilyenkor az Én fájdalmamat hordozod, és ez bizonyos értelemben kitüntetés is számodra. Így lehetsz majd örökkön örökké az Én örömömnek is a részese. De benső szabadságodból nem szabad engedned! Nem, mert akkor nemcsak vétkezel, hanem bűnrészességet is vállalsz. Úgy igyekszel gyengíteni gyermekeid felelősségét döntéseikért, mint az a szülő, aki iskolás gyermekének megcsinálja a leckéjét. Így önmagának is és gyermekének is árt!”  39/4149

 

 

2007. február